Voortijdig opzeggen mobiel abonnement

De laatste tijd is er op Telecomvergelijker veel gediscussieerd over het opzeggen van contracten voor mobiele telefonie, nog voordat de afgesproken contracttermijn is "uitgediend". Omdat veel zaken vaker terug komen is deze pagina geschreven zodat bepaalde misverstanden niet langer blijven voortbestaan.

Er werd onder andere gesuggereerd dat je altijd kunt opzeggen op het moment dat het mobiele netwerk in kwestie een wijziging in de prijzen of algemene voorwaarden doorvoert. Over het algemeen kan het contract dan echter niet worden opgezegd. Slechts in specifieke gevallen kan dit, dit document beschrijft deze gevallen.

Het contract

Eerst moet worden gedefinieerd wat een contract eigenlijk is. Een contract is niets anders dan een overeenkomst tussen jou als consument en het mobiele netwerk van je voorkeur. Het mobiele netwerk belooft je radiotelefoniediensten te leveren en jij belooft het netwerk daarvoor te betalen. Essentieel hier is dat je een minimale duur van (meestal) 1 jaar afspreekt! Het staat noch jou noch het netwerk vrij om het contract binnen die termijn te verbreken. Het is dus simpel: jij krijgt radiotelefonie, het netwerk geld en beide zitten voor 1 jaar aan elkaar vast.

Een onderdeel van dit contract wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden (A.V.). Het netwerk kan niet met iedere klant een aparte deal maken, dus de regels voor de onderlinge samenwerking zijn voor iedere klant gelijk. Je handtekening geeft aan, dat je accepteert dat beide partijen aan de A.V. zijn verbonden. Staat er in die A.V. dat het netwerk de prijzen mag veranderen, dan mag het netwerk de prijzen veranderen, want daar heb je voor getekend. Staat er in die A.V. dat jij in dat geval het contract mag verbreken, dan mag jij het contract verbreken, want daar heb je voor getekend.

Nu de hamvraag: mag je bij een prijswijziging ook het contract verbreken als dat recht niet in de A.V. staat? Het antwoord is "Nee", want het basisakkoord was immers, dat jullie voor 1 jaar aan elkaar vast zaten!

Staat er dan niets in de wet dat hier een stokje voor steekt? Het simpele antwoord is "Nee". De Wet staat toe dat een consument en een ondernemer een contract voor 1 jaar afsluiten. De Wet staat in het algemeen niet toe, dat één van de twee partijen dacht daar wel eerder onderuit te kunnen. En bedenk: je hebt zelf het netwerk het recht gegeven om de prijzen te veranderen!

De uitzonderingen

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Van gemakkelijk naar moeilijk zijn ze als volgt:

1. Je kan het contract opzeggen als de Algemene Voorwaarden dit toestaan. Dit is simpel. In het "herenakkoord" tussen jou en het netwerk is jou dit recht gewoon gegeven. Let wel: het moet er expliciet in staan! De redenering "er staat niet, dat ik mijn contract niet mag opzeggen bij een prijswijziging, dus ik mag het wel opzeggen" is ongeldig. Je hebt immers voor 1 jaar getekend. Wil je van dit expliciete recht gebruik maken, dan volstaat een brief naar het mobiele netwerk. Je citeert het relevante artikel van de A.V. en je bent klaar. Op dit moment lijkt het erop, dat alle netwerken zo'n expliciete bepaling uit hun Algemene Voorwaarden hebben geschrapt.

De Algemene Voorwaarden moeten altijd gratis worden toegestuurd als je daar bij de Klantenservice naar vraagt. Zoek zelf even na wat voor Algemene Voorwaarden er voor je eigen netwerk gelden. Nogmaals: het opzegrecht moet er expliciet in staan!

2. Bij koop op afstand: heb je het abonnement van een internetsite gekocht (of telefonisch), dan heb je 7 dagen de tijd om de koop te ontbinden. Dit staat geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en wel in Artikel 46d:

"Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen."

Twee punten zijn van belang:

 1. Je moet het artikel terugsturen naar de webwinkel, niet naar het mobiele netwerk. De webwinkel moet dan je contract bij het mobiele netwerk annuleren. Je hebt immers de deal gesloten met de webwinkel.
 2. Je moet je telefoon inleveren. Je zult ook de cash back niet krijgen.

3. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek regelt het verbintenisrecht. Artikel 236 van dit Boek bevat de zogenaamde "zwarte lijst" van bepalingen die niet in de Algemene Voorwaarden mogen worden opgenomen, om de consument te beschermen. Een interessante bepaling hier is lid i: "Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding (...)dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden"

Geen enkel netwerk mag jou dus expliciet verbieden om op te stappen als er een prijswijziging plaats vindt binnen 3 maanden na aanvang van je abonnement. Dit wordt door de meeste juristen geïnterpreteerd als: als er binnen 3 maanden na aanvang van je abonnement een prijswijzing optreedt, dan mag je kosteloos opstappen.

4. Bij een contract waarbij de verplichte contractsduur 2 jaar is geldt het volgende artikel 237, lid k: "Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding (...)dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na een jaar op te zeggen; Ook op die grond kan je ontbinding vragen. Let wel op de zinsnede "wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn". Twee jaar is dus niet expliciet verboden, er moet nog door de Rechter worden geoordeeld of mobiele netwerken zo'n lange contractduur mogen opleggen. Voor zo ver wij weten is daar nu nog geen jurisprudentie over.

5. Artikel 2 van Boek 6 bevat de eis, dat beide partijen op grond van redelijkheid en billijkheid met elkaar moeten omgaan. Als het netwerk dit niet met je doet, dan kan je het contract ook nietig laten verklaren. Deze twee termen behoeven echter enige uitleg. Ze zijn niet wat we in het dagelijks taalgebruik onder redelijkheid en billijkheid verstaan. De wetten in ons land worden opgesteld door de Wetgevende Macht, ze worden beoordeeld door de Rechterlijke Macht en de handhaving en uitvoering vindt plaats door de Uitvoerende Macht. De enige taak van de Rechter is dus om bij een klacht zijn wetboeken erbij te nemen en te kijken wat er over deze specifieke klacht aan wetten is geproduceerd. In het geval van consumenten versus mobiele netwerken laat hem dit vrij weinig ruimte. Je hebt immers getekend, dat je 1 jaar bij het netwerk blijft en dat het netwerk de prijzen mag verhogen. Wat valt er dan nog te beoordelen? Gelukkig heeft de Rechter altijd nog een uitvlucht, namelijk artikel 2. Hij kan oordelen, dat het netwerk niet redelijk en billijk met je is omgegaan en hij kan dan het contract ontbinden. Zo kan je alsnog van het contract af, zonder dat er iets specifieks over in de wet staat. Besef echter wel, dat de Rechter op dat moment op de stoel van de Wetgever is gaan zitten en dat zal hij van nature nooit doen! De termen "redelijkheid en "billijkheid" zijn slechts een aller-allerlaatste uitvluchtmogelijkheid! In de praktijk betekent dit, dat een netwerk er een enorme puinhoop van moet maken voordat het de wettelijke redelijkheid en billijkheid overschrijdt. Het is onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren en daarom is een beroep op deze termen een zeer gevaarlijke manier van procederen! Tegelijkertijd is artikel 2 wel de beste garantie op het voorkomen van al te grof gestunt van netwerken. Prijsverhoging van een dubbeltje naar een euro per minuut mogen dus niet.

6. Voor de juridische fijnproevers nog artikel 233 lid b: "Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar (...)indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen." en artikel 234: "1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij a. hetzij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, b. hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. 2. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn ter hand gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. 3. Het in de leden 1 onder b en 2 omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd." Je kunt hiermee niet het hele contract ontbinden, maar je kan wel proberen om te eisen, dat het artikel dat het netwerk toestaat om de prijzen te wijzigen nietig te laten verklaren. Dit kan alleen maar als het netwerk je niet heeft medegedeeld wat de A.V. zijn of dat de A.V. verkrijgbaar zijn bij de Kamer van Koophandel. In vrijwel alle gevallen staat zo'n zinnetje gewoon op je contract, maar als het netwerk het eens een keertje vergeet, dan ligt er een mogelijkheid!

De procedure

Indien je beroep meent te kunnen doen op een van deze punten, dan is het van belang de Algemene Voorwaarden te raadplegen. Die schrijven de exacte klachtenprocedure voor.

