Voortijdig opzeggen mobiel abonnement

De laatste tijd is er op Telecomvergelijker veel gediscussieerd over het opzeggen van contracten voor mobiele telefonie, nog voordat de afgesproken contracttermijn is "uitgediend". Omdat veel zaken vaker terug komen is deze pagina geschreven zodat bepaalde misverstanden niet langer blijven voortbestaan.

Er werd onder andere gesuggereerd dat je altijd kunt opzeggen op het moment dat het mobiele netwerk in kwestie een wijziging in de prijzen of algemene voorwaarden doorvoert. Over het algemeen kan het contract dan echter niet worden opgezegd. Slechts in specifieke gevallen kan dit, dit document beschrijft deze gevallen.

Het contract

Eerst moet worden gedefinieerd wat een contract eigenlijk is. Een contract is niets anders dan een overeenkomst tussen jou als consument en het mobiele netwerk van je voorkeur. Het mobiele netwerk belooft je radiotelefoniediensten te leveren en jij belooft het netwerk daarvoor te betalen. Essentieel hier is dat je een minimale duur van (meestal) 1 jaar afspreekt! Het staat noch jou noch het netwerk vrij om het contract binnen die termijn te verbreken. Het is dus simpel: jij krijgt radiotelefonie, het netwerk geld en beide zitten voor 1 jaar aan elkaar vast.

Een onderdeel van dit contract wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden (A.V.). Het netwerk kan niet met iedere klant een aparte deal maken, dus de regels voor de onderlinge samenwerking zijn voor iedere klant gelijk. Je handtekening geeft aan, dat je accepteert dat beide partijen aan de A.V. zijn verbonden. Staat er in die A.V. dat het netwerk de prijzen mag veranderen, dan mag het netwerk de prijzen veranderen, want daar heb je voor getekend. Staat er in die A.V. dat jij in dat geval het contract mag verbreken, dan mag jij het contract verbreken, want daar heb je voor getekend.

Nu de hamvraag: mag je bij een prijswijziging ook het contract verbreken als dat recht niet in de A.V. staat? Het antwoord is "Nee", want het basisakkoord was immers, dat jullie voor 1 jaar aan elkaar vast zaten!

Staat er dan niets in de wet dat hier een stokje voor steekt? Het simpele antwoord is "Nee". De Wet staat toe dat een consument en een ondernemer een contract voor 1 jaar afsluiten. De Wet staat in het algemeen niet toe, dat één van de twee partijen dacht daar wel eerder onderuit te kunnen. En bedenk: je hebt zelf het netwerk het recht gegeven om de prijzen te veranderen!

De uitzonderingen

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Van gemakkelijk naar moeilijk zijn ze als volgt:

1. Je kan het contract opzeggen als de Algemene Voorwaarden dit toestaan. Dit is simpel. In het "herenakkoord" tussen jou en het netwerk is jou dit recht gewoon gegeven. Let wel: het moet er expliciet in staan! De redenering "er staat niet, dat ik mijn contract niet mag opzeggen bij een prijswijziging, dus ik mag het wel opzeggen" is ongeldig. Je hebt immers voor 1 jaar getekend. Wil je van dit expliciete recht gebruik maken, dan volstaat een brief naar het mobiele netwerk. Je citeert het relevante artikel van de A.V. en je bent klaar. Op dit moment lijkt het erop, dat alle netwerken zo'n expliciete bepaling uit hun Algemene Voorwaarden hebben geschrapt.

De Algemene Voorwaarden moeten altijd gratis worden toegestuurd als je daar bij de Klantenservice naar vraagt. Zoek zelf even na wat voor Algemene Voorwaarden er voor je eigen netwerk gelden. Nogmaals: het opzegrecht moet er expliciet in staan!

2. Bij koop op afstand: heb je het abonnement van een internetsite gekocht (of telefonisch), dan heb je 7 dagen de tijd om de koop te ontbinden. Dit staat geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en wel in Artikel 46d:

"Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen."

Twee punten zijn van belang:

 1. Je moet het artikel terugsturen naar de webwinkel, niet naar het mobiele netwerk. De webwinkel moet dan je contract bij het mobiele netwerk annuleren. Je hebt immers de deal gesloten met de webwinkel.
 2. Je moet je telefoon inleveren. Je zult ook de cash back niet krijgen.

3. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek regelt het verbintenisrecht. Artikel 236 van dit Boek bevat de zogenaamde "zwarte lijst" van bepalingen die niet in de Algemene Voorwaarden mogen worden opgenomen, om de consument te beschermen. Een interessante bepaling hier is lid i: "Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding (...)dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden"

Geen enkel netwerk mag jou dus expliciet verbieden om op te stappen als er een prijswijziging plaats vindt binnen 3 maanden na aanvang van je abonnement. Dit wordt door de meeste juristen geïnterpreteerd als: als er binnen 3 maanden na aanvang van je abonnement een prijswijzing optreedt, dan mag je kosteloos opstappen.

4. Bij een contract waarbij de verplichte contractsduur 2 jaar is geldt het volgende artikel 237, lid k: "Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding (...)dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na een jaar op te zeggen; Ook op die grond kan je ontbinding vragen. Let wel op de zinsnede "wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn". Twee jaar is dus niet expliciet verboden, er moet nog door de Rechter worden geoordeeld of mobiele netwerken zo'n lange contractduur mogen opleggen. Voor zo ver wij weten is daar nu nog geen jurisprudentie over.

5. Artikel 2 van Boek 6 bevat de eis, dat beide partijen op grond van redelijkheid en billijkheid met elkaar moeten omgaan. Als het netwerk dit niet met je doet, dan kan je het contract ook nietig laten verklaren. Deze twee termen behoeven echter enige uitleg. Ze zijn niet wat we in het dagelijks taalgebruik onder redelijkheid en billijkheid verstaan. De wetten in ons land worden opgesteld door de Wetgevende Macht, ze worden beoordeeld door de Rechterlijke Macht en de handhaving en uitvoering vindt plaats door de Uitvoerende Macht. De enige taak van de Rechter is dus om bij een klacht zijn wetboeken erbij te nemen en te kijken wat er over deze specifieke klacht aan wetten is geproduceerd. In het geval van consumenten versus mobiele netwerken laat hem dit vrij weinig ruimte. Je hebt immers getekend, dat je 1 jaar bij het netwerk blijft en dat het netwerk de prijzen mag verhogen. Wat valt er dan nog te beoordelen? Gelukkig heeft de Rechter altijd nog een uitvlucht, namelijk artikel 2. Hij kan oordelen, dat het netwerk niet redelijk en billijk met je is omgegaan en hij kan dan het contract ontbinden. Zo kan je alsnog van het contract af, zonder dat er iets specifieks over in de wet staat. Besef echter wel, dat de Rechter op dat moment op de stoel van de Wetgever is gaan zitten en dat zal hij van nature nooit doen! De termen "redelijkheid en "billijkheid" zijn slechts een aller-allerlaatste uitvluchtmogelijkheid! In de praktijk betekent dit, dat een netwerk er een enorme puinhoop van moet maken voordat het de wettelijke redelijkheid en billijkheid overschrijdt. Het is onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren en daarom is een beroep op deze termen een zeer gevaarlijke manier van procederen! Tegelijkertijd is artikel 2 wel de beste garantie op het voorkomen van al te grof gestunt van netwerken. Prijsverhoging van een dubbeltje naar een euro per minuut mogen dus niet.

6. Voor de juridische fijnproevers nog artikel 233 lid b: "Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar (...)indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen." en artikel 234: "1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij a. hetzij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, b. hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. 2. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn ter hand gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. 3. Het in de leden 1 onder b en 2 omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd." Je kunt hiermee niet het hele contract ontbinden, maar je kan wel proberen om te eisen, dat het artikel dat het netwerk toestaat om de prijzen te wijzigen nietig te laten verklaren. Dit kan alleen maar als het netwerk je niet heeft medegedeeld wat de A.V. zijn of dat de A.V. verkrijgbaar zijn bij de Kamer van Koophandel. In vrijwel alle gevallen staat zo'n zinnetje gewoon op je contract, maar als het netwerk het eens een keertje vergeet, dan ligt er een mogelijkheid!

De procedure

Indien je beroep meent te kunnen doen op een van deze punten, dan is het van belang de Algemene Voorwaarden te raadplegen. Die schrijven de exacte klachtenprocedure voor.

Over het algemeen werkt die als volgt:

 1. stel als eerste de klantenservice telefonisch op de hoogte van de klacht. De klantenservice heeft over het algemeen geen enkele macht of beslissingsbevoegdheid. Verspil dus niet te veel tijd aan de klantenservice. Besef dat de klantenservice niet is bedoeld voor klachten, maar slechts om de niet-zo-technische klanten weer op de rails te krijgen.
 2. schrijf vervolgens een brief aan de klachtenafdeling van het netwerk. De adresgegevens zijn bij de klantenservice verkrijgbaar. Stuur deze brief ook in kopie per fax naar de klachtenafdeling en vermeld dit op beide kopieën. Het zendjournaal van de fax geldt als ontvangstbewijs. Het is eventueel ook aan te raden om de brief aangetekend te verzenden. Probeer juridisch jargon te vermijden en citeer de wetsartikelen eventueel in een bijlage. Houd het kort en simpel. Je wilt immers onder je contract uit. Het is dan de taak van de klachtenafdeling om jouw klacht vooral niet te begrijpen!
 3. de klachtenafdeling van het netwerk heeft een bepaalde maximale tijd om te reageren. Dit staat in de A.V. beschreven. Als die tijd is verstreken of als het antwoord onvoldoende is, dan kan je naar de Geschillencommissie Telecommunicatie stappen. Dit MOET binnen 30 dagen na de ontvangst van de reactie of na het verstrijken van de termijn, anders heb je de zaak al bij voorbaat verloren. Het netwerk kan dan namelijk aan de commissie vragen om je zaak niet-ontvankelijk te verklaren. Het is dus in het algemeen niet aan te raden om een lange correspondentie met het netwerk aan te gaan. Dan kan je tijd inmiddels verlopen zijn.
 4. De geschillencommissie Telecommunicatie is te vinden op www.geschillencommissie.nl . Je dient een formulier in te vullen en klachtengeld (op dit moment 50 euro) te betalen. De commissie zal het netwerk op de hoogte stellen van de klacht. Uiteindelijk zal er een zitting volgen. Als het netwerk deze zitting wil voorkomen, dan kan het netwerk alsnog de zaak met je schikken. Bedenk dan wel dat je het klachtengeld dan kwijt bent, dus vraag het netwerk je dit terug te betalen.
 5. Neem eventueel ook in je klacht op het onvoldoende reageren van het netwerk op je klachten (standaardbrieven!), de terugbetaling van het klachtengeld door het netwerk, de eis tot ontbinding van het contract, eventueel met terugwerkende kracht en de relevante artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (ook beschikbaar op www.wetten.nl) en de Algemene Voorwaarden.
 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatie is bindend. Dit wil zeggen, dat de kantonrechter zo'n uitspraak slechts marginaal kan toetsen. Hij kan slechts op procedurefouten oordelen, niet op de inhoud van de zaak. Praktisch gezien betekent dit: heb je het bij de geschillencommissie verloren, dan heb je het compleet verloren.

De procedure kan langdurig zijn. Overweeg eventueel om alvast naar een ander netwerk over te stappen (nummerbehoud kan je dan wel vergeten!) en de daarmee gemoeide kosten in je klacht op te nemen. Je kan ook overwegen om het automatische incasso te blokkeren of te storneren (informeer bij je bank), maar bedenk wel dat als je ongelijk krijgt je een hoop extra moet betalen.

Hoe zit het met de cash back en de telefoon?

De telefoon heb je gekocht. Of het nou een Samsung Galaxy S3 mini is, of een HTC M4, die is van jou, ook al is hij betaald met de sponsoring van het netwerk. De cash back is een deal tussen jou en de webwinkel. Die mag je (naar alle waarschijnlijkheid) ook houden. De uitzondering is al besproken: maak je een koop op afstand ongedaan, dan moet de telefoon terug. Logisch, want het is nu juist de koop van die telefoon die je ongedaan maakt.

Kom ik nu op een zwarte lijst?

Er is geen officiële zwarte lijst van mensen die hun contract hebben ontbonden. Je bent immers geen wanbetaler en je hebt niets strafbaars gedaan. Dan mogen de netwerken dus officieel ook geen database aanleggen. Het is wel mogelijk, dat het netwerk in de toekomst geen zaken meer met je wenst te doen. Dat mogen ze gewoon beslissen. Eenieder is vrij om zaken te doen met de personen die hij als klant wenst, zo lang hij maar geen pure discriminatie pleegt.

Is dit een sabotage van het cash back systeem?

Het cash back systeem is niet het eerste wat hierdoor gaat sneuvelen. Het wordt eerder waarschijnlijker dat de netwerken die eventueel soepele opzegprocedures hebben deze procedures voor nieuwe klanten intrekken. Op de lange termijn is dat nog schadelijker voor de consument. Het cash back systeem zal waarschijnlijk ook sneuvelen, maar dat lag toch al in de planning.

De Nederlandse wet staat het over het algemeen toe om prijsverhogingen in te voeren, maar er zijn uitzonderingen. Maak je van deze uitzonderingen gebruik, dan krijg je bij voldoende vasthoudendheid gelijk. Succes en houd de fora op www.telecomvergelijker.nl op de hoogte!

Kan ik mijn abonnement opzeggen als ik naar het buitenland verhuis?

Het korte antwoord op deze vraag is: nee. Als je naar het buitenland gaat verhuizen en daar geen gebruik meer wenst te maken van je huidige mobiele abonnement dan heb je drie opties:

 1. Zeg je abonnement op per einde contract en laat je abonnement doorlopen totdat je contract is afgelopen.
 2. Draag je abonnement over aan iemand anders. Misschien heb je een familielid, vriend of kennis voor de rest van de contractduur het abonnement wilt overnemen? Deze persoon wordt dan de nieuwe contract en betaalt tot het einde van het contract de abonnementskosten. Let op: sommige providers brengen een klein bedrag aan administratiekosten in rekening voor het overdragen van een contract.
 3. Koop je abonnement af: je kunt je provider verzoeken het abonnement per direct op te zeggen en het resterende abonnementsgeld in één keer te voldoen in de vorm van een afkoopsom. Stel dat je abonnement nog 5 maanden loopt en 25 euro per maand kost, de afkoopsom zou dan 5 maanden x 25 euro = 125 euro zijn. Daarnaast berekenen providers vaak nog een eenmalig bedrag aan administratiekosten. Voordeel van deze optie is dat je geen rekening meer hoeft te houden met maandelijkse afschrijvingen van je abonnementskosten.

Het is altijd verstandig om je probleem voor te leggen aan de klantenservice van je provider. Mogelijk dat ze gezien de specifieke omstandigheden uit coulance een andere regeling willen treffen.

Veel dank gaat uit naar 7110 voor zijn bijdrage aan het schrijven van deze pagina!

271 reacties

› reageer
Elizabeth van Duinen
01 December 2013 13:36
Duidelijk artikel. Echter hoe zit het met voortijdig opzeggen van een abonnement met een contractsduur van 2 jaar, als je verhuist naar het buitenland (wat niet aan de orde was bij tekenen van het contract)
› reageer
De redactie
03 December 2013 10:52
Dat is een goede vraag. Bij verhuizing naar het buitenland heb je verschillende opties:

1. Je kunt het abonnement laten doorlopen tot het einde van de contractsduur

2. Je kunt het abonnement laten overnemen door iemand anders, contractovername dus. De persoon aan wie je het abonnement overdraagt wordt dan de nieuwe contractant en kan het abonnement gebruiken tot het einde van de contractsduur. Uiteraard moet het abonnement gewoon betaald worden door deze nieuwe contractant.

3. Je kunt het abonnement voortijdig afkopen. Je krijgt dan een slotfactuur en betaalt in één keer alle kosten voor de resterende maanden van het contract. Dus stel dat je abonnement nog 10 maanden loopt en het abonnement 10 euro per maand kost, dan word je slotsom 10 maanden * 10 euro = 100 euro. Sommige providers berekenen hier bovenop ook nog administratiekosten.

Uiteraard kan je altijd proberen via de klantenservice van je provider een andere regeling te treffen (coulance). Afhankelijk van de omstandigheden kan de provider besluiten je een andere oplossing te bieden.
› reageer
Ruben van Tatenhove
26 March 2014 10:27
Ik heb het artikel gelezen, maar ik ben nog steeds niet zeker van het antwoord op mijn eigen vraag:

Ik heb momenteel een leasecontract van HI die overeen is gekomen in begin februari 2013.
Mijn oude abonnement liep af per 26 april 2013, waardoor mijn huidige abonnement automatisch per deze datum is ingegaan voor 2 jaar.

Nu wil ik zelf mijn contract na 1 jaar ontbinden omdat ik niet tevreden ben over mijn huidige toestel en de premie. Volgens de Hi forums moet je je contract periode uitzitten en is het mogelijk om 4 maanden van tevoren je abonnement een nieuw toestel uit te kiezen.

Ook is het mogelijk je abonnement af te kopen. De regeling die Hi hierin alleen treft is om het te betalen bedrag tot de einddatum van het contract in 1x over te maken inclusief een boetrente van EUR 25,-. (In mijn geval EUR 578,28).

Als ik het artikel en de Algemene Voorwaarden mag geloven is het mogelijk om het contract inderdaad na 1 jaar op te zeggen (zonder kosten).

Kunt u mij een ophelderend antwoord geven?
› reageer
Joost
20 May 2014 11:17
Ik heb een vrij simpele vraag, heb in november mijn telecom abonnement geupgrade, van 1GB internet naar 'onbeperkt' internet. (tussen aanhalingstekens, want echt onbeperkt is het niet). Tijdens het upgrade traject heb ik geen melding gekregen dat mijn abonnement ingangsdatum zou worden gewijzigd. Mag dit zomaar? Ik hoef niet perse van mijn abonnement af, maar ik heb niet om een nieuw contract gevraagd, maar om een update op mijn bestaande, die voor het bedrijf in kwestie gunstig uitpakt, ik betaal nu immers een hoger bedrag per maan.
› reageer
nasraddien omar hassan
07 June 2014 19:56
niet geschikt voor mij
› reageer
Duncan
17 July 2014 19:08
Ik heb nu een maand een abbonnement bij Ben. Ik ben niet ontevreden. Ik heb getekend voor 2 jaar, maar heb een betere aanbieding gezien. Kan ik nog overstappen naar die betere aanbieding? Ik zou dus het contract moeten ontbinden die nog 23 maanden geldt.
› reageer
boesboes
24 July 2014 12:25
ik heb 2 jarig abbo gehad en wilde deze op de einddatum per direct omzetten naar prepaid. Advies van medewerker (was eerder al langs geweest in de winkel) dezelfde dag dat deze afliep gebeld maar ik zit nog vast aan 1 maand opzegtermijn?? klopt dit wel
› reageer
Michael
25 August 2014 23:05
Hallo ik heb bij hi een lease abonnement dat duurt tot 28-11-2014
Kan ik deze eerder opzeggen zonder dit af te kopen, want bij een normaal abonnement is het zo dat je 3of 4 maanden van te voren op kan zeggen

Gr michael
› reageer
Laurenc
10 October 2014 10:22
Mijn toestel is drie keer ter reparatie aangeboden. Nu is het (de vierde keer) weer stuk. Steeds weer iets met de software of het moeder bord. Er is coulance... aangevraagd. Dit kan 30 dagen duren. Ik heb voorlopig een ander toestel aangeschaft. Zo lang kan ik niet zonder. Moet ik zelf voor deze kosten opdraaien? Uiteindelijk heb ik een contract met tel van twee jaar. Duurt het altijd zo lang om een beslissing te nemen over een toestel waarvan men weet dat het kapot is? Mag ik mijn contact opzeggen?
Is het toestel ook een onderdeel van de diensten die, in dit geval Vodafone, geleverd wordt?
Met vriendelijke groet,

Laurence
› reageer
Anonieme gebruiker
12 December 2014 23:06
Ik heb het zelfde probleem heb mijn telefoon ook 3keet opgestuurd naar dynafix onderdeel van Vodafone maar wat zijn dat prutsers telefoon heeft nog problemen zeggen dat ze er een ander binnen werk in hebben gezet maar heg is een andere telefoon niet mijn eigen toestel heb mijn 4 g functie aan staan. Maar heb over al 3 g en zelf gprs plus telefoon kan niet opladen. Zeggen ze stuur maar op en de Vodafoneklanten service doetvook niet veel zeggen steeds kunnen niks voor mij doen wat een service zeg
› reageer
Naomi
09 January 2015 17:37
Ik ben bij BEN een 2 jarig contract aangegaan. Ik heb hem in december gekregen. Als ik thuis binnen ben, heb ik totaal GEEN bereik, kan dan ook niet gebeld worden. Ik moet hem op de vensterbank leggen, dan kan ik zien als er iemand belt, en dan moet ik als een gek naar buiten rennen en opnemen, want binnen val ik of weg. Of ik hoor niets.

Ik heb BEN via fb en via de klantenservice dit laten weten, en elke keer krijg ik het zelfde antwoord;
Ohh wat raar, we gaan kijken wat we voor u kunnen doen.
vervolgens doen ze gewoon helemaal niets en is mijn verbinding nog net zo slecht.

Ik heb het abonnement nog geen maand, en zit er dus niet op te wachten om nog 23 maanden zo door te lopen!!

Wat kan ik hier aan doen?
› reageer
Arnoud
05 April 2015 12:45
Ik heb een abonnement bij Hi. Nu komt Hi te vervallen en gaat alles over naar KNP. Kan ik nu onder het abonnement uit?
› reageer
nel olsman
06 April 2015 18:42
Ben is mijn provider, heb sim only abonnement, 3 jaar klant. Ben heeft per 1 maart 2015 een nieuw systeem, oude klanten moeten nieuw account aanvragen....echter dat systeem deed het niet, inmiddels 5 en 1/2 week zonder te kunnen bellen en ze gooien dat onder "werkzaamheden". Smoesjes te over....niet te bereiken en vragen worden met önzinnige zoet houdertjes"afgedaan. Ben kan geen sim activeren, Maar wel betalen....als je het over compensatie hebt wordt er niet gereageerd,ben was wel zo wijs om in de voorwaarden, het onderhoud niet aan een limiet te binden.....mn contract loopt nog tot december....heb nu de betaling aan Ben geweigerd...voor slechte service en niet geleverde diensten. Hier mee hoop ik een possitieve en redelijke verklaring van Ben te krijgen.
› reageer
Anonieme gebruiker
20 April 2015 18:43
Vandaag moet ik over naar Ben maar nog niet gebeurd. Krijg ook een heel rotgevoel over de wijze waarop dit gaat. Moet zo 2 jaar bij Ben blijven. Zie dat ze al vanaf maart het niet voor elkaar krijgen om eea om te zetten. Zou eigenlijk helemaal niet meer over willen. Kan dat nog? Kan provider er zo'n potje van maken zonder dat dit consequenties heeft?
› reageer
Anonieme gebruiker
18 May 2015 13:49
Ik ben 15 maanden geleden een 2 jaar abonnement inclusief aanschaf telefoon aangegaan. Ik begrijp dat volgens een recente uitspraak van de hoge raad een telefoon provider verplicht is om de aankoopprijs van de telefoon apart te melden als de abonnee dit wil. Nu wil ik mijn abonnement opzeggen. Ik heb daarom mijn provider gevraagd om de totale aankoopprijs van mijn telefoon te melden. Ik wil dan bij deze opzegging het resterende bedrag ineen betalen, dat voor de aankoop van mijn telefoon verschuldigd blijft. Kan ik nu op deze wijze opzeggen?
› reageer
Albert
09 September 2015 20:08
Ik heb een abonnement, 2 jaar, bij Hollands Nieuwe. Klacht: In huis geen tot nagenoeg geen bereik. Dit heb ik gemeld bij Hollands Nieuwe, reactie we nemen uw reactie mee voor de toekomst.
Hoezo toekomst, ik heb een bedrijf en moet bereikbaar zijn voor mijn klanten.
Als de bakker geen brood levert krijgt hij ook geen geld, een telefoonprovider beloofd jou belminuten en internet maar levert niet of nauwelijks. Volgens mij is hier sprake van fraude. Zij weten, voordat je het contract afsluit, dat de dekking op jouw postcode onvoldoende is en toch doen ze voorkomen dat men een goede verbinding levert.
› reageer
Wanhopige moeder
11 April 2016 14:34
Help!
Mijn dochter is slachtoffer geworden van een criminele organisatie, onder druk en bedreiging en (opsluiting) heeft zij 2 abonnement op haar naam afgesloten (gelukkig lukte er niet meer) Vodafone en KPN, Vodafone was alert en heel meedenkend, geen contact meer alles kwijtgescholden. Een dag na het afsluiten is er ook aangifte bij de politie gedaan etc. KPN daarentegen, ligt dwars en wil absoluut niet meewerken en wil dat mijn dochter toch zowel de telefoon of alle kosten betaald minstens 900 (zij heeft geen contractpapieren of telefoon, dit is in beslag genomen door deze criminelen. mijn dochter heeft inmiddels psychische hulp en ik als moeder ben nog steeds in gevecht met KPN en ga er nu mijn rechtsbijstand tegen inzetten. Er schijnt een wetsartikel te zijn na aankoop en bij aangifte binnen zoveel dagen/uur dat hierin staat dat de koop ook ongeldig is. Ter informatie - politie rechercheur werkt niet mee die vind het ons probleem, hij heeft het te druk met andere zaken (zijn woorden).
› reageer
Camillo
21 August 2016 17:21
L.s.

Een jaar geleden heb ik een bestand contract laten verlengen bij Vodafone waar ik al ettelijke jaren klant ben.
Het contract is voor twee jaar met HTC M8 waarvan er inmiddels één jaar van verstreken is.
Het maandbedrag is 39 euro met een vaste klanten korting van 2 euro van belcompany per maand.
Bij geen overschrijding komt het maandbedrag dan op 37 euro in de maand.
In het afgelopen jaar heb ik geen correcte afschrijving ontvangen.
Mijn abonnement is meerdere keren door Vodafone geblokkeerd, geannuleerd en heb inmiddels ruim 500 euro aan credit storingen ontvangen vanwege alle gemaakte fouten.
Ik moet nog een heel jaar met deze prutsers door.
Ben wederom geblokkeerd omdat er geen rekening betaald zou zijn.
Heb Ik inmiddels genoeg redenen om mijn abonnement vroegtijdig te mogen beëindigen?
Met vriendelijke groet,
Camillo Monaco
› reageer
patricia
23 August 2016 19:51
ik schijn per telefoon een abonnement te hebben afgesloten je weet wel ze bellen je als je oude abonnement bijna afloopt.
nu kan ik me van het hele gesprek niets herinneren en nu zie ik staan bij my tmobile dat het nieuwe contract pas op 15 september ingaat kan ik deze nog annuleren?
want ik wil graag weg en een goedkopere pakken.
› reageer
anita verhulst
03 October 2016 21:43
nou vodafone ook al 3 maal mijn tel opgestuurd naar dynafix kwam ieder ex terug met iets anders kapot nu kan mijn sd kaart er niet meer uit en de telefoon komt niet meer terug.al vanaf begin augustus bezig nu op 9-9 2016 geen nieuwe telefoon ze moeten wacgten tot samsung nieuwe leverd wat een onzin is dit en mijn sd van 128gb ook nog niet terug kan in de winkel eentje van 16 gb zolang krijgen want de andere zijn op volgens mij is alles op bij vodafone en de klantenservice snapt er ook geen snars van,moet telkens mijn verhaal doen stoppen met vodafone zijn nu al 2 maanden bezig en krijg 1 maand creditering vodafone lost dit eens snel op want ik ben het echt beu
› reageer
A schaapman
16 October 2016 21:40
Ik heb een abonnement bij ben en ben zeer ontevreden over het bereik of helemaal geen bereik en slechte service hier over en wil graag er van af kan dit
› reageer
Mayke
04 December 2016 18:57
Ik heb een vraag ik heb een abonement die is de 28 ste ingegaan en het is nu 4 december ik heb om precies te zijn een halve dag kunnen bellen als ik naar de winkel ga of klantenservice zeggen ze dat er een storing is .....kan ik nu onder dit abonement uit ????
› reageer
Susanne
27 March 2017 14:35
Vraagje. Bij het verlengen van mijn abonnement, is vergeten de nummerprotering aan te vragen. Hierdoor kwam ik 32 dagen (van 20 februari tot 24 maart) zonder telefoon te zitten! Nu boden ze mij een compensatie aan van € 60,- die ik echt véél te laag vind t.o.v. het feit dat ik meer dan een maand aan huis gebonden was. Vervolgens wil ik dus mijn abonnement opzeggen en verlangen ze van mij de totale abonnementskosten voor 24 maanden, plus de kosten voor het toestel. Nou wil ik dat toestel best betalen, maar geen 24 maanden abonnementskosten waar ik geen gebruik van maak.
Graag hulp.
› reageer
Mariska
21 November 2017 09:02
Ik heb maart 2015 een abonnement afgesloten bij Vodafone incl. een telefoon. Prima. maart 2017 was dit afgelopen. Ik ging ervan uit dat na maart 2017 mijn abonnement per maand opzegbaar was. Dom, ik weet het maar dat leek mij logisch omdat ik immers alles al had betaald. In september dacht ik; ik ga over naar simyo. ging prima. Vodafone eerst nog gebeld om te vragen of ze mij een vergelijkbaar aanbod konden doen. Helaas niet. Er werd mij toen niets gezegd over het feit dat ik nog 1.5 jaar aan het abonnement vast zit bij Vodafone. Ik kreeg de schrik van mn leven van het weekend toen ik zag dat er 420 euro was afgeschreven door Vodafone vanwege afkoop resterende maanden. Gebeld met het verzoek of er nog wat aan te doen is, Ik sluit dan weer een abo af. Nu heb ik helemaal niets en moet ik toch 420 euro betalen. Ik vind het zoooooo erg. Vooral het feit dat men niet wil meedenken. Ik vraag mij ook af; ze hebben geen brief oid gestuurd. is dat niet verplicht met zo'n verlenging?
› reageer
Henk de Haas
16 January 2018 14:58
Ik heb 17 jaar een contract gehad bij Vodafone.
Vorig jaar verhuisd, mei 2017. Ik had ook Ziggo voor T.V. en Internet op het oude adres.
Ziggo kon me op het nieuwe adres geen service met glasvezel in huis bieden.
Combinatie met Vodafone en Ziggo was handig geweest met bepaalde voordelen, maar die vlieger ging dus niet op.
Toen met KPN in zee gegaan, en maar meteen alles in een pakket geregeld.
Nu heb ik contractbreuk met Vodafone na zo'n lange tijd. Heb dus geen maand opzegtermijn. Ik had mijn contract in mei 2016 verlengd met 2 jaar. Heb je na 17 jaar niet recht om gewoon per maand te kunnen opzeggen.
› reageer
de
05 May 2018 07:44
Als er geen ingangsdatum op het contract staat vermeld kan je hem dan voor tijdig opzeggen of is het contract dan niet geldig?
› reageer
Bas
22 August 2018 06:56
Als je de toestel niet terug brengt naar de winkel als abonnement stop is gezet. Wat gaat er gebeuren.