Over het algemeen werkt die als volgt:

 1. stel als eerste de klantenservice telefonisch op de hoogte van de klacht. De klantenservice heeft over het algemeen geen enkele macht of beslissingsbevoegdheid. Verspil dus niet te veel tijd aan de klantenservice. Besef dat de klantenservice niet is bedoeld voor klachten, maar slechts om de niet-zo-technische klanten weer op de rails te krijgen.
 2. schrijf vervolgens een brief aan de klachtenafdeling van het netwerk. De adresgegevens zijn bij de klantenservice verkrijgbaar. Stuur deze brief ook in kopie per fax naar de klachtenafdeling en vermeld dit op beide kopieën. Het zendjournaal van de fax geldt als ontvangstbewijs. Het is eventueel ook aan te raden om de brief aangetekend te verzenden. Probeer juridisch jargon te vermijden en citeer de wetsartikelen eventueel in een bijlage. Houd het kort en simpel. Je wilt immers onder je contract uit. Het is dan de taak van de klachtenafdeling om jouw klacht vooral niet te begrijpen!
 3. de klachtenafdeling van het netwerk heeft een bepaalde maximale tijd om te reageren. Dit staat in de A.V. beschreven. Als die tijd is verstreken of als het antwoord onvoldoende is, dan kan je naar de Geschillencommissie Telecommunicatie stappen. Dit MOET binnen 30 dagen na de ontvangst van de reactie of na het verstrijken van de termijn, anders heb je de zaak al bij voorbaat verloren. Het netwerk kan dan namelijk aan de commissie vragen om je zaak niet-ontvankelijk te verklaren. Het is dus in het algemeen niet aan te raden om een lange correspondentie met het netwerk aan te gaan. Dan kan je tijd inmiddels verlopen zijn.
 4. De geschillencommissie Telecommunicatie is te vinden op www.geschillencommissie.nl . Je dient een formulier in te vullen en klachtengeld (op dit moment 50 euro) te betalen. De commissie zal het netwerk op de hoogte stellen van de klacht. Uiteindelijk zal er een zitting volgen. Als het netwerk deze zitting wil voorkomen, dan kan het netwerk alsnog de zaak met je schikken. Bedenk dan wel dat je het klachtengeld dan kwijt bent, dus vraag het netwerk je dit terug te betalen.
 5. Neem eventueel ook in je klacht op het onvoldoende reageren van het netwerk op je klachten (standaardbrieven!), de terugbetaling van het klachtengeld door het netwerk, de eis tot ontbinding van het contract, eventueel met terugwerkende kracht en de relevante artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (ook beschikbaar op www.wetten.nl) en de Algemene Voorwaarden.
 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatie is bindend. Dit wil zeggen, dat de kantonrechter zo'n uitspraak slechts marginaal kan toetsen. Hij kan slechts op procedurefouten oordelen, niet op de inhoud van de zaak. Praktisch gezien betekent dit: heb je het bij de geschillencommissie verloren, dan heb je het compleet verloren.

De procedure kan langdurig zijn. Overweeg eventueel om alvast naar een ander netwerk over te stappen (nummerbehoud kan je dan wel vergeten!) en de daarmee gemoeide kosten in je klacht op te nemen. Je kan ook overwegen om het automatische incasso te blokkeren of te storneren (informeer bij je bank), maar bedenk wel dat als je ongelijk krijgt je een hoop extra moet betalen.

Hoe zit het met de cash back en de telefoon?

De telefoon heb je gekocht. Of het nou een Samsung Galaxy S3 mini is, of een HTC M4, die is van jou, ook al is hij betaald met de sponsoring van het netwerk. De cash back is een deal tussen jou en de webwinkel. Die mag je (naar alle waarschijnlijkheid) ook houden. De uitzondering is al besproken: maak je een koop op afstand ongedaan, dan moet de telefoon terug. Logisch, want het is nu juist de koop van die telefoon die je ongedaan maakt.

Kom ik nu op een zwarte lijst?