Krijg je daarna een toestel kosyem
› reageer
sherrie
21 October 2018 10:52
Ik was hopeloos toen mijn man me verliet, sorry mijn naam is Sherry hier is hoe mijn verhaal gaat, mijn man liet me 3 jaar na ons huwelijk ik was hopeloos en hart gebroken totdat een vriend van mij me voorstelde aan een liefdesbetovergieter greatmutaba@gmail.com deze liefde spreukgieter help me een liefdesbetovering uit te schrijven en mijn man die mij verliet kwam onverwijld naar me terug, ben hier om greatmutaba@gmail.com te bedanken dank u mijnheer ...
› reageer
Anonieme gebruiker
05 November 2018 20:16
Ik heb een vraag. Ik heb een abonnement lopen bij een van de mobile providers, maar nu is er een mast in de buurt kapot, en word er gezegt dat het een half jaar tot een jaar kan duren. Mag ik nu mijn abonnement kosteloos beëindigen? Volgens de klanteservice niet. Mag dit?
› reageer
Stephanie
14 November 2018 19:17
Nadat mijn vriend van een jaar uit elkaar was gegaan, kon ik nauwelijks spreken zonder te huilen. Ik voelde me verblind en wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet of ik hem terug kon krijgen en de angst was ondraaglijk. Ik heb een WhatsApp-chat geboekt met Dr odia, omdat ik niet volledig wist wat ik kon verwachten, maar omdat ik wist dat ik iemand nodig had die er eerder was geweest. Ik wilde onze relatie terug en dus wilde ik zeker weten dat ik alle begeleiding en middelen had om dat te doen. Dr. odia was gewoon geweldig. Zijn aanwezigheid kalmeert en ik zag dat hij oprecht om hem gaf. De dingen die hij voorstelde om [mijn vriendje] terug te krijgen, leken moeilijk, maar Dr. odia waarschuwde me dat ze dat wel zouden zijn. Maar ik wist dat ik hem wilde terughalen, dus volgde ik het plan dat Dr odia voor me oplegde. Binnen de week waren we weer bij elkaar en zijn we zo verliefd! Ik weet dat het niet altijd zo snel gaat, maar Dr. odia zei dat hij dacht dat het in mijn geval zo snel zou kunnen gebeuren - en dat gebeurde ook! Ik ben zo dankbaar en kan zeggen dat als je bent opgebroken en die persoon terug wilt krijgen, Dr odia de beste is! Ik zal nooit vergeten hoeveel hij me heeft geholpen! boek zijn e-mailadres en WhatsApp-nummer om je geliefde terug te krijgen, e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com WhatsApp en Viber-nummer: +27638836445
› reageer
Tess
28 November 2018 08:00
Hoera, ik denk dat ik de meest gelukkigste vrouw ter wereld ben omdat ik mijn man in mijn leven terug heb gekregen nadat hij me 2 jaar en 7 maanden had verlaten. Ik heb hem geleerd dat hij voor altijd weg was totdat Dr Okpa me te hulp kwam. Ben blij vandaag vanwege Dr Okpa, ik kan zeggen dat hij min of meer een god voor me is omdat ik nooit heb geleerd dat ik mijn man weer terug kan krijgen, maar Dr Okpa heeft geweldig werk geleverd dat ik nooit heb geleerd binnen 24 uur interval. Ik wil deze media gebruiken om de wereld te vertellen dat ze me willen helpen de grote Dr Okpa te bedanken voor het terugbrengen van mijn geluk. Mijn medevrouwen daar die soortgelijke problemen doormaken, ik zal u adviseren contact op te nemen met Dr Okpa voor hulp via okpatempleofsolution@gmail.com of whatsapp op +27814706201Tess uit Nederland
› reageer
Merel
29 November 2018 14:22
Goede dames en zachte mannen, mijn naam is Merel, ik wil graag mijn dank uitspreken aan de grote dokter Oboh die mijn geliefde terug heeft gekocht na alles te hebben geprobeerd waar hij de afgelopen 2 jaar na ons uiteenvallen nog niet van had geprofiteerd. Ik waardeer het grote werk van Dr. Oboh voor het terugbrengen van mijn vreugde binnen een interval van 24 uur, ik moet zeggen dat Dr. Oboh de grootste spreukengieter is die ooit leeft. Om te weten hoe krachtig Dr Oboh i iedereen die hulp nodig heeft, zal adviseren om vriendelijk contact met hem op te nemen via zijn privémail: obohtempleofanswer@gmail.com

Land: Switzerland
› reageer
Mia Noah
30 November 2018 04:44
Ik ben zo blij vandaag en ik schrijf dit met vreugde. Ik ben 24 jaar oud en mijn geliefde is zes maanden geleden met me uit elkaar gegaan, en elke keer als ik hem zie, wil ik hem altijd terug, maar ik kon hem op geen enkele manier terug krijgen. week zag ik een bericht over dr Sacre, hoe hij een heleboel mensen helpt, dus ik neem contact met hem op voor hulp drie dagen geleden en vandaag is mijn geliefde terug voor mij en ik ben zo blij en hij houdt nu van mij en zorgt goed voor me ik hou van hem meer en hij houdt meer van alles dankzij DR Sacre als je hulp nodig hebt neem contact met hem op via e-mail (sacretempleofpower@gmail.com) of whatsapp hem of bel ((+2347033155855)) voor hulp neem contact met hem op details
 
Mia Noah uit Londen
› reageer
Juan
30 November 2018 05:27
Hallo allemaal! Ik schrijf dit artikel om het goede werk van DR OGALA te waarderen dat me recent heeft geholpen mijn vrouw terug te brengen die me de afgelopen 2 jaar verliet voor een andere man. Na het zien van een reactie van een vrouw op het internet getuigen van hoe zij werd geholpen door DR OGALA. Ik besloot ook contact met hem op te nemen voor hulp, omdat ik alleen wilde dat ik mijn vrouw kreeg, geluk en ervoor zorgde dat mijn kind opgroeide met zijn moeder. Ben blij vandaag dat hij me heeft geholpen en ik kan met trots zeggen dat mijn vrouw nu weer bij me is en dat ze nu verliefd op me is als nooit tevoren.
Heb je hulp nodig in je relatie, zoals het terughalen van je man, vrouw, vriend, vriendin? Kijkers die mijn bericht lezen dat de hulp van DR OGALA nodig heeft, moeten contact met hem opnemen via e-mail: (ogalasolutiontemple@gmail.com). U kunt ook contact opnemen met Dr Ogala via whatsapp +233508353241
› reageer
Destiny
16 January 2019 09:51
als je je ex terug nodig hebt, wil je dat je man of vrouw teruggaat naar en weer van je houdt, neem dan gewoon contact op met dr.ologhodospellwork@gmail.com. hij zal je helpen, en heel goed en waarheidsgetrouw in zijn werk. dr.ologhodospellwork@gmail.com brengt je ex terug met veel liefde ...
u kunt rechtstreeks contact met hem opnemen via zijn telefooncontact 2348075180445
› reageer
Derbor
16 January 2019 09:52
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om je een geweldige en vriendelijke gever voor te stellen, retorer van huizen en gever van vrede chubygreat@gmail.com. Ik heb Chuby op mijn google zoeken ontmoet voor hulp bij het verkrijgen van mijn man. En daar kwam ik verschillende getuigenissen tegen over hoe hij gebroken huizen herstelt. Ik heb gelezen dat hij liefde weer terug kan krijgen. Ik betwijfelde of hij het kon, maar toen stond ik erop om contact met hem op te nemen, omdat ik op dat moment zo wanhopig was, toen ik contact opnam met chubygreat@gmail.com, ik mijn hachelijke situatie aan hem uitlegde en hem vertelde wat ik wilde, zonder te veel tijd verspillen hij vertelde me de dingen die ik moet doen om mijn werk te doen en degenen die ik in staat ben om de materialen te krijgen die hij nodig heeft, alles komt goed. Ik gaf hem alles wat hij nodig had, hij vertelde me toen dat hij zijn loon introk nadat het werk was gedaan. Ik stuurde hem toen iets voor hem om het item te krijgen, nadat hij het item had gekregen, zei hij dat ik uit moest komen voor de derde dag dat mijn man terug zal komen. Op de derde dag van zijn werk, op precies die 14 uur van de derde dag, belde mijn man om te weten hoe het met me ging en verbaasde me toen over deze mooie ... Ik wil chubygreat@gmail.com echt bedanken voor zijn goed werk.
Als je in een soort van soortgelijk geval als het mijne of zelfs het ergste bent, neem dan snel contact op met de genadige chubygreat met de volgende details hieronder

E-mail: chubygreat@gmail.com of u kunt hem nog steeds bereiken met zijn telefoonnummer, hij zal wachten om uw zaak te helpen ...
Nummer: 2348165965904


                                                                                                                        Bedankt
                                                                                                             Mijn naam is Paige Anderson
› reageer
Roso Malia
17 January 2019 15:14
Wat zit je dwars?
Ben je ziek van je pech of geconfronteerd met problemen in verband met je professionele leven?

Zo ja, dan ben je hier aan het juiste adres, professor Roso is de beroemde krachtige spreukhoogleraar Professor en heeft zoveel hopeloze mensen geholpen.

Of u nu te maken krijgt met persoonlijke problemen, liefdesproblemen, huwelijksproblemen of uitdagingen die verband houden met uw professionele leven, ik kan u de beste oplossingen bieden en helpen om uit de ergste levenssituaties te komen.

Krijg de juiste hulp met 's werelds beste spreukgieter en voel het verschil. Omdat ik een krachtige spellingwerper ben, begrijp ik hoe ik deze magische spreuken optimaal kan benutten en dingen soepel en gemakkelijker voor u en uw leven kan maken.

Als jij een van de hopeloze mensen bent die veel problemen heeft gehad en veel manieren geprobeerd heeft om ervan af te komen maar niet succesvol werd, dan kan professor Roso je helpen. ik geloof dat ik een van de beste en meest gerenommeerde spell caster ter wereld ben en ik kan geldproblemen oplossen, van problemen houden en verloren liefde en veel andere oplossingen terugbrengen. Als je geluk in het leven wilt herstellen, moet je contact met me opnemen, ik gebruik een verscheidenheid aan spreuken om je de oplossing van je levensproblemen te bieden. Mijn jarenlange spreukervaring heeft me een van de beste Spell Caster in de wereld gemaakt. Voor hulp e-mail: priestrosomalia621@outlook.com of WhatsApp:
+234807 923 7421.
› reageer
Brianna Owen
24 January 2019 16:19
Dit jaar was 2019 zo gelukzalig voor mij, want God heeft me een leven gegeven om gelukkig weer te leven nadat ik 3 maanden gebroken was toen mijn man me verwaarloosde en terugkeerde naar zijn minnares. Ik heb niets kunnen doen wat ik mijn man niet kan doen, maar ik ben niet door mijn collega aan Lord Zakuza teruggegeven, die mij de volledige zekerheid heeft gegeven dat hij mij kan helpen. Ik kwam in contact met Heer Zakuza en ik luisterde naar zijn woorden en volgde de instructies die hem door hem werden gegeven. Zou je kunnen geloven dat mijn man weer thuis is gekomen, binnen 12 tot 16 uur, mijn huwelijk is hersteld en ik ben zo dankbaar, dankbaar en dankbaar dat God Lord Zakuza heeft gebruikt om mijn man terug te krijgen na 3 maanden of een gebroken huwelijk. Is er iemand die terug moet naar zijn of haar geliefde terug of hulp nodig heeft of enig ander kind? Dan stel ik voor dat je nu contact opneemt met Lord Zakuza via zijn website: http://doctorzakuzaspelltemple.website2.me, of Email ID: doctorzakuzaspelltemple@hotmail.com of WhatsApp hem ook op + 1 (740) 573-9483 voor meer informatie. God zegene u mijnheer.
› reageer
Anna
29 January 2019 14:34
Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2017/2018 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Udo, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man in minder dan 24 uur terug zal komen om me te smeken hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag begunstigen mensen me waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mama noemt, ik heb nog nooit een spreukgieter ontmoet die zo echt en krachtig is als Dr. Udo, hij heeft oplossingen voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik ervoor ga zorgen dat ik de wereld informeer over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of als je hem wilt bedanken, neem dan contact op met dr. Udo via zijn e-mail: udosolutioncenter@gmail.com en WhatsApp en Viber Chat: +27656406432.
› reageer
Peter van der Josh
30 January 2019 04:13
Peter van der Josh en ik zijn 5 jaar getrouwd geweest met twee kinderen, ze was alles voor me en alles was perfect tot 5 maanden geleden toen ze een nieuwe baan kreeg en alles aan haar veranderde, ze zou laat op de avond blijven en doen wat ze ook was ik vond het heel erg, maar ik wilde dat ons huwelijk goed zou verlopen omdat ik zo veel van mijn vrouw hou. Enkele weken geleden brachten haar advocaten me scheidingspapieren en ik was zo verrast dat ik me niet kon voorstellen gescheiden te zijn van mijn kinderen, ik smeekte haar maar ze zei dat ze de liefde van haar leven had gevonden, die nacht dat ik huilde als een baby mijn wereld was weg, ik belde mijn vriend om advies en hij vertelde me hoe zijn buurman een heer Bubuza ontmoette die hem met een soortgelijk probleem hielp, dus nam ik contact op met Lord Bubuza en hij zei dat als ik zijn instructies nauwgezet opvolg ik mijn vrouw binnen 12 tot 16 uur terug krijg ... ik deed precies wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grote verbazing kwam mijn vrouw 15 uur later naar huis met mijn excuses en huilend vertelde ze me hoe sorry ze was, dat ze besefte dat ze geen leven zonder mij kan leiden .... Ze belde haar advocaat om de scheiding te annuleren. Ik zal Lord Bubuza voor altijd dankbaar zijn dat hij me helpt mijn familie terug te krijgen. Heeft u hulp nodig ??? neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Nora Torres
30 January 2019 04:14
Mijn vriend Andrew en ik houden zo veel van elkaar dat we niet twee uur kunnen blijven zonder van elkaar te horen. We leefden gelukkig en maakten ons klaar voor onze bruiloft toen plotseling alles crashte. Het begon allemaal in juni toen Andrew naar een nieuw appartement verhuisde waar hij Melisa ontmoette. Ze waren buren en voor ik het wist, begon Melisa hem te bezoeken. Ze werden zo dichtbij en Andrew miste me niet meer, hij maakte het uiteindelijk uit met mij in september. Mijn hart was verbrijzeld, ik had zin om zelfmoord te plegen maar zoals God het zou willen, zei mijn vriendin Susan me over de wonderbaarlijke spreuk van Heer Bubuza, dus nam ik contact met hem op en vertelde hem alles en hij vertelde me dat Andrew terug zal komen bedelen binnen 12 tot 16 uur. Ik volgde zijn instructies en tot mijn grootste verbazing belde Andrew me 14 uur later huilend en smeekte hem hem te vergeven. Alle dank aan Lord Bubuza voor het helpen van me Andrew te krijgen. Heb je hulp nodig? neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Agnes Frank
01 February 2019 08:43
NEEM CONTACT OP MET DEZE GROTE SPELL CASTER VOOR ELKE HULP ISIKOLOSolutionhome@gmail.com

Ik ben erg dankbaar om deze geweldige getuigenissen met je te delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de loterij win. Ik ben een vrouw die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. Eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik e-mail dr gbojie mailde. en vertel hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb heel veel geld uitgeven aan het ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik weet nooit dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik betoverde online betekenaar bedoelde, waar zoveel mensen over gesproken hebben dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het een keer te proberen. Ik heb contact opgenomen met deze man en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. ik win 1.900.000 miljoen euro. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze man kun je miljoenen geld verdienen door loterij. ik ben zo blij deze man te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Email hem isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196
› reageer
Harun Adin
02 February 2019 08:25
Hoe ik terug kom met mijn ex-liefdescontact Dr. Isikolo voor dringende en snelle liefdesbetovering Via isisikolosolutionhome@gmail.com Ik geloofde nooit in spreukgieten maar na 6 jaar dating met mijn ex-geliefde die ze uitmaakte met mij, stel ik me nog steeds voor hoe Dr. Isikolo bracht mijn ex-geliefde terug naar mij in slechts 48 uur. Niemand heeft me ooit kunnen laten geloven dat er een echte spreukgieter is die echt werkt. Am Cherry bij naam, ik wil snel de wereld vertellen dat er een echte online spreukgieter is die krachtig en echt is, Zijn naam is Dr. Isikolo, Hij heeft me onlangs geholpen mijn relatie te herenigen met mijn ex-geliefde die me verliet, Ik nam contact op met Dr. Isikolo, hij gooide een liefdesbetovering voor mij en mijn ex-geliefde die zei dat ze niets meer met mij te maken heeft, belde me en begon me te smeken. Ze is nu terug met zoveel liefde en zorgzaamheid. vandaag ben ik blij om jullie allemaal te laten weten dat deze spreukgieter de kracht heeft om minnaars terug te brengen. omdat ik nu gelukkig ben met mijn geliefde, en het meest verrassende, is dat onze liefde heel sterk is, elke dag is geluk en vreugde. en er is niets zoals geweest met de vrouw van wie je houdt. Ik ben zo blij dat mijn liefde terug is met de hulp van Dr. Isikolo als je een soortgelijk probleem hebt of als je je gebroken relatie wilt herstellen, wilt stoppen met echtscheiding, je ex terug wilt krijgen, je echtscheidingsvrouw of echtgenoot wilt terughalen, ik zal je adviseren om contact met hem op te nemen, hij is er om je te helpen en een glimlach op je gezicht te maken, vraag hem of mij en anderen. zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Blessing
02 February 2019 19:43
Het is ARTS je kunt hem e-mailen als je hulp nodig hebt in je relatie spellspecialistcaster937@gmail.com
Ik beloof je dat je problemen meteen worden opgelost. Nadat hij zeven jaar in relatie met hem was geweest, verliet hij mij, deed ik alles. Kan ik hem terug laten gaan, maar alles was tevergeefs. Gewild om de liefde die ik voor hem voel, smeekte hij, maar hij weigerde
legde mijn probleem online uit met iemand en zij stelde voor dat ik liever een spellcaster zou mailen die me zou kunnen helpen met een spreuk die hem terugbracht, maar ik ben de man die nooit in spreuken geloofde, ik had geen andere keus dan het te proberen, Ik stuurde de dokter en hij antwoordde mij en hij zei me dat geen probleem was
alles komt goed binnen drie dagen, mijn ex komt terug naar mij. Binnen drie dagen werd de betovering gegoten en, verrassend genoeg, op de tweede dag, die rond 16:00 uur was. Mijn ex heeft me gebeld, ik was zo verrast, antwoordde dat ze belden en alles wat hij zei was dat hij zo slecht was vanwege alles wat er gebeurde,
Ik wilde terugkeren naar mij, waar ik zo van hou. Ik was zo blij en verbaasd. Sindsdien heb ik de belofte gedaan dat iedereen die we kennen nooit een relatieprobleem zal hebben, ik ga naar de spell-werper verwijzen om te helpen. Iedereen heeft mogelijk de hulp van de castingmachine nodig, zijn spellspecialistcaster937@gmail.com
Hij deed ook veel betovering,
(1) Hij wil zijn ex terug.
(2) Je hebt altijd nachtmerries.
(3) Om gepromoot te worden op uw kantoor
(4) Wil je een kind?
(5) Wil je rijk worden?
(6) Ze willen hun echtgenoot / echtgenote voor altijd alleen houden van jou.
(7) de behoefte aan financiële bijstand.
8) Wil je de controle over het huwelijk hebben
9) Wil je je aangetrokken voelen tot mensen
10) Het gebrek aan kinderen
11) HEB JE EEN ECHTGENOOT / VROUW NODIG
13) Hoe je je LOTERIJ wint?
14) PROMOTIE-SPELL
15) SPELL VAN BESCHERMING
16) ZAKELIJKE SPELL
17) GOED WERKSPELL
18) Cure voor elke ziekte / H.I.V.
Neem vandaag nog contact met hem op: spellspecialistcaster937@gmail.com
› reageer
Luis
04 February 2019 08:14
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo allemaal! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 1.000 miljoen euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet
› reageer
Lana Filip
05 February 2019 09:00
Ik wil deze gelegenheid gebruiken om iedereen te vertellen dat ik deze man Dr Isikolo Spell Caster erg dankbaar ben voor het helpen van mijn man terug te krijgen nadat hij me zes maanden lang had verlaten met pijn en tranen in mijn hart. Voordat hij uiteenvalt, beledigt hij meestal en ziet niets goeds in mij en wat ik ook doe, ik voelde me alsof ik vervloekt was. mijn vrienden adviseerden me om te laten gaan, maar dat kon ik niet vanwege de liefde die ik voor hem heb, die zo sterk was en zelfs tien bergen met een snelheid van licht kon verplaatsen. Dus ik moest hulp zoeken en ik zag zoveel goede getuigenissen over deze man, dr Isikolo en ik besloot contact met hem op te nemen om hem mijn probleem uit te leggen en hij verzekerde me van een goed resultaat. Na twee dagen van mijn contact met Dr. Isikolo, mijn man kwam terug met excuses en liefde die hij me nooit eerder had laten zien. op dit moment beledigt hij me niet meer, maar hij vertelt me ??hoe mooi en prachtig elke ochtend wordt gemaakt. Vandaag deel ik ook mijn getuigenis en ervaring met Dr. Isikolo, wat zo geweldig is en ik zal nooit stoppen met het publiceren van zijn naam, zodat wie dat ook doormaakt, het uiteenvallen en het probleem in hun relatie, ook contact met hem moet opnemen zodat hij je ook kan helpen. Nogmaals dr Isikolo, ik ben je enorm dankbaar Isisikolosolutionhome@gmail.com Je kunt WhatsApp ook op +2348133261196
› reageer
Lucas Eden
06 February 2019 08:53
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ??advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij
› reageer
Bukky
06 February 2019 10:36
GETUIGENIS: HOE IK MIJN EX ECHTGENOOT TERUG KRIJG.

Mijn naam is Bukky, ik wil de wereld vertellen hoe ik hulp kreeg van deze geweldige man die betoverd heeft dat ik mijn man terug zou hebben, en vandaag ben ik blij met mijn man, mijn man vertrok voor 3 jaar en hij was met een andere vrouw terwijl ik leed in eenzaamheid, hoe pijnlijk. Mijn broers en zussen die er zijn, raad ik je aan je levensprobleem op te lossen en een goed huis te hebben dan te lijden, ik heb deze man gezegd dat ik zijn goede werk op het internet zal delen, daarom doe ik dit nu. hij bracht mijn man terug die na 3 jaar vertrok in minder dan 24 uur, hij is echt een krachtige man, dus als iemand van jullie hulp nodig heeft van welke aard dan ook, geloof ik en weet dat Dr Ogundele je 100% kan helpen. U kunt hem bereiken op e-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com. Voor directe gesprekken en Viber-chat: +27638836445.
› reageer
Bukky
06 February 2019 13:21
GETUIGENIS: HOE IK MIJN EX ECHTGENOOT TERUG KRIJG.

Mijn naam is Bukky, ik wil de wereld vertellen hoe ik hulp kreeg van deze geweldige man die betoverd heeft dat ik mijn man terug zou hebben, en vandaag ben ik blij met mijn man, mijn man vertrok voor 3 jaar en hij was met een andere vrouw terwijl ik leed in eenzaamheid, hoe pijnlijk. Mijn broers en zussen die er zijn, raad ik je aan je levensprobleem op te lossen en een goed huis te hebben dan te lijden, ik heb deze man gezegd dat ik zijn goede werk op het internet zal delen, daarom doe ik dit nu. hij bracht mijn man terug die na 3 jaar vertrok in minder dan 24 uur, hij is echt een krachtige man, dus als iemand van jullie hulp nodig heeft van welke aard dan ook, geloof ik en weet dat Dr Ogundele je 100% kan helpen. U kunt hem bereiken op e-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com. Voor directe gesprekken en Viber-chat: +27638836445.
› reageer
Anna
06 February 2019 23:20
Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2017/2018 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Udo, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man in minder dan 24 uur terug zal komen om me te smeken hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag begunstigen mensen me waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mama noemt, ik heb nog nooit een spreukgieter ontmoet die zo echt en krachtig is als Dr. Udo, hij heeft oplossingen voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik ervoor ga zorgen dat ik de wereld informeer over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of als je hem wilt bedanken, neem dan contact op met dr. Udo via zijn e-mail: udosolutioncenter@gmail.com en WhatsApp en Viber Chat: +27656406432.
› reageer
Berina Jozic
07 February 2019 08:50
Ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen. Ik was erg overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en kwam een ??e-mail tegen: isisikolosolutionhome@gmail.com die suggereerde dat dr. Isikolo kan helpen ex snel terug te krijgen. Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love betovering) voor mij. 3 weken later belde mijn man me echt op en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen heeft aangedaan. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het eerder was. Allemaal bedankt aan deze geweldige man. Hij is zo machtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat Dr. Todd echt is en een krachtige spreukgieter, als je hier bent en je Ex terug nodig hebt of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, contact deze krachtige spreukgieter nu, isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Anonieme gebruiker
07 February 2019 10:22
pravexhackers@gmail.com, zoekt u echt
diensten van een competente hacker om te hacken
cryptocurrencies? U bent op de juiste plaats, wij
wereldwijd digitaal geld hacken en overzetten, wij
transfer cryptocurrencies naar elke bitcoin wallet in
de wereld. Verander universiteitsklassen / admin (werknemer)
bankrekening hacken en geld overmaken,
toegang / wachtwoord voor facebook, whatsapp, instagram, bbm, Skype, Snapchat, verschillende blogs, iCloud, Apple-accounts
enz. Clear Criminal Record, e-mailaccounts hack (gmail,
yahoomail, hotmail) Database-hack onbegrijpelijk
IP, verander je schoolcijfers, winst
toegang tot bankrekeningen. neem contact met ons op via e-mail: pravexhackers@gmail.com
Whatsap us .. + 34631881585
› reageer
Anna
08 February 2019 05:53
Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2017/2018 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Udo, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man in minder dan 24 uur terug zal komen om me te smeken hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag begunstigen mensen me waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mama noemt, ik heb nog nooit een spreukgieter ontmoet die zo echt en krachtig is als Dr. Udo, hij heeft oplossingen voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik ervoor ga zorgen dat ik de wereld informeer over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of als je hem wilt bedanken, neem dan contact op met dr. Udo via zijn e-mail: udosolutioncenter@gmail.com en WhatsApp en Viber Chat: +27656406432.
› reageer
Harun Adin
08 February 2019 21:39
DR ISIKOLO wierp een loterij betovering voor me en ik won 86.000 euro. Lees mijn bespreking en neem nu contact met hem op voor je eigen loterij winnende nummers. Het is een hele moeilijke situatie als ik de loterij speel en nooit won, of blijf een laag fonds winnen tot 500 dollar, ik ben het slachtoffer geweest van zo'n zwaar leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350 dollar en ik heb al bijna 8 jaar de loterij spelen, veranderen de dingen plotseling van het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in elk type lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot om het te proberen , nu ben ik een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik heb 86.000,00 euro gewonnen en ik maak dit bekend aan een ieder van jullie die de hele dag geprobeerd heeft de loterij te winnen, geloof me dat dit de enige manier is om de loterij te winnen, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt Dr Isikolo contacteren via zijn Email> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Dr Dockey Baba Temple
09 February 2019 10:33
Word je gefrustreerd vanwege het feit dat je door een van de onderstaande problemen gaat of je ex-geliefde terug wilt hebben en het werkt niet goed? Zou je de verloren liefde willen herstellen en hem of haar onvoorwaardelijk van je laten houden? Als dat het geval is, is verloren liefdespreuk een van de oplossingen; wat centraal staat bij het oplossen van de liefdesproblemen, waardoor je de beste kans krijgt om je verloren geliefde terug te krijgen, waardoor je ex-wil terug naar je toe komt. De verloren liefde spreuk casten is de effectieve manier om je verloren geliefde terug te halen voor het goede, ex-echtgenoot of ex-vrouw terug met jou en vermijd vervelende drama in het proces. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat je ex-partner een relatie heeft met iemand anders. In een situatie als deze, zou je kunnen ontdekken dat je kansen om die persoon terug te krijgen erg klein zijn, tenzij je de onweerstaanbare strategie gebruikt. Dit is het moment waarop je de onbetwiste kracht van de verloren liefdeswaan te zien krijgt, want het geheime wapen is om de gevoelens te herstellen en je te helpen je verloren geliefde voorgoed terug te krijgen. Raadpleeg DR. DOCKEY en onmiddellijk verzoenen met je geliefde.

BALK ZIJN DE DIENSTEN DIE IK BIED:

* LIEFDE SPELLEN *
* HUWELIJKSPELLS *
* DIVORCE SPELL *
* SEKSUELE ATTRACTIESPELLEN *
* VERWIJDER CURSUS-SPELLEN *
* BESCHERMINGSSPELLEN *
* LOTERIJSPELLEN *
* GOOD LUCK SPELLS *
* Naaktheid / onvruchtbaarheid *
* HERPES VIRUS 1 & 2 *
* ZIKA VIRUS *
*ASTMA*
* CANCER CURE *
*HEPATITIS B*
* DIABETIC *
* HIV CURE SPELLS *
* HPV / STD-INFECTIE *