Er is geen officiële zwarte lijst van mensen die hun contract hebben ontbonden. Je bent immers geen wanbetaler en je hebt niets strafbaars gedaan. Dan mogen de netwerken dus officieel ook geen database aanleggen. Het is wel mogelijk, dat het netwerk in de toekomst geen zaken meer met je wenst te doen. Dat mogen ze gewoon beslissen. Eenieder is vrij om zaken te doen met de personen die hij als klant wenst, zo lang hij maar geen pure discriminatie pleegt.

Is dit een sabotage van het cash back systeem?

Het cash back systeem is niet het eerste wat hierdoor gaat sneuvelen. Het wordt eerder waarschijnlijker dat de netwerken die eventueel soepele opzegprocedures hebben deze procedures voor nieuwe klanten intrekken. Op de lange termijn is dat nog schadelijker voor de consument. Het cash back systeem zal waarschijnlijk ook sneuvelen, maar dat lag toch al in de planning.

De Nederlandse wet staat het over het algemeen toe om prijsverhogingen in te voeren, maar er zijn uitzonderingen. Maak je van deze uitzonderingen gebruik, dan krijg je bij voldoende vasthoudendheid gelijk. Succes en houd de fora op www.telecomvergelijker.nl op de hoogte!

Kan ik mijn abonnement opzeggen als ik naar het buitenland verhuis?

Het korte antwoord op deze vraag is: nee. Als je naar het buitenland gaat verhuizen en daar geen gebruik meer wenst te maken van je huidige mobiele abonnement dan heb je drie opties:

 1. Zeg je abonnement op per einde contract en laat je abonnement doorlopen totdat je contract is afgelopen.
 2. Draag je abonnement over aan iemand anders. Misschien heb je een familielid, vriend of kennis voor de rest van de contractduur het abonnement wilt overnemen? Deze persoon wordt dan de nieuwe contract en betaalt tot het einde van het contract de abonnementskosten. Let op: sommige providers brengen een klein bedrag aan administratiekosten in rekening voor het overdragen van een contract.
 3. Koop je abonnement af: je kunt je provider verzoeken het abonnement per direct op te zeggen en het resterende abonnementsgeld in één keer te voldoen in de vorm van een afkoopsom. Stel dat je abonnement nog 5 maanden loopt en 25 euro per maand kost, de afkoopsom zou dan 5 maanden x 25 euro = 125 euro zijn. Daarnaast berekenen providers vaak nog een eenmalig bedrag aan administratiekosten. Voordeel van deze optie is dat je geen rekening meer hoeft te houden met maandelijkse afschrijvingen van je abonnementskosten.

Het is altijd verstandig om je probleem voor te leggen aan de klantenservice van je provider. Mogelijk dat ze gezien de specifieke omstandigheden uit coulance een andere regeling willen treffen.

Veel dank gaat uit naar 7110 voor zijn bijdrage aan het schrijven van deze pagina!

29 reacties

› reageer
Elizabeth van Duinen
01 December 2013 13:36
Duidelijk artikel. Echter hoe zit het met voortijdig opzeggen van een abonnement met een contractsduur van 2 jaar, als je verhuist naar het buitenland (wat niet aan de orde was bij tekenen van het contract)
› reageer
De redactie
03 December 2013 10:52
Dat is een goede vraag. Bij verhuizing naar het buitenland heb je verschillende opties:

1. Je kunt het abonnement laten doorlopen tot het einde van de contractsduur

2. Je kunt het abonnement laten overnemen door iemand anders, contractovername dus. De persoon aan wie je het abonnement overdraagt wordt dan de nieuwe contractant en kan het abonnement gebruiken tot het einde van de contractsduur. Uiteraard moet het abonnement gewoon betaald worden door deze nieuwe contractant.

3. Je kunt het abonnement voortijdig afkopen. Je krijgt dan een slotfactuur en betaalt in één keer alle kosten voor de resterende maanden van het contract. Dus stel dat je abonnement nog 10 maanden loopt en het abonnement 10 euro per maand kost, dan word je slotsom 10 maanden * 10 euro = 100 euro. Sommige providers berekenen hier bovenop ook nog administratiekosten.

Uiteraard kan je altijd proberen via de klantenservice van je provider een andere regeling te treffen (coulance). Afhankelijk van de omstandigheden kan de provider besluiten je een andere oplossing te bieden.
› reageer
Ruben van Tatenhove
26 March 2014 10:27
Ik heb het artikel gelezen, maar ik ben nog steeds niet zeker van het antwoord op mijn eigen vraag:

Ik heb momenteel een leasecontract van HI die overeen is gekomen in begin februari 2013.
Mijn oude abonnement liep af per 26 april 2013, waardoor mijn huidige abonnement automatisch per deze datum is ingegaan voor 2 jaar.