Neem vandaag nog contact met me op en krijg je probleem opgelost. Bel of WhatsApp: +1 864 398-8660 E-mail: dr.dockeybabatemple@gmail.com
Mijn blog: https://dockeybabaspelltemple.com
› reageer
Ana Mateo
09 February 2019 17:00
Dit is het meest fantastische wat ik ooit heb meegemaakt, en ik moet deze geweldige getuigenis delen, ik wil alleen dank zeggen aan Dr. Isikolo voor het nemen van de tijd om me te helpen de betovering te uiten die mijn ex-echtgenoot heeft teruggebracht, mijn naam is Ana Mateovic , Ik wil mijn getuigenis en mijn geluk met jullie delen op deze site, vorig jaar verliet mijn man me voor een andere vrouw op zijn werkplek en hij liet me en mijn twee (2) kinderen achter, alles was zo moeilijk voor mij en de kinderen omdat ik zoveel van hem hou, dus ik heb de getuigenissen van DR Isikolo gezien, over hoe hij dames geholpen heeft om haar man terug te krijgen, dus nam ik contact met hem op en hij hielp me om een ??terugkeer betovering voor mijn man uit te brengen en de volgende dag mijn man verliet de andere vrouw en hij kwam bij me terug en smeekte om vergiffenis met zoveel liefde en zorgzaamheid. ik zal deze hulp nooit vergeten die dr. Isikolo mij en mijn kinderen gaf. als je hier bent, heb je hulp nodig om je geliefde terug te krijgen kun je hem contacteren via deze e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsApp op +2348133261196, ik ben een levend getuige van zijn macht.
› reageer
Mrs Haley
10 February 2019 23:24
Heeft u dringend een lening nodig om uw schulden af te lossen of heeft u een lening nodig om uw bedrijf te verbeteren? Je bent afgewezen door banken en andere financiële instellingen? zoek niet meer, want we zijn hier om al uw financiële problemen tot het verleden te maken. We lenen fondsen van $ 5000 tot $ 20.000.000,00 voor een aflossingsperiode van 1 tot 30 jaar tegen een tarief van 2%. Ik wil dit medium gebruiken om u te informeren dat we een betrouwbare en begunstigde hulp bieden en bereid zijn om een lening aan te bieden. Neem vandaag nog contact met ons op via e-mail: haleyturnerloans@gmail.com met de onderstaande informatie. NAAM: LAND: TELEFOONNUMMER: LENING BEDRAG: LENTI DUUR: Bedankt, Mevr. Haley
› reageer
Tara Lukas
11 February 2019 09:23
Tara Lukas is mijn naam. Ik ben een van de personen die hebben geprofiteerd van Dr. Isikolo Love Spell. Dr. Isikolo verscheen in het midden van mijn leven toen alle hoop verloren was. Ik gaf het leven op en dacht dat de beste manier om mijn gebroken hart te genezen was om mijn leven te nemen nadat ik verschillende processen geprobeerd had en naar India reisde op zoek naar spreuk om me te herenigen met mijn man die me na drie jaar huwelijk voor een andere dame dumpte geen van mijn inspanningen werkte. Ik besloot om door te gaan met mijn zelfmoordplan voordat een vreemde geest als een regen over me kwam en me bediende om online te zoeken nadat ik zo veel gesproken had over Dr. Isikolo Love Spell Temple. Ik heb met tegenzin gezocht en geweldige getuigenissen en aanbevelingen over hem gevonden die me aanmoedigden contact met hem op te nemen via zijn e-mail. Hij antwoordde en vroeg mij mijn tranen weg te vegen en elke daad te staken om mijn leven te nemen; hij zei dat mijn zaak oplosbaar is na overleg met zijn Oracle. Welnu, hier ben ik vandaag Dr. Isikolo dankbaar voor het redden van mijn leven en het terugbrengen van mijn Echtgenoot. We zijn vandaag zo blij en gelukkiger dan ooit tevoren. Ik ben zo dankbaar dat ik deel uitmaakte van de mensen die deze getuigenis deelden. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Lana Bartolomej
13 February 2019 09:32
Dit is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt, en ik moet deze geweldige getuigenis delen, ik wil alleen maar dank zeggen aan Dr. Isikolo voor het nemen van de tijd om me te helpen de betovering te werpen die mijn ex-echtgenoot heeft teruggebracht, mijn naam is Lana Bartolomej , Ik wil mijn getuigenis en mijn geluk met jullie delen op deze site, vorig jaar verliet mijn man me voor een andere vrouw op zijn werkplek en hij liet me en mijn twee (2) kinderen achter, alles was zo moeilijk voor mij en de kinderen omdat ik zoveel van hem hou, dus ik heb de getuigenissen van DR Isikolo gezien, over hoe hij dames geholpen heeft om haar man terug te krijgen, dus nam ik contact met hem op en hij hielp me om een ??terugkeer betovering voor mijn man uit te brengen en de volgende dag mijn man verliet de andere vrouw en hij kwam bij me terug en smeekte om vergiffenis met zoveel liefde en zorgzaamheid. ik zal deze hulp nooit vergeten die dr. Isikolo mij en mijn kinderen gaf. als je hier bent heb je hulp nodig om je geliefde terug te krijgen kun je contact met hem opnemen via deze e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsApp op +2348133261196, ik ben een levend getuige van zijn macht
› reageer
Luis
14 February 2019 08:12
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ??advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij
› reageer
Lucie Alyda
16 February 2019 09:27
Toen ik Dr. Isikolo vond, had ik dringend behoefte aan het terugbrengen van mijn ex-geliefde. Hij liet me achter voor een andere vrouw en ik bleef achter in het donker. Het gebeurde zo snel en ik had helemaal geen inspraak in de situatie. Hij dumpte me gewoon na 3 jaar zonder uitleg. Ik neem via zijn website contact op met Dr. Isikolo en hij heeft een liefdesbetovering geschreven om ons te helpen weer bij elkaar te komen. In minder dan 48 uur nadat hij zijn betovering had gedaan, begon mijn vriend me opnieuw te testen en voelde me vreselijk voor wat hij me zojuist had aangedaan. Hij zei dat ik de belangrijkste persoon in zijn leven was en dat weet hij nu. Onze relatie is nu sterk en stabiel. Dank u wel meneer voor het werk dat u voor mij deed. U bent God gezonden om een verbroken relatie te herstellen. Ik raad Dr. Isikolo ten zeerste aan iedereen die hulp nodig heeft. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Roso Malia
16 February 2019 15:17
Veel mensen ervaren een aanval die uit het niets lijkt te komen. dit is een persoonlijke psychische aanval, ook bedrijven en projecten kunnen worden verstoord vanuit niet-fysieke niveaus, niets lijkt goed te gaan en de voortgang wordt geblokkeerd of gesaboteerd - dit is een psychische aanval op je werk, terugbrengen wat je ofwel geld hebt verloren of relatie, breng je verloren liefde terug, herstel je verloren geld, herstel je verloren werk terug, breng je ex-vrouw of man terug, heb je een geestelijke gezondheidsziekte of ben je pijn verschuldigd alles wat je zoekt is 100% garantie, bezoek Roso Malia vandaag en je leven wordt voorspoedig.

 Deze service biedt een doorlopende scan van alle soorten aanvallen of storingen in de tijd en reinigt die bronnen van aanval of storing. Ook wordt een methode van bescherming gegeven voor onderhoud. Regelmatig geplande bescherming kan ook worden ingesteld ovaal uw financiële leven en neem vandaag nog contact op met de geweldige oplossingmeester voor klussen. je kunt contact met me opnemen via dit e-mailadres: priestrosomalia621@outlook.com of whatsapp +233550822798.
› reageer
WILLIAMS JAMES
18 February 2019 07:38
Hallo allemaal. Ik zag reacties van mensen die hun lening al ontvingen van puurhartleningen en vervolgens besloot ik om hun aanbevelingen toe te passen en ik heb een paar uur geleden op mijn eigen bankrekening een totaalbedrag van $ 50.000 bevestigd waarvoor ik had gevraagd. Dit is echt een geweldig nieuws en ik adviseer iedereen die een lening wil aanvragen via hun e-mail: [worldwideloanfirm1999@gmail.com]
› reageer
Dinora Mateo
18 February 2019 09:28
Wil je je ex terug krijgen? Ik deed het met Dr. Isikolo en mijn ex kwam terug naar mij in 3 dagen nadat hij me vertelde dat de betovering is uitgesproken. Ik wil dat iedereen mijn getuigenis leest en geloof in een spreukgieter zoals Dr. Isikolo. Ik ben Dinora Islamovic. Mijn ex-vriendje heeft het uitgemaakt, omdat ik drink en rook en ze hield niet van jongens die dingen van soort deden. Op een avond terwijl ik met mijn vrienden een paar uitstapjes in de lucht had met drank, bagde mijn vriendje in de kamer en zag ik niet alleen dat ik met een andere gozer in de stemming kwam en dat maakte hem erg boos en ze ging weg en sinds die dag zag ik hem nooit opnieuw totdat ik dr. Isikolo na ongeveer 3 maanden later contacteerde en hij zelfs mijn telefoontjes niet meer beantwoordde. Ik ben heel blij nu Dr. Isikolo hem bij mij terugbrengt. Toen ik contact opnam met deze spell caster, had ik weinig geloof dat mijn ex terug zal komen na wat ik deed, maar dr. Isikolo gaf me geloof en nu ben ik blij dat mijn man na 48 uur terug is naar de exacte tijd die hij me verzekerde. Ik wil dat iedereen in deze spreukgieter gelooft en contact opneemt met e-mail voor hulp bij isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp op +2348133261196
› reageer
MRS KATHY HALL
18 February 2019 17:56
Aandacht:
Bent u op zoek naar een ECHT FINANCIEEL LENINGSBEDRIJF om u een lening te geven tussen 5.000 Euro en 5.000.000 Euro (voor een bedrijfs- of bedrijfslening, persoonlijke lening, woningkredieten, autolening, schuldconsolidatieleningen, risicokapitaal, lening in de gezondheidszorg, enz.)
Of heeft u om de een of andere reden een lening van een bank of financiële instelling geweigerd?
Meld u nu aan en ontvang binnen drie dagen een echte financiële lening die is verwerkt en goedgekeurd.
METHODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LENING BEDRIJF, wij zijn een "Internationaal erkende leningverstrekker" die ECHTE FINANCIËLE LENINGEN verstrekt aan particulieren en bedrijven tegen een lage rente van 2% met uw geldige identiteitskaart of het internationale paspoort van uw land ter verificatie.
Onze lening Terugbetaling begint 1 (één) jaar nadat u uw lening hebt ontvangen, en de terugbetalingsduur varieert van 3 tot 35 jaar.

VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGVERZOEK BINNEN 2 WERKDAGEN,
Neem rechtstreeks contact met ons op via deze e-mail: methodistcooperativeloan@gmail.com


Neem contact met ons op met de volgende informatie:

Voor-en achternaam:____________________________
Bedrag nodig als lening: ________________
Leentijd: _________________________
Doel voor lening: ______________________
Geboortedatum:___________________________
Geslacht:_______________________________
Burgerlijke staat:__________________________
Contact adres:_______________________
Stad postcode:__________________________
Land: _______________________________
Bezetting:____________________________
Mobiele telefoon:__________________________

Stuur uw verzoek voor onmiddellijke reactie op: methodistcooperativeloan@gmail.com

Dank je.
Mevrouw KATHY HALL
Regisseur.
METHODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LENING BEDRIJF
E-mail: methodistcooperativeloan@gmail.com
› reageer
Lucas Eden
19 February 2019 09:24
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ??advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij
› reageer
Ivan Andrija
20 February 2019 08:33
Iedereen hier die ervaring heeft met een emotioneel liefdesverdriet zal begrijpen hoe ik me voel en zal begrijpen hoe ik mijn best heb gedaan om de liefde van mijn leven terug te krijgen totdat ik de grote profeet ontmoette, het voelde allemaal onmogelijke en ik begon de hoop op het krijgen van francisco te verliezen want hij vertrok en vertelde me dat hij me nooit meer in zijn leven wilde zien en ik was de heks achter zijn gebrek aan vooruitgang en hij kan niet vooruit in het leven. maar na een ontmoeting met de grote profeet prins voor slechts 250 usd gaf hij me mijn geliefde terug, iets waarvan ik nooit voelde dat het mogelijk was en ik ben een lachertje geworden voor iedereen thuis en zelfs zijn zakenpartner lachte om me en noemde me namen. nu lach ik terwijl mijn huwelijksuitnodiging aan hen wordt gegeven om ook hulp te krijgen van deze goede man e-mail op isikolosolutionhome@gmail.com en hem te vertellen dat Ana je verbindt en ik geloof dat als je dat doet het een einde zal maken aan je hele relatie probleem of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
victoria
20 February 2019 17:04
Hallo, hoe te verzoenen met je partner, ik wil mijn verhaal met iedereen delen. Mijn naam is Victoria Desmond uit het Nederlands. Na 4 jaar huwelijk met mijn man liet hij me achter voor een andere vrouw, waardoor ik gefrustreerd raakte. Ik heb er alles aan gedaan om het terug te krijgen, maar er gebeurde niets totdat een oude vriend me vertelde over een internet launcher, Dr.jaja, die haar hielp om een ??soortgelijk probleem op te lossen. Aanvankelijk twijfelde ik, maar ik besloot om een ??voorbeeld te geven. Ik heb contact opgenomen met de arts (jajaspellcastertemple@gmail.com). Hij hielp me een liefdesbetovering uit te voeren in het hart van mijn man en 48 uur later kwam mijn man thuis. Ik kan niet stoppen met het geven van dank aan JAJA. Neem contact op met deze geweldige gieter voor al uw problemen, hij is in staat om een ??duurzame oplossing te bieden voor al uw problemen: enz.
(1) opbreken en liefhebben
(2) je ex of verloren liefde terugbrengen
(3) stop echtscheiding of echtscheiding
(4) huwelijk
(5) zwangerschap en zwangerschap
(6) Zakelijke betovering
(7) Verwijder de ziekte van uw lichaam
(8) u wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen
(9) winnende lotnummers
(10) Je wilt rijk en beroemd worden
(11) U wilt gepromoot worden op uw kantoor. etc. Neem contact op met deze geweldige man via: jajaspellcastertemple@gmail.com
› reageer
WILLIAMS
21 February 2019 08:41
Ben je geïnteresseerd in krediet? We bieden alle soorten financiële hulp aan alle mensen "baan persoonlijke lening, investeringslening, schuld lening consolidatie lening en leningen bedrijven over de hele wereld. Onze rente is 2% per jaar. We hebben ook een financieel advies voor onze klanten . Als u een goed project hebt of een bedrijf wilt starten, en u heeft een lening nodig om ons meteen te financieren, zodat we kunnen bespreken, het contract kunnen ondertekenen en vervolgens uw project of werk voor u kunnen vernieuwen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw financiële behoeften Neem contact met ons op per e-mail neuronfinancecreditunion@gmail.com
› reageer
Harun Adin
21 February 2019 11:06
NEEM CONTACT OP MET DEZE GROTE SPELL CASTER VOOR ELKE HULP ISIKOLOSolutionhome@gmail.com

Ik ben erg dankbaar om deze geweldige getuigenissen met je te delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de loterij win. Ik ben een vrouw die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. Eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik e-mail dr gbojie mailde. en vertel hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb heel veel geld uitgeven aan het ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik weet nooit dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik betoverde online betekenaar bedoelde, waar zoveel mensen over gesproken hebben dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het een keer te proberen. Ik heb contact opgenomen met deze man en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. ik win 1.900.000 miljoen euro. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze man kun je miljoenen geld verdienen door loterij. ik ben zo blij deze man te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Email hem isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196
› reageer
Adrian Bayford
21 February 2019 23:44
Hallo,

Heeft u een legitieme en snelle leendienst nodig?

Meld u nu aan en ontvang uw lening met spoed!

We bieden financiële hulp aan mensen die op zoek zijn naar leningen. Kredietfinanciering en werkkapitaal om een nieuw bedrijf te starten of bestaande activiteiten uit te breiden. Onze lening wordt aangeboden met een gunstige rente van 2%. Geïnteresseerde partijen moeten per e-mail contact met ons opnemen voor meer informatie: (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Nadia Haris
22 February 2019 08:14
Verbazingwekkend liefdespelletje om terug te gaan met je partner en je verbroken relatie te herstellen

Mijn man brak 3 maanden geleden met mij uit en dwong me de echtscheidingspapieren te ondertekenen en ik was volledig verdrietig. En ik kon emotioneel geen vorm terug krijgen. Ik dank God voor deze verbazingwekkende en briljante spreukgieter die mij te hulp schoot. Wauw! Deze spreukgieter heeft me enorm geholpen. Dr. Isikolo garandeerde me een dringende 48 uur spell casting, waarvan ik het accepteerde. Schokkend! deze maand op 18 februari 2019 belde mijn man me terug met veel excuses na 48 uur, wat hij mij verzekerde, en hij deed al het mogelijke om de echtscheidingspapieren terug te trekken die eerder aan de gang waren met de kracht van deze wonderdoenende spell caster. Sommige mensen hebben verklaard dat hij hun Ex-minnaar heeft teruggebracht, sommigen hebben verklaard dat hij de baarmoeder herstelt, kanker en andere ziekten herstelt, Hartelijk dank voor uw krachtige spreuken. uitdrukkingen zijn niet voldoende om dank u te zeggen. email Dr Isikolo Now for Urgent love spell isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196.
› reageer
Adrian Bayford
22 February 2019 18:08
Hallo,

Heeft u een legitieme en snelle leendienst nodig?

Meld u nu aan en ontvang uw lening met spoed!

Wij bieden financieel advies aan particulieren die op zoek zijn naar leningen. Kredietfinanciering en werkkapitaal om een nieuw bedrijf te starten of bestaande activiteiten uit te breiden. Onze lening wordt aangeboden met een gunstige rente van 2%. Geïnteresseerde partijen moeten per e-mail contact met ons opnemen voor meer informatie: (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Adrian Bayford
22 February 2019 18:09
Hallo,

Heeft u een legitieme en snelle leendienst nodig?

Meld u nu aan en ontvang uw lening met spoed!

Wij bieden financieel advies aan particulieren die op zoek zijn naar leningen. Kredietfinanciering en werkkapitaal om een nieuw bedrijf te starten of bestaande activiteiten uit te breiden. Onze lening wordt aangeboden met een gunstige rente van 2%. Geïnteresseerde partijen moeten per e-mail contact met ons opnemen voor meer informatie: (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Anonieme gebruiker
23 February 2019 08:25
Beware of online spell casters or to fix your broken marriage or relationship problem or after a divorce or Breakup,I was recently scam by two of them, until one faithful day i meet a man called Dr Okuns who help me bring my ex wife back after we have been separated for 3 years, I only pay for the items required for the spell and he cast the spell for me within 48hours my ex wife called me and beg me to forgive her for everything and we are back together. if you need a real and quick love spell or you are passing through pregnancy problem Dr Okuns is the answer, Please if any body needs. LOVE SPELL, LOTTERY SPELL, PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL, STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM SPELL, DEATH SPELL, BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAY NEED. Email him now for your own help. via email: herbal.home247@yahoo.com website: www.herbalhome247.wixsite.com/mysite add him on whatsapp line or call: +2348078467513
› reageer
Dr. Okuns
23 February 2019 08:26
Beware of online spell casters or to fix your broken marriage or relationship problem or after a divorce or Breakup,I was recently scam by two of them, until one faithful day i meet a man called Dr Okuns who help me bring my ex wife back after we have been separated for 3 years, I only pay for the items required for the spell and he cast the spell for me within 48hours my ex wife called me and beg me to forgive her for everything and we are back together. if you need a real and quick love spell or you are passing through pregnancy problem Dr Okuns is the answer, Please if any body needs. LOVE SPELL, LOTTERY SPELL, PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL, STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM SPELL, DEATH SPELL, BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAY NEED. Email him now for your own help. via email: herbal.home247@yahoo.com website: www.herbalhome247.wixsite.com/mysite add him on whatsapp line or call: +2348078467513
› reageer
WILLIAMS
23 February 2019 11:10
Bent u financieel uitgeput op zoek naar een commerciële lening, een persoonlijke lening, een investeringslening, een hypothecaire lening, een lening voor een auto, een schuldconsolidatielening, een ongedekte lening en een risicokapitaal? Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om rekeningen te betalen en financiering te zoeken om uw eigen bedrijfsprojecten op te zetten met de goedkoopste rente van 2%. neem vandaag nog contact met ons op via: neuronfinancecreditunion@gmail.com
› reageer
James Potter
24 February 2019 07:46
LENINGSMOGELIJKHEID:

Heb je een lening nodig? Heb je interesse om een ??lening te krijgen? Of bent u financieel ongerust? Heb je een schuld af te betalen? We verstrekken leningen aan delen van de wereld. Onze leningrente is 3% per annulering met een verhandelbare looptijd, ongeacht de locatie of kredietstatus. Om een lening te krijgen vandaag Neem contact met ons op via Bedrijfs e-mail Adres op: potterscredit@yahoo.com :

LET OP: We geven een minimum van (5.000 $ / €) uit aan een maximum van (500.000.000 $ / €) E.T.C. Een aanvraag voor een lening moet worden vermeld in US DOLLARS OF EURO, en elke andere gebruikte VALUTA.

Contact: potterscredit@yahoo.com : voor uw lening vandaag staan ??wij tot uw dienst.

Bedankt terwijl we wachten op uw snelle reactie.

Vriendelijke groeten,
James Potter
Manager in co-operatie
› reageer
williams
24 February 2019 12:44
Bent u financieel uitgeput op zoek naar een commerciële lening, een persoonlijke lening, een investeringslening, een hypothecaire lening, een lening voor een auto, een schuldconsolidatielening, een ongedekte lening en een risicokapitaal? Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om rekeningen te betalen en financiering te zoeken om uw eigen bedrijfsprojecten op te zetten met de goedkoopste rente van 2%. neem vandaag nog contact met ons op via: neuronfinancecreditunion@gmail.com
› reageer
Theresa Walker
24 February 2019 13:26
Hallo allemaal, mijn naam is Theresa Walker, ik ben 20 jaar getrouwd met mijn man en we hebben twee zoon. Ouderling één 16 en jonger is 11 jaar. Mijn man hield veel van me, maar hij had een affaire met een 32-jarige vrouw die haar collega is. Ik had het me nooit voorgesteld, maar op de een of andere manier deed zijn houding tegenover mij en kinderen, zijn late komst uit het ambt mij nadenken over de zaak en 15 dagen voordat hij bekende dat hij er inderdaad bij betrokken was en zij ook seks hadden gehad. Hij bracht haar in mijn bed toen ik op kantoor was. Zelfs op mijn 20-jarig jubileum op mars, houd ik mezelf uit de buurt van seks zoals wij dat doen op de dag van het jubileum, het zal onze huwelijksreis opnieuw zijn, hij weet dat, maar hij deed het voor de jubileumdag op mijn bed, het betekent dat mijn gevoelens waren totaal waardeloos voor hem, mijn mentale toestand is vol van pijn, hij is eigenlijk een goede man. Ik hield heel veel van hem, maar voelde me nu onteerd door hem. Ik denk dat ik de pijn niet kan vergeten en herstellen, en hem soms kan bedreigen. Soms informerend hem als hij zijn familie kan verlaten, zal zij hem huwen en zij wil hem overtuigen ik ben als een vrouw niet gepast voor hem. Ik kan ook affaire hebben. Ik zou niet met hem moeten leven. In feite wil ze me winnen als ze gescheiden is, ze zei dat ze jaloers was op onze relatie en dat ze me zou ruïneren door mijn man te nemen. Ik moest het bespreken met een vriend die me vroeg om een ??goede spreukgieter te vinden, eerst en vooral heb ik nooit in deze Cast-spelling geloofd, maar ik moet het proberen totdat ik PROPHET Dr. JOSEPH UGO op het internet tegenkwam over hoe hij zoveel mensen heeft geholpen hun ex terug te krijgen en de relatie te helpen herstellen en mensen blij te maken in hun relatie, ik legde mijn situatie aan hem uit en hij hielp me binnen 7 dagen, ben blij vandaag dat hij me heeft geholpen en ik kan met trots zeggen dat mijn man nu weer bij mij is en hij is nu verliefd op mij als nooit tevoren. Heb je hulp nodig in je relatie, zoals het terughalen van je man, vrouw, vriend, vriendin, het winnen van loterijen, kruidengeneesmiddelen tegen ziekte of het bevorderen van werk, kijkers die mijn bericht lezen en die hulp nodig hebben met betrekking tot levensproblemen, moeten contact met hem opnemen.

CONTACT - E-mail: doctorjosephugo@gmail.com
WhatsApp: +34631686040
› reageer
Bally
25 February 2019 08:12
Hallo allemaal, mijn naam is Bally uit het VK, ik wil graag de geweldige man, genaamd Dr Okpa, bedanken voor het terugbrengen van mijn vreugde die ik 3 jaar ontbrak na de scheiding van mij en mijn vrouw en mij achterliet met 2 kinderen die zijn erg moeilijk voor mij geweest. Ik heb nooit geweten wat me overkwam waardoor ik om echtscheiding vroeg en sinds die dag heb ik geen geluk gehad. Ik heb er alles aan gedaan om haar weer de mijne te laten worden, maar zonder succes, totdat ik tegenkwam hoe deze geweldige man genaamd Dr Okpa iemands huwelijk herstelde dat ik niet verspilde, maar contact met hem ophad en hem probeerde. Kun je je voorstellen dat Dr Okpa iets wonderbaarlijks deed door ervoor te zorgen dat mijn vrouw me diezelfde dag nog opbelde om naar mij en mijn kinderen te kijken. Ik was zo verrast en in niet minder dan 48 uur kwam mijn vrouw naar me toe en om de kinderen te zien. Sinds die dag hebben we de dingen met plezier gedaan en is ze eindelijk weer terug bij mij als mijn vrouw. Ik weet niet hoe ik deze geweldige man, genaamd Dr. Okpa, moet waarderen om mijn vreugde te herstellen. Alsjeblieft iedereen daar zal ik blij zijn dat je me ook helpt hem te bedanken via zijn privé e-mail: okpatempleofsolution@gmail.com of bel +27814706201
› reageer
Doris
25 February 2019 09:14
HOE IK MIJN ECHTGENOOT TERUG KOMT MET DE HULP VAN EEN ECHTE EN KRACHTIGE SPELL CASTER Dr. Isikolo CALL / WHATSAPP +2348133261196. Mijn naam is Doris Antonio, ik heb bijna mijn leven genomen vanwege mijn man die me verliet en mijn oproepen niet meer wilde beantwoorden door mijn mails en mijn berichten te beantwoorden. Hij zei dat hij me niet meer vertrouwde, ik probeerde hem te overtuigen en te smeken, maar hij zal me niet geloven of beantwoorden tot we ruzie hebben gemaakt en 6 maanden uit elkaar zijn gegaan, daarna besef ik dat ik niet zonder hem kan vanwege de liefde die ik voor hem heb. Ik heb al het mogelijke geprobeerd om hem terug te krijgen, maar werkte niet voor mij, sommige nep spell casters mij bedrogen en ging weg met mijn geld totdat ik deze man genaamd Dr Isikolo tegenkwam hij hielp me betovering voor mij en zie mijn man kwam terug na 48 uur smeekte ik me om vergiffenis, ik was zo verbaasd dat spreukenmeester zoals Dr. Isikolo nog steeds bestaat. Als iemand hier wat hulp nodig heeft, met alle oprechtheid, neem dan vandaag contact op met Dr. Isikolo. Op isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt WhatsApp ook op +2348133261196
› reageer
fathma
26 February 2019 10:42
DANKZIJ DE GROTE Dr.Chamberc VOOR HET OPLOSSEN VAN MIJN PROBLEMEN ZIJN E-MAIL IS chamberc465@yahoo.com
Mijn naam is Miss Fatima. Ik was 5 jaar getrouwd met mijn man. We hebben dit jaar gelukkig samengewoond en niet voordat hij naar Australië reist voor een zakenreis waar hij dit meisje heeft ontmoet en sindsdien hij mij en de kinderen haat en alleen van haar houdt, dus toen mijn man terugkwam van de reis, zei hij dat hij wilde mij en mijn kinderen niet meer zien, dus schopte hij ons het huis uit en ging naar Australië om die andere vrouw te zien. dus ik en mijn kinderen waren zo gefrustreerd en ik logeerde bij mijn moeder en ik zou niet goed behandelen omdat mijn moeder na de dood van mijn vader met een andere man trouwde, dus de man met wie ze trouwde behandelde haar niet goed, en mijn kinderen waren zo in de war en ik was op zoek naar een manier om mijn man terug naar huis te krijgen omdat ik hem heel veel liefheb en waardeer, dus op een dag terwijl ik aan het browsen was, zag ik een testament van een man die Dr.Chamberc heeft geholpen om zijn vrouw terug te krijgen voor hem getuigenissen gedeeld op het internet door een heleboel dames ook en ik was zo indrukwekkend dat ik denk dat ik het eens te proberen.
In het begin was ik bang, maar toen ik nadacht over wat mijn kinderen en ik doormaken, nam ik contact op met Dr.Chamberc. Ik deed alles wat hij me vroeg om te doen met geloof en hij zei me dat ik slechts 24 uur kalm moest blijven dat mijn man kom terug naar mij en tot mijn grote verbazing ontving ik op de tweede dag een telefoontje van mijn man om de kinderen te vragen en ik belde Dr.Cahmber en hij zei dat zijn problemen mijn zoon zijn opgelost. dus dat is hoe ik mijn familie terugkreeg na een lange stress van het remmen van een kwaadaardige dame, met al deze hulp van Dr.Chamberc, ik wil dat jullie allemaal op dit forum meegaan met een grote dank aan Dr.Chamberc en ik ook advies voor iedereen in dergelijke of soortgelijke problemen of andere problemen moet ook contact met hem opnemen op zijn e-mail is chamberc465@yhaoo.com hij is de oplossing voor al uw problemen en moeilijkheden in het leven. je kunt ook wat de dokter doet met dit mobiele nummer +23480887777194
HET IS GESPECIALISEERD IN DE VOLGENDE SERIE.
(1) Als u uw ex terug wilt.
(2) als je altijd slechte dromen hebt.
(3) Als u gepromoveerd wilt worden in uw kantoor.
(4) Als u wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
(5) Als u een kind wilt.
(6) Als je rijk wilt zijn.
(7) Als u uw man / vrouw voor eeuwig de uwe wilt binden.
(8) Als u financiële hulp nodig heeft.
(9) Hoe je werd misleid en je geld wilt terugkrijgen.
(10) als u uw scheiding wilt stoppen.
(11) als u van uw man wilt scheiden.
(12) als u wilt dat uw wensen worden toegekend.
(13) Zwangerschap om zwanger te worden
(14) Zorg ervoor dat je problematische rechtszaken en echtscheidingen wint, ongeacht het stadium
(15) Houd uw huwelijk of relatie tegen om te scheiden.
(16) als u ziekten zoals (H I V), (KANKER) of een ziekte heeft.
(17) of je bevrijdingsgebeden nodig hebt voor je kind of voor jezelf.
(18) u wilt de remedie voor diabetes, de remedie tegen herpes, de remedie tegen hiv en aids, de genezing van borstkanker en de genezing van kanker genezen,
nogmaals, neem contact op met hem via zijn e-mail kamerc465@yhaoo.com hij is de oplossing voor al uw problemen en moeilijkheden in het leven. je kunt ook wat de dokter doet met dit mobiele nummer +23480887777194
› reageer
fatma
26 February 2019 11:35
DANKZIJ DE GROTE Dr.Chamberc VOOR HET OPLOSSEN VAN MIJN PROBLEMEN ZIJN E-MAIL IS chamberc465@yahoo.com
Mijn naam is Miss Fatima. Ik was 5 jaar getrouwd met mijn man. We hebben dit jaar gelukkig samengewoond en niet voordat hij naar Australië reist voor een zakenreis waar hij dit meisje heeft ontmoet en sindsdien hij mij en de kinderen haat en alleen van haar houdt, dus toen mijn man terugkwam van de reis, zei hij dat hij wilde mij en mijn kinderen niet meer zien, dus schopte hij ons het huis uit en ging naar Australië om die andere vrouw te zien. dus ik en mijn kinderen waren zo gefrustreerd en ik logeerde bij mijn moeder en ik zou niet goed behandelen omdat mijn moeder na de dood van mijn vader met een andere man trouwde, dus de man met wie ze trouwde behandelde haar niet goed, en mijn kinderen waren zo in de war en ik was op zoek naar een manier om mijn man terug naar huis te krijgen omdat ik hem heel veel liefheb en waardeer, dus op een dag terwijl ik aan het browsen was, zag ik een testament van een man die Dr.Chamberc heeft geholpen om zijn vrouw terug te krijgen voor hem getuigenissen gedeeld op het internet door een heleboel dames ook en ik was zo indrukwekkend dat ik denk dat ik het eens te proberen.
In het begin was ik bang, maar toen ik nadacht over wat mijn kinderen en ik doormaken, nam ik contact op met Dr.Chamberc. Ik deed alles wat hij me vroeg om te doen met geloof en hij zei me dat ik slechts 24 uur kalm moest blijven dat mijn man kom terug naar mij en tot mijn grote verbazing ontving ik op de tweede dag een telefoontje van mijn man om de kinderen te vragen en ik belde Dr.Cahmber en hij zei dat zijn problemen mijn zoon zijn opgelost. dus dat is hoe ik mijn familie terugkreeg na een lange stress van het remmen van een kwaadaardige dame, met al deze hulp van Dr.Chamberc, ik wil dat jullie allemaal op dit forum meegaan met een grote dank aan Dr.Chamberc en ik ook advies voor iedereen in dergelijke of soortgelijke problemen of andere problemen moet ook contact met hem opnemen op zijn e-mail is chamberc465@yhaoo.com hij is de oplossing voor al uw problemen en moeilijkheden in het leven. je kunt ook wat de dokter doet met dit mobiele nummer +23480887777194
HET IS GESPECIALISEERD IN DE VOLGENDE SERIE.
(1) Als u uw ex terug wilt.
(2) als je altijd slechte dromen hebt.
(3) Als u gepromoveerd wilt worden in uw kantoor.
(4) Als u wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
(5) Als u een kind wilt.
(6) Als je rijk wilt zijn.
(7) Als u uw man / vrouw voor eeuwig de uwe wilt binden.
(8) Als u financiële hulp nodig heeft.
(9) Hoe je werd misleid en je geld wilt terugkrijgen.
(10) als u uw scheiding wilt stoppen.
(11) als u van uw man wilt scheiden.
(12) als u wilt dat uw wensen worden toegekend.
(13) Zwangerschap om zwanger te worden
(14) Zorg ervoor dat je problematische rechtszaken en echtscheidingen wint, ongeacht het stadium
(15) Houd uw huwelijk of relatie tegen om te scheiden.
(16) als u ziekten zoals (H I V), (KANKER) of een ziekte heeft.
(17) of je bevrijdingsgebeden nodig hebt voor je kind of voor jezelf.
(18) u wilt de remedie voor diabetes, de remedie tegen herpes, de remedie tegen hiv en aids, de genezing van borstkanker en de genezing van kanker genezen,
nogmaals, neem contact op met hem via zijn e-mail kamerc465@yhaoo.com hij is de oplossing voor al uw problemen en moeilijkheden in het leven. je kunt ook wat de dokter doet met dit mobiele nummer +23480887777194
› reageer
james
26 February 2019 20:26
Bent u financieel uitgeput op zoek naar een commerciële lening, een persoonlijke lening, een investeringslening, een hypothecaire lening, een lening voor een auto, een schuldconsolidatielening, een ongedekte lening en een risicokapitaal? Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om rekeningen te betalen en financiering te zoeken om uw eigen bedrijfsprojecten op te zetten met de goedkoopste rente van 2%. neem vandaag nog contact met ons op via: neuronfinancecreditunion@gmail.com
› reageer
Adrian Bayford
27 February 2019 17:40
Hallo,