Nu wil ik zelf mijn contract na 1 jaar ontbinden omdat ik niet tevreden ben over mijn huidige toestel en de premie. Volgens de Hi forums moet je je contract periode uitzitten en is het mogelijk om 4 maanden van tevoren je abonnement een nieuw toestel uit te kiezen.

Ook is het mogelijk je abonnement af te kopen. De regeling die Hi hierin alleen treft is om het te betalen bedrag tot de einddatum van het contract in 1x over te maken inclusief een boetrente van EUR 25,-. (In mijn geval EUR 578,28).

Als ik het artikel en de Algemene Voorwaarden mag geloven is het mogelijk om het contract inderdaad na 1 jaar op te zeggen (zonder kosten).

Kunt u mij een ophelderend antwoord geven?
› reageer
Joost
20 May 2014 11:17
Ik heb een vrij simpele vraag, heb in november mijn telecom abonnement geupgrade, van 1GB internet naar 'onbeperkt' internet. (tussen aanhalingstekens, want echt onbeperkt is het niet). Tijdens het upgrade traject heb ik geen melding gekregen dat mijn abonnement ingangsdatum zou worden gewijzigd. Mag dit zomaar? Ik hoef niet perse van mijn abonnement af, maar ik heb niet om een nieuw contract gevraagd, maar om een update op mijn bestaande, die voor het bedrijf in kwestie gunstig uitpakt, ik betaal nu immers een hoger bedrag per maan.
› reageer
nasraddien omar hassan
07 June 2014 19:56
niet geschikt voor mij
› reageer
Duncan
17 July 2014 19:08
Ik heb nu een maand een abbonnement bij Ben. Ik ben niet ontevreden. Ik heb getekend voor 2 jaar, maar heb een betere aanbieding gezien. Kan ik nog overstappen naar die betere aanbieding? Ik zou dus het contract moeten ontbinden die nog 23 maanden geldt.
› reageer
boesboes
24 July 2014 12:25
ik heb 2 jarig abbo gehad en wilde deze op de einddatum per direct omzetten naar prepaid. Advies van medewerker (was eerder al langs geweest in de winkel) dezelfde dag dat deze afliep gebeld maar ik zit nog vast aan 1 maand opzegtermijn?? klopt dit wel
› reageer
Michael
25 August 2014 23:05
Hallo ik heb bij hi een lease abonnement dat duurt tot 28-11-2014
Kan ik deze eerder opzeggen zonder dit af te kopen, want bij een normaal abonnement is het zo dat je 3of 4 maanden van te voren op kan zeggen

Gr michael
› reageer
Laurenc
10 October 2014 10:22
Mijn toestel is drie keer ter reparatie aangeboden. Nu is het (de vierde keer) weer stuk. Steeds weer iets met de software of het moeder bord. Er is coulance... aangevraagd. Dit kan 30 dagen duren. Ik heb voorlopig een ander toestel aangeschaft. Zo lang kan ik niet zonder. Moet ik zelf voor deze kosten opdraaien? Uiteindelijk heb ik een contract met tel van twee jaar. Duurt het altijd zo lang om een beslissing te nemen over een toestel waarvan men weet dat het kapot is? Mag ik mijn contact opzeggen?
Is het toestel ook een onderdeel van de diensten die, in dit geval Vodafone, geleverd wordt?
Met vriendelijke groet,

Laurence
› reageer
Anonieme gebruiker
12 December 2014 23:06
Ik heb het zelfde probleem heb mijn telefoon ook 3keet opgestuurd naar dynafix onderdeel van Vodafone maar wat zijn dat prutsers telefoon heeft nog problemen zeggen dat ze er een ander binnen werk in hebben gezet maar heg is een andere telefoon niet mijn eigen toestel heb mijn 4 g functie aan staan. Maar heb over al 3 g en zelf gprs plus telefoon kan niet opladen. Zeggen ze stuur maar op en de Vodafoneklanten service doetvook niet veel zeggen steeds kunnen niks voor mij doen wat een service zeg
› reageer
Naomi
09 January 2015 17:37
Ik ben bij BEN een 2 jarig contract aangegaan. Ik heb hem in december gekregen. Als ik thuis binnen ben, heb ik totaal GEEN bereik, kan dan ook niet gebeld worden. Ik moet hem op de vensterbank leggen, dan kan ik zien als er iemand belt, en dan moet ik als een gek naar buiten rennen en opnemen, want binnen val ik of weg. Of ik hoor niets.

Ik heb BEN via fb en via de klantenservice dit laten weten, en elke keer krijg ik het zelfde antwoord;
Ohh wat raar, we gaan kijken wat we voor u kunnen doen.
vervolgens doen ze gewoon helemaal niets en is mijn verbinding nog net zo slecht.

Ik heb het abonnement nog geen maand, en zit er dus niet op te wachten om nog 23 maanden zo door te lopen!!

Wat kan ik hier aan doen?
› reageer
Arnoud
05 April 2015 12:45
Ik heb een abonnement bij Hi. Nu komt Hi te vervallen en gaat alles over naar KNP. Kan ik nu onder het abonnement uit?
› reageer
nel olsman
06 April 2015 18:42
Ben is mijn provider, heb sim only abonnement, 3 jaar klant. Ben heeft per 1 maart 2015 een nieuw systeem, oude klanten moeten nieuw account aanvragen....echter dat systeem deed het niet, inmiddels 5 en 1/2 week zonder te kunnen bellen en ze gooien dat onder "werkzaamheden". Smoesjes te over....niet te bereiken en vragen worden met önzinnige zoet houdertjes"afgedaan. Ben kan geen sim activeren, Maar wel betalen....als je het over compensatie hebt wordt er niet gereageerd,ben was wel zo wijs om in de voorwaarden, het onderhoud niet aan een limiet te binden.....mn contract loopt nog tot december....heb nu de betaling aan Ben geweigerd...voor slechte service en niet geleverde diensten. Hier mee hoop ik een possitieve en redelijke verklaring van Ben te krijgen.
› reageer
Anonieme gebruiker
20 April 2015 18:43
Vandaag moet ik over naar Ben maar nog niet gebeurd. Krijg ook een heel rotgevoel over de wijze waarop dit gaat. Moet zo 2 jaar bij Ben blijven. Zie dat ze al vanaf maart het niet voor elkaar krijgen om eea om te zetten. Zou eigenlijk helemaal niet meer over willen. Kan dat nog? Kan provider er zo'n potje van maken zonder dat dit consequenties heeft?
› reageer
Anonieme gebruiker
18 May 2015 13:49
Ik ben 15 maanden geleden een 2 jaar abonnement inclusief aanschaf telefoon aangegaan. Ik begrijp dat volgens een recente uitspraak van de hoge raad een telefoon provider verplicht is om de aankoopprijs van de telefoon apart te melden als de abonnee dit wil. Nu wil ik mijn abonnement opzeggen. Ik heb daarom mijn provider gevraagd om de totale aankoopprijs van mijn telefoon te melden. Ik wil dan bij deze opzegging het resterende bedrag ineen betalen, dat voor de aankoop van mijn telefoon verschuldigd blijft. Kan ik nu op deze wijze opzeggen?
› reageer
Albert
09 September 2015 20:08
Ik heb een abonnement, 2 jaar, bij Hollands Nieuwe. Klacht: In huis geen tot nagenoeg geen bereik. Dit heb ik gemeld bij Hollands Nieuwe, reactie we nemen uw reactie mee voor de toekomst.
Hoezo toekomst, ik heb een bedrijf en moet bereikbaar zijn voor mijn klanten.
Als de bakker geen brood levert krijgt hij ook geen geld, een telefoonprovider beloofd jou belminuten en internet maar levert niet of nauwelijks. Volgens mij is hier sprake van fraude. Zij weten, voordat je het contract afsluit, dat de dekking op jouw postcode onvoldoende is en toch doen ze voorkomen dat men een goede verbinding levert.
› reageer
Wanhopige moeder
11 April 2016 14:34
Help!
Mijn dochter is slachtoffer geworden van een criminele organisatie, onder druk en bedreiging en (opsluiting) heeft zij 2 abonnement op haar naam afgesloten (gelukkig lukte er niet meer) Vodafone en KPN, Vodafone was alert en heel meedenkend, geen contact meer alles kwijtgescholden. Een dag na het afsluiten is er ook aangifte bij de politie gedaan etc. KPN daarentegen, ligt dwars en wil absoluut niet meewerken en wil dat mijn dochter toch zowel de telefoon of alle kosten betaald minstens 900 (zij heeft geen contractpapieren of telefoon, dit is in beslag genomen door deze criminelen. mijn dochter heeft inmiddels psychische hulp en ik als moeder ben nog steeds in gevecht met KPN en ga er nu mijn rechtsbijstand tegen inzetten. Er schijnt een wetsartikel te zijn na aankoop en bij aangifte binnen zoveel dagen/uur dat hierin staat dat de koop ook ongeldig is. Ter informatie - politie rechercheur werkt niet mee die vind het ons probleem, hij heeft het te druk met andere zaken (zijn woorden).
› reageer
Camillo
21 August 2016 17:21
L.s.