Heeft u een legale en snelle kredietdienst nodig?

Registreer nu en krijg snel een lening!

We bieden financiële ondersteuning voor mensen die op zoek zijn naar leningen. Kredietfinanciering en werkkapitaal om een nieuw bedrijf te starten of bestaande activiteiten uit te breiden. Onze lening wordt aangeboden tegen een gunstige rente van 2%. Geïnteresseerde partijen moeten per e-mail contact met ons opnemen voor meer informatie: (adribay0008@gmail.com)
› reageer
LOAN
28 February 2019 06:29
Goedemiddag, mijnheer / mevrouw,
Heb je een lening nodig, zoals zakelijke lening, persoonlijke lening, schuldconsolidatielening, autolening, studieleningen e.tc.
als u geïnteresseerd bent in een soort van leningen, e-mail ons vandaag nog op (tffinance01@gmail.com) om een lening te krijgen
DETAILS BETREFFENDE DE LENING VAN LENINGEN:

Voornaam:.................
Midden-naam:...........
Achternaam:.......
E-mail: .....................
Telefoon thuis: ...........
Kantoor telefoon:..........
Mobile: ..............
Residentieel adres: .......
Stad:......................
Staat / Provincie: ............
Land: ...................
Faxnummer:................
Leeftijd:.............
Seks:....................
Burgerlijke staat:............
Bezetting:..............
Maandinkomen:..........
Naam van de nabestaanden: .......
Adres van de nabestaanden: .......
Lening vereist: ........
Leentijd (maximaal 25 jaar): .............
Doel van de lening:..........
contact e-mail: (tffinance01@gmail.com)
› reageer
Marie Lucas
28 February 2019 09:18
Ik kan dit niet geloven ... MIJN EX ECHTGENOOT IS TERUG NAAR MIJ !!!
Mijn naam is Marie Lucas. Dit is een verhaal van Dr. Isikolo die mijn ex-man binnen 3 dagen na contact terug naar mij bracht. Hij vertelde me dat hij het zou doen, maar ik geloofde hem niet maar besloot hem te proberen en tot mijn grote verbazing kwam mijn ex-echtgenoot thuis en begon met spelen met de kinderen en gaf me een kus op mijn wang, knielde neer op zijn knieën en smeekte me om te vertrekken zonder een afscheidsgroet. Ik hoorde dat hij een vrouw had die hij zag voordat hij me verliet en ik was er kapot van waardoor ik hulp zocht bij een spreukgieter zoals Dr. Isikolo. Ik ontmoette deze man ook via een getuigenis over hem en ik nam contact op met zijn e-mail op isikolosolutionhome@gmail.com en toen ik hem dingen uitlegde, zei hij dat ik me geen zorgen moest maken. Ik ben erg blij vandaag dat mijn man die me meer dan 2 jaar verliet, thuiskwam. Ik vroeg hem wat van de andere vrouw en hij zei dat dat zijn verleden was en dat niets hem ooit weer zou kunnen laten vertrekken. Ik ben Dr Isikolo dankbaar. Neem contact met hem op om je nu te helpen bij isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Bridge Finance
01 March 2019 19:45
Hallo,

Heeft u een dringende lening nodig om uw schulden af te lossen of heeft u een lening nodig om uw bedrijf te verbeteren? Ben je afgewezen door banken en andere financiële instellingen? Heeft u een consolidatielening of een hypotheeklening nodig? Zoek niet verder want we zijn hier om al uw financiële problemen uit het verleden op te lossen.

Bridge Finance is de oplossing voor al uw financiële problemen. Onze leningen zijn eenvoudig, op lange en korte termijn, met een gunstige rente van 2% van uw budget.

Geïnteresseerde partijen moeten onmiddellijk contact met ons opnemen (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Larry Maxwell
02 March 2019 05:16
Wij zijn een christelijke organisatie die is opgericht om mensen te helpen die hulp nodig hebben, zoals financiële hulp. Dus als u financiële moeilijkheden ondervindt of als u in financiële problemen verkeert, en u geld nodig hebt om uw eigen bedrijf op te starten, of als u een lening aan uw schulden afwikkelen of uw rekeningen betalen, een leuke zaak beginnen of u vindt het moeilijk om een kapitaallening bij lokale banken te krijgen, neem vandaag nog contact met ons op via (larrymaxwellfunds@gmail.com) voor de bijbel zegt: "Luke 11:10 Iedereen die vraagt ontvangt; hij die zoekt; en voor hem die klopt, zal de deur worden geopend "Laat deze kans dus niet voorbijgaan, want Jezus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd meer. Alsjeblieft, deze is voor serieus denkende mensen en God vrezend.

Uw naam:
SEKS;
LEEFTIJD;
land
Leenbedrag:
Leentijd:
DOEL VAN DE LENING;
UW MAANDELIJKS INKOMEN;
Geldig mobiel nummer:
Bedankt voor uw begrip voor uw contact als
we wachten
vriendelijke groeten
Beheer
E-mail: (larrymaxwellfunds@gmail.com)
› reageer
Ivana
02 March 2019 12:19
Lees mijn getuigenis en neem contact op met Dr. ISIKOLO voor een dringende en snelle liefdesbetovering @
isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196

Ik heb nooit geloofd in betoveren, maar na 6 jaar daten met mijn ex-geliefde, maakte ze het uit met me, ik stel me nog steeds voor hoe Dr. Isikolo mijn ex-geliefde terug naar mij bracht in slechts 48 uur. Niemand heeft me ooit kunnen laten geloven dat er een echte spreukgieter is die echt werkt. Am Hansen bij naam, ik wil snel de wereld vertellen dat er een echte online spell caster is die krachtig en echt is, Zijn naam is Dr oyinbo, hij heeft me onlangs geholpen mijn relatie te herenigen met mijn ex geliefde die mij verliet, ik nam contact op met Dr Oyinbo, hij gooide een liefdesbetovering voor me en mijn ex-geliefde die zei dat ze niets meer met me te maken heeft riep me en begon me te smeken. Ze is nu terug met zoveel liefde en zorgzaamheid. vandaag ben ik blij om jullie allemaal te laten weten dat deze spreukgieter de kracht heeft om minnaars terug te brengen. want ik ben nu gelukkig met mijn geliefde, en de grootste verrassing is dat onze liefde heel sterk is, elke dag is geluk en vreugde. en er is niets zoals geweest met de vrouw van wie je houdt. Ik ben zo blij dat mijn liefde terug is met de hulp van Dr. Oyinbo als je een soortgelijk probleem hebt of je gebroken relatie wilt herstellen, stop met scheiden, je ex terugkrijgen , ga terug naar je echtscheidingsvrouw of -vriend, ik zal je adviseren om contact met hem op te nemen, hij is er om je te helpen en een glimlach op je gezicht te doen vragen of hij het met mij en anderen heeft gedaan. zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Bridge Finance
02 March 2019 17:31
Hallo,

Heeft u een dringende lening nodig om uw schulden af te lossen of heeft u een kapitaallening nodig om uw bedrijf te verbeteren? Ben je afgewezen door banken en andere financiële instellingen? Heeft u een consolidatielening of een hypotheek nodig? Zoek niet verder, want we zijn hier om al je financiële problemen uit het verleden te bevestigen.

Bridge Finance is de oplossing voor al uw financiële problemen. Onze leningen zijn gemakkelijk, lang en kort, met een gunstig interesrpercentage van 2% of uw budget.

geïnteresseerden moeten ons onmiddellijk contacteren via (adribay0008@gmail.com)
› reageer
percival hess
05 March 2019 00:27
Heb je een dringende lening nodig?

Dhr. Percival Hess is een particuliere geldschieter,
We verlenen een rentepercentage van 3%

heb je een financieel probleem?

Neem contact met ons op via onze e-mail jurk: percivalhessloanfinance@gmail.com
Whatsapp-nummer: +12676578987

we verwachten je antwoord sonon
› reageer
Harun Adin
05 March 2019 14:19
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet
› reageer
Bridge Finance
05 March 2019 23:26
Hallo,

Heeft u een dringende lening nodig om uw schulden af te lossen of heeft u een kapitaallening nodig om uw bedrijf te verbeteren? Ben je afgewezen door banken en andere financiële instellingen? Heeft u een consolidatielening of een hypotheek nodig? Zoek niet verder, want we zijn hier om al je financiële problemen uit het verleden te bevestigen.

Bridge Finance is de oplossing voor al uw financiële problemen. Onze leningen zijn gemakkelijk, lang en kort, met een gunstig interesrpercentage van 2% of uw budget.

geïnteresseerden moeten ons onmiddellijk contacteren via (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Christy Walton
06 March 2019 08:23
Hallo,

Op zoek naar een schuldenconsolidatielening, ongedekte leningen, zakelijke leningen, hypothecaire leningen, autoleningen, studieleningen, persoonlijke leningen, risicokapitaal, enz.! Ik ben een particuliere kredietverstrekker, ik verstrek leningen aan bedrijven en particulieren met een lage en redelijke rentevoet van 2%. Email naar:
christywalton355@gmail.com
› reageer
Vivian Schubert
06 March 2019 11:41
Hallo iedereen. Ik heb onlangs een getuigenis gezien over Dr. ISIKOLO op een blog die ik heb bezocht voor relatie- en dating-counseling, omdat ik serieuze problemen had met mijn vriend en we zes maanden met elkaar hadden doorgebracht, hij veranderde gewoon plotseling, hij beantwoordde mijn oproepen niet , hij begon vals te spelen, hij deed me op vele manieren pijn die ik nooit voor mogelijk had gehouden en ik dacht dat ik het moest proberen, misschien uit een of andere wanhoop en ik nam contact op met Dr. ISIKOLO. In het begin voelde alles dromerig en ongelooflijk, zijn consulten en oplossing was een beetje gemakkelijk en vreemd en ik was een beetje bang want ik hoorde veel verhalen lezen en horen over valse spellcasters, oplichting en ik geloofde nooit echt in magie. Ik speelde met een beetje hoop en geloof en ik stuurde wat spullen na alles en het werkte als een wonder, alles ging een tijdje een nieuwe richting in, het was en is geweldig .. Ik denk dat het allemaal te goeder trouw was dat me maakte lees Die specifieke post die trouwe dag .. Ik hoop dat hij andere mensen ook zou kunnen helpen zoals hij mij heeft gedaan. Ik deed een beetje en ik kreeg alles wat ik wilde en wilde voor mijn man, mijn familie en mijn leven terug. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Lucas Eden
07 March 2019 10:07
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ??advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij
› reageer
Zara Danijel
08 March 2019 09:11
Dit jaar was 2019 zo gelukzalig voor mij, want God heeft me een reden gegeven om gelukkig weer te leven nadat ik 3 maanden lang hartbreuk had gehad toen mijn man me verwaarloosde en terugkeerde naar zijn minnares. Ik leed en onderging allerlei soorten emotionele martelingen, want ik kon geen enkele hulp krijgen om mijn man terug te krijgen, totdat ik door mijn collega, dr. ISIKOLO, werd aangesproken die mij haar volledige zekerheid gaf dat hij van hulp kon zijn. naar mij. Ik nam contact op met Dr. ISIKOLO en ik luisterde naar zijn woorden en volgde de instructies die ik van hem kreeg. Zou je kunnen geloven dat mijn man binnen 48 uur thuiskwam zoals hij zei en vandaag is mijn huwelijk hersteld en ben ik zo dankbaar, dankbaar en dankbaar dat ik Dr. ISIKOLO heb gebruikt om mijn man terug te krijgen na 3 maanden gebroken huwelijk . Is er iemand die terug moet naar zijn of haar minnaar, of hulp nodig heeft? Dan stel ik voor dat u nu contact opneemt met Dr. ISIKOLO via zijn e-mail-ID: isikolosolutionhome@gmail.com U kunt WhatsApp hem ook op +2348133261196 voor meer informatie. God zegene u mijnheer.
› reageer
Adrian Bayford
08 March 2019 22:54
Goedendag

Heeft u een lening nodig voor elk doel? Zit u in een financieel probleem? Heeft u een financiële oplossing nodig? Bridge Finance biedt liefde met een gunstige rente. Onze leningen zijn gemakkelijk, goedkoop en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. We kunnen elke lening afstemmen met een rente van slechts 2% op uw budget. Als u geïnteresseerd bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op via (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Testimony\"\" Loan offer
10 March 2019 15:16

Testimony"" Loan offer


Testimony"" You should not miss this opportunity [My name is Mrs. Lewis Mirela. I live in Canada and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family.I was in need of a loan of $70,000.00 to start my life all over again as i am a single Man with 3 kids.

I have been searching for a loan to settle my debts for the past three months all I met scammed and took my money until I finally met a God sent Lender.

I never thought that there are still genuine loan lenders on the internet but to my greatest surprise i got my loan without wasting much time.I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $70,000.00 Canada Dollar. He is a GOD fearing man, if you are in need of loan to solve your problems and you will pay back the loan please

contact him tell him that is Mrs.Lewis Mirela that refer you to him. Contact Mr. Martin Andre, via email: (martin.andreloaninvestment@gmail.com)
› reageer
Getuigenis \"\" Lening aanbieding
10 March 2019 15:22
Getuigenis "" Lening aanbieding


Getuigenis "" Je moet deze kans niet missen [mijn naam is Mrs. Lewis Mirela. Ik woon in Canada en ben vandaag een gelukkige vrouw? en ik zei tegen mezelf dat een geldschieter die mijn gezin redt van onze slechte situatie, ik zal doorverwijzen naar een persoon die hem leent, hij gaf me geluk aan mij en mijn familie. Ik had een lening van $ 70.000,00 nodig om begin mijn leven helemaal opnieuw want ik ben een alleenstaande man met 3 kinderen.