Een jaar geleden heb ik een bestand contract laten verlengen bij Vodafone waar ik al ettelijke jaren klant ben.
Het contract is voor twee jaar met HTC M8 waarvan er inmiddels één jaar van verstreken is.
Het maandbedrag is 39 euro met een vaste klanten korting van 2 euro van belcompany per maand.
Bij geen overschrijding komt het maandbedrag dan op 37 euro in de maand.
In het afgelopen jaar heb ik geen correcte afschrijving ontvangen.
Mijn abonnement is meerdere keren door Vodafone geblokkeerd, geannuleerd en heb inmiddels ruim 500 euro aan credit storingen ontvangen vanwege alle gemaakte fouten.
Ik moet nog een heel jaar met deze prutsers door.
Ben wederom geblokkeerd omdat er geen rekening betaald zou zijn.
Heb Ik inmiddels genoeg redenen om mijn abonnement vroegtijdig te mogen beëindigen?
Met vriendelijke groet,
Camillo Monaco
› reageer
patricia
23 August 2016 19:51
ik schijn per telefoon een abonnement te hebben afgesloten je weet wel ze bellen je als je oude abonnement bijna afloopt.
nu kan ik me van het hele gesprek niets herinneren en nu zie ik staan bij my tmobile dat het nieuwe contract pas op 15 september ingaat kan ik deze nog annuleren?
want ik wil graag weg en een goedkopere pakken.
› reageer
anita verhulst
03 October 2016 21:43
nou vodafone ook al 3 maal mijn tel opgestuurd naar dynafix kwam ieder ex terug met iets anders kapot nu kan mijn sd kaart er niet meer uit en de telefoon komt niet meer terug.al vanaf begin augustus bezig nu op 9-9 2016 geen nieuwe telefoon ze moeten wacgten tot samsung nieuwe leverd wat een onzin is dit en mijn sd van 128gb ook nog niet terug kan in de winkel eentje van 16 gb zolang krijgen want de andere zijn op volgens mij is alles op bij vodafone en de klantenservice snapt er ook geen snars van,moet telkens mijn verhaal doen stoppen met vodafone zijn nu al 2 maanden bezig en krijg 1 maand creditering vodafone lost dit eens snel op want ik ben het echt beu
› reageer
A schaapman
16 October 2016 21:40
Ik heb een abonnement bij ben en ben zeer ontevreden over het bereik of helemaal geen bereik en slechte service hier over en wil graag er van af kan dit
› reageer
Mayke
04 December 2016 18:57
Ik heb een vraag ik heb een abonement die is de 28 ste ingegaan en het is nu 4 december ik heb om precies te zijn een halve dag kunnen bellen als ik naar de winkel ga of klantenservice zeggen ze dat er een storing is .....kan ik nu onder dit abonement uit ????
› reageer
Susanne
27 March 2017 14:35
Vraagje. Bij het verlengen van mijn abonnement, is vergeten de nummerprotering aan te vragen. Hierdoor kwam ik 32 dagen (van 20 februari tot 24 maart) zonder telefoon te zitten! Nu boden ze mij een compensatie aan van € 60,- die ik echt véél te laag vind t.o.v. het feit dat ik meer dan een maand aan huis gebonden was. Vervolgens wil ik dus mijn abonnement opzeggen en verlangen ze van mij de totale abonnementskosten voor 24 maanden, plus de kosten voor het toestel. Nou wil ik dat toestel best betalen, maar geen 24 maanden abonnementskosten waar ik geen gebruik van maak.
Graag hulp.
› reageer
Mariska
21 November 2017 09:02
Ik heb maart 2015 een abonnement afgesloten bij Vodafone incl. een telefoon. Prima. maart 2017 was dit afgelopen. Ik ging ervan uit dat na maart 2017 mijn abonnement per maand opzegbaar was. Dom, ik weet het maar dat leek mij logisch omdat ik immers alles al had betaald. In september dacht ik; ik ga over naar simyo. ging prima. Vodafone eerst nog gebeld om te vragen of ze mij een vergelijkbaar aanbod konden doen. Helaas niet. Er werd mij toen niets gezegd over het feit dat ik nog 1.5 jaar aan het abonnement vast zit bij Vodafone. Ik kreeg de schrik van mn leven van het weekend toen ik zag dat er 420 euro was afgeschreven door Vodafone vanwege afkoop resterende maanden. Gebeld met het verzoek of er nog wat aan te doen is, Ik sluit dan weer een abo af. Nu heb ik helemaal niets en moet ik toch 420 euro betalen. Ik vind het zoooooo erg. Vooral het feit dat men niet wil meedenken. Ik vraag mij ook af; ze hebben geen brief oid gestuurd. is dat niet verplicht met zo'n verlenging?
› reageer
Henk de Haas
16 January 2018 14:58
Ik heb 17 jaar een contract gehad bij Vodafone.
Vorig jaar verhuisd, mei 2017. Ik had ook Ziggo voor T.V. en Internet op het oude adres.
Ziggo kon me op het nieuwe adres geen service met glasvezel in huis bieden.
Combinatie met Vodafone en Ziggo was handig geweest met bepaalde voordelen, maar die vlieger ging dus niet op.
Toen met KPN in zee gegaan, en maar meteen alles in een pakket geregeld.
Nu heb ik contractbreuk met Vodafone na zo'n lange tijd. Heb dus geen maand opzegtermijn. Ik had mijn contract in mei 2016 verlengd met 2 jaar. Heb je na 17 jaar niet recht om gewoon per maand te kunnen opzeggen.
› reageer
de
05 May 2018 07:44
Als er geen ingangsdatum op het contract staat vermeld kan je hem dan voor tijdig opzeggen of is het contract dan niet geldig?
› reageer
Bas
22 August 2018 06:56
Als je de toestel niet terug brengt naar de winkel als abonnement stop is gezet. Wat gaat er gebeuren.

Krijg je daarna een toestel kosyem
› reageer
Anonieme gebruiker
05 November 2018 20:16
Ik heb een vraag. Ik heb een abonnement lopen bij een van de mobile providers, maar nu is er een mast in de buurt kapot, en word er gezegt dat het een half jaar tot een jaar kan duren. Mag ik nu mijn abonnement kosteloos beëindigen? Volgens de klanteservice niet. Mag dit?
› reageer
Ruud
06 May 2019 16:45
Hallo Telecomvergelijker.

Blijkbaar heb je een hoop troep tussen de reacties. Maar dat terzijde.

In het artikel staat enkele keren: " Je hebt er immers voor getekend".
Wat nu als je telefonisch sim only hebt gekocht en ze vinden dat je aan 2 jaar contractduur vast zit? Ik heb niks getekend, noch heb ik een bevestiging terug gestuurd per mail.

Ik kom er niet uit. De ene zegt dat je binnen 2 weken zelf moet zeggen dat je niet akkoord faat met de tijdsduur van het abonnement, wat blijkbaar in een welkomsmail van de provider wordt vermeld, de ander zegt dat ze geen poot hebben om op te staan zolang je niets schriftelijk hebt bevestigd.

Hoor graag van jullie.
Groet,
Ruud.
roworuud@gmail.com
› reageer

Ook iets te zeggen? Reageer!

Je naam (*optioneel)
Vul ter controle de uitkomst van de volgende rekensom in (*verplicht)
6 + drie
=