 Ik ben al drie maanden op zoek naar een lening om mijn schulden af ??te lossen, alles wat ik heb ontdekt, werd opgelicht en nam mijn geld totdat ik eindelijk een door God verzonden geldschieter ontmoette.

 Ik had nooit gedacht dat er nog steeds echte leningverstrekkers op het internet zijn, maar tot mijn grote verbazing kreeg ik mijn lening zonder veel tijd te verspillen. Ik ontmoette deze eerlijke en GOD vrezende man leningverstrekker die me hielp met een lening van $ 70.000,00 Canadese dollar. Hij is een GOD vrezende man, als je een lening nodig hebt om je problemen op te lossen en je zult de lening alsjeblieft terugbetalen

neem contact op met hem en vertel hem dat het Mrs.Lewis Mirela is die je naar hem verwijst. Neem contact op met Mr. Martin Andre, via e-mail: (martin.andreloaninvestment@gmail.com)
› reageer
Leningaanbieding is nu van toepassing
10 March 2019 15:32
Leningaanbieding is nu van toepassing


U wordt erop gewezen dat de heer Pinto Jolanda Foundation momenteel

leningen verstrekt aan particulieren, bedrijven en organisaties in

samenwerking met betaalbare rentetarieven.

        We kunnen het ons veroorloven om u de lening tegen een rente van

1% te geven en deze lening zal u in uw leven veel helpen

       Zit u in financiële problemen of specificeert u? Bent u ooit

afgewezen door banken of wilt u uw schulden betalen, betaalt u voor eens

en voor altijd, u wilt uw rekeningen betalen. Hier is een geweldige kans

om uw lening sneller en eenvoudiger te krijgen, u kunt uw eigen droom

opbouwen en eigenaar worden van een onafhankelijk bedrijf en persoonlijk

ondernemer worden.

       Voor meer informatie, bezoek ons ??op Mr Pinto Jolanda LOANS

FOUNDATION via e-mail op pintojolanda.microloan@outlook.com contact

informatie hierboven. We garanderen u een transparante en efficiënte

service.

 Ik kan je helpen met een lening.


 U moet de volgende informatie verstrekken om ons in staat te stellen

door te gaan met uw lening.


 Je volledige naam.....

 Leningbedrag nodig .......

 Jouw land .......

 Uw maandelijks inkomen

Beroep ..........

Sex ........

Leeftijd.......

Adres.....

Terugbetalingsduur .......

Telefoonnummer ..........


Dank je
De heer Pinto Jolanda MD
› reageer
Ismael Josip
10 March 2019 16:11
DR. ISIKOLO wierp een loterij betovering voor me en ik won 850.000 euro. Lees mijn recensie en neem nu contact op met hem voor uw eigen loterij winnende nummers. Het is een hele moeilijke situatie als ik de loterij speel en nooit won, of blijf een laag fonds winnen tot 500 dollar, ik ben het slachtoffer geweest van zo'n zwaar leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350 dollar en ik heb al bijna 8 jaar de loterij spelen, veranderen de dingen plotseling van het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in elk type lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot om het te proberen , nu ben ik een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik heb 850.0000 euro gewonnen en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me dat dit de enige manier is om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt Dr Isikolo contacteren via zijn Email> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Vedrana Obrad
11 March 2019 08:12
BEDANKT Dr. Isikolo VOOR HET HERSTEL VAN MIJN GELUK EN MIJN FAMILIE SAMEN. WHATSAPP / CALL +2348133261196

Hallo, ik ben Vedrana Obrad. Ik woon in België. Nadat ik jaren in een Unie heb gezeten die mijn huwelijk met mijn man heet, was hij beledigend en vernietigde hij de liefde die we deelden en achterlieten. Ik heb al het mogelijke gedaan om bij hem terug te komen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug omdat ik van hem hield. dus ik legde mijn probleem uit aan mijn vriend en zij stelde voor dat ik contact zou opnemen met een spreukgieter die haar hielp een spreuk uit te brengen die haar zwanger maakte en haar man terugbracht. Ik had geen keus dan het te proberen. Ik verstuurde de spreukgieter Dr Isikolo op WhatsApp en hij verzekerde me dat er geen probleem was en dat alles goed komt. Hij vertelde me alles wat ik nodig had en dus wierp hij de betovering voor me en verrassend na 48 uur belde mijn man me voor alles wat er kwam als een enorme en overweldigende vreugde. Ik was zo verbaasd dat ik de oproep beantwoordde en het enige wat hij zei was dat hij zoveel medelijden had met alles wat er gebeurd was. Hij wilde dat ik naar hem terugkeerde. Hij zei ook dat hij zoveel van me hield. Ik was zo blij en ging naar hem, dat was hoe we weer gelukkig samen zijn gaan leven. dus iedereen die hulp nodig heeft bij problemen, kan ook contact opnemen met deze echte en zeer echte spell caster op isikolosolutionhome@gmail.com. Je kunt WhatsApp hem ook op +2348133261196 vandaag contacteren om deze geweldige man te bereiken en je problemen 100% opgelost te krijgen.
› reageer
Adrian Bayford
11 March 2019 11:44
Goedendag

Heeft u een lening nodig voor elk doel? Zit u in een financieel probleem? Heeft u een financiële oplossing nodig? Bridge Finance biedt liefde met een gunstige rente. Onze leningen zijn gemakkelijk, goedkoop en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. We kunnen elke lening afstemmen met een rente van slechts 2% op uw budget. Als u geïnteresseerd bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op via (adribay0008@gmail.com)
› reageer
JAMES
11 March 2019 22:09
Hallo allemaal. Ik zag reacties van mensen die hun lening al ontvingen van puurhartleningen en vervolgens besloot ik om hun aanbevelingen toe te passen en ik heb een paar uur geleden op mijn eigen bankrekening een totaalbedrag van $ 50.000 bevestigd waarvoor ik had gevraagd. Dit is echt een geweldig nieuws en ik adviseer iedereen die een lening wil aanvragen via hun e-mail: [neuronfinancecreditunion@gmail.com]
  Of je kunt hem sms'en via: +19144656417
› reageer
Elena
12 March 2019 14:01
Beste Lening zoekers

Heb je financiële problemen? Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Deze leningmaatschappij richtte mensenrechtenorganisaties over de hele wereld op met als enig doel de armen en mensen met financiële problemen in het leven te helpen. Als je een lening wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via onderstaande e-mail: elenanino0007@gmail.com

Naam:
Leningbedrag vereist:
Leentijd:
Mobiel nummer:

Dank u en God zegene u
VERTROUWEN
Elena
› reageer
davis wilfred
12 March 2019 21:47
dringende reactie op uw financiële probleem kunt u contact opnemen met davis wilfred daviswilfred18@gmail.com voor meer informatie over hoe u uw lening kunt krijgen.
› reageer
GREAT BABA SHORANMAN
13 March 2019 02:09
IK BEN DE GROTE DR SHORANMAN de machtige spreukgieter die je probleem kan oplossen
binnen 24 uur. Ik ben al meer dan 36 jaar een spell-caster
en mijn werk spreekt enorm voor mij. je kunt hieronder contact met me opnemen of contact opnemen
via mijn privé WhatsApp +233055 848 8640 of stuur een e-mail naar greatbabashoranman@gmail.com

Gaat u via zo'n PREDICAMENT HIERONDER:

(1) Wil je financieel rijk worden?
(2) Wil je je ex terug?
(3) Heb je altijd slechte dromen?
(4) Wil je gepromoveerd worden op je werkplek?
(5) Wil je dat vrouwen / mannen achter je aan rennen?
(6) Wil je spirituele krachtige magie?
(7) Wil je een spirituele kracht voor cocaïnebedrijven?
› reageer
GREAT BABA SHORANMAN
13 March 2019 02:12
IK BEN DE GROTE DR SHORANMAN de machtige spreukgieter die je probleem kan oplossen
binnen 24 uur. Ik ben al meer dan 36 jaar een spell-caster
en mijn werk spreekt enorm voor mij. je kunt hieronder contact met me opnemen of contact opnemen
via mijn privé WhatsApp +233055 848 8640 of stuur een e-mail naar greatbabashoranman@gmail.com

Gaat u via zo'n PREDICAMENT HIERONDER:

(1) Wil je financieel rijk worden?
(2) Wil je je ex terug?
(3) Heb je altijd slechte dromen?
(4) Wil je gepromoveerd worden op je werkplek?
(5) Wil je dat vrouwen / mannen achter je aan rennen?
(6) Wil je spirituele krachtige magie?
(7) Wil je een spirituele kracht voor cocaïnebedrijven?
› reageer
Bisera
13 March 2019 14:15
Ik deel deze getuigenis met partners die lijden aan hun relaties, omdat er een duurzame oplossing is.
Mijn man liet me en onze 2 kinderen voor een andere vrouw voor 3 jaar. Ik probeerde sterk te zijn alleen voor mijn kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwellen niet beheersen. Ik was gekwetst en verward. Ik had hulp nodig, dus ik deed een onderzoek op het internet en vond een site waar ik zag dat dr. Isikolo een spellcaster is, kan helpen om minnaars terug te krijgen. Ik nam contact met hem op en hij deed een speciaal gebed en spreuken voor mij. Tot mijn verbazing kwam mijn man na enkele dagen weer thuis. Dat was hoe we weer herenigd werden en er was veel liefde, vreugde en vrede in het gezin.
Je kunt ook contact opnemen met Dr. Isikolo, een krachtige betoverancier van oplossingen voor zijn contact isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt WhatsApp ook op +2348133261196
› reageer
Adrian Bayford
14 March 2019 01:38
Goedendag

Heeft u een lening nodig voor elk doel? Zit u in een financieel probleem? Heeft u een financiële oplossing nodig? Bridge Finance biedt liefde met een gunstige rente. Onze leningen zijn gemakkelijk, goedkoop en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. We kunnen elke lening afstemmen met een rente van slechts 2% op uw budget. Als u geïnteresseerd bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op via (adribay0008@gmail.com)
› reageer
union bank
14 March 2019 13:12
NU TOEPASSEN:

Heeft u financiële hulp nodig? We willen je graag helpen als je heel serieus bent en als je het nodig hebt. Wij zijn een geregistreerd bankbedrijf en verstrekken leningen voor persoonlijke financiën en bedrijven over de hele wereld tegen een jaarlijkse rentevoet van 2% van het bereik van 10.000,00 euro tot het bereik van 10.000.000,00 euro en meer. Let op, wij zijn beschikbaar van maandag tot zaterdag tijdens de reguliere openingstijden van het kantoor 9:00 Ana 05:45 uur (UTC / GMT + 8 uur) voor uw geld. We bieden persoonlijke leningen en bedrijven
financiering, woningfinanciering en kredietverlening en financiering van onroerend goed ter verbetering en presentatie.

Neem contact met ons op via: unionbankcustomerdask@gmail.com
› reageer
Catharina Geert
15 March 2019 08:53
ik wil graag mijn getuigenis aan jullie delen alle mensen in de wereld waar ik met mijn man trouwde. Ongeveer 2 jaar geleden beginnen we thuis problemen te krijgen, zoals we stoppen met slapen op hetzelfde bed, vechten tegen kleine dingen, hij komt altijd laat thuis 's avonds thuis , te veel drinken en met andere vrouwen buiten slapen, ik heb nooit iemand in mijn leven lief, behalve hij. hij is de vader van mijn kind en ik wil hem niet verliezen omdat we zo hard hebben samengewerkt om te worden wat we vandaag zijn en hebben. een paar maanden geleden besloot hij nu om voor mij en de jongen te gaan wonen, een alleenstaande moeder zijn kan soms moeilijk zijn en dus heb ik niemand om naar toe te gaan en ik was hart gebroken. ik heb mijn moeder gebeld en alles aan haar uitgelegd, mijn moeder vertelde me over DR.Isikolo hoe hij haar hielp om het probleem tussen haar en mijn vader op te lossen. Ik was verrast omdat ze al drie en een half jaar zonder elkaar zijn geweest en het was als een wonder hoe ze bij elkaar terugkwamen. ik werd doorgestuurd naar Dr. Isikolo op zijn e-mail: (isikolosolutionhome@gmail.com) en leg hem alles uit, dus belooft hij me geen zorgen te maken dat hij een betovering zal uitspreken en dingen zal doen terugkomen naar hoe we weer zo verliefd waren en dat het een andere vrouwelijke geest was die mijn man controleerde, vertelde hij me dat mijn probleem binnen twee dagen zal worden opgelost, als ik geloof dat ik het zei OK Dus hij sprak een betovering voor mij uit en na twee dagen kwam mijn liefde terug om me te vragen hem te vergeven ik ben nu zo gelukkig. dus dat waarom ik besloot mijn ervaring te delen met elk lichaam dat zo'n probleem heeft, neem contact op met Dr. Isikolo, de grote betoverancier op zijn e-mailadressen isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsApp op +2348133261196
› reageer
Lucas Eden
16 March 2019 08:48
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ??advies van een persoon die sprak over deze grote spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij
› reageer
Alida Ditmer
18 March 2019 07:50
Ik ben mevrouw Alida Ditmer, ik wil iedereen een getuigenis van mijn leven geven. ik was getrouwd met mijn man Andro, ik hou zoveel van hem dat we de afgelopen 8 jaar met twee kinderen zijn getrouwd. toen hij voor een vakantie naar Frankrijk ging, bedoelde hij een dame genaamd Maria, hij vertelde me dat hij niet langer meer geïnteresseerd is in het huwelijk. ik was zo in de war en op zoek naar hulp, ik weet niet wat ik moet doen totdat ik mijn vriend Miss Pasha heb ontmoet en haar over mijn probleem heb verteld. Ze zei me dat ik me geen zorgen hoefde maken over het feit dat ze al eerder een soortgelijk probleem had en introduceerde me aan een man genaamd Dr. Isikolo liefdesbetovering die zijn ex betoverde en hem na 2 dagen terugbracht. Miss Ivana vraagt ??me contact op te nemen met Dr. Isikolo, de liefdesbetovering voor hulp. Ik nam contact met hem op om me te helpen mijn man terug te brengen en hij vroeg me er geen zorgen over te maken dat de goden van zijn viervaders voor me zullen vechten. Hij vertelde me dat hij me twee dagen lang opnieuw samen zal verenigen met mij en mijn man. Na twee dagen belde mijn man en vertelde hij dat hij terug zou komen om dingen met mij uit te zoeken, ik was verrast toen ik hem zag en hij begon te huilen om vergeving. Op dit moment ben ik de gelukkigste vrouw op aarde voor wat deze geweldige spreukgieter deed voor mij en mijn man, je kunt contact opnemen met Dr. Isikolo email; isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
CARINA
18 March 2019 15:13

Deze boodschap is voor degenen die diepbedroefd zijn omdat hun vrouw of man hen verliet, ik weet hoe het voelt, omdat ik me ooit op dezelfde manier voelde als jij. Daarom wil ik je aanbevelen aan deze krachtige liefdesbetovereester genaamd Dr Perfect, die kan brengen terug uw vrouw of echtgenoot binnen 24 uur e-mail hem via e-mail op gethelp05@gmail.com of stuur hem een ??bericht op WhatsApp +2348147400259
› reageer
BAMPE
18 March 2019 15:13

Ik heb twee jaar lang een relatie-saga met mijn man doorgemaakt omdat hij me bedriegt en deze vrouw die mij bedriegt, is doorgebroken mijn huis te breken en we kwamen zelfs op het punt een echtscheiding te krijgen en hij besloot me hiervoor te laten. andere vrouw, ik vertelde mijn vriend op kantoor over de scheiding op dinsdag en zij raadde mij aan Dr. Ilekhojie aan die mijn huwelijk heeft gered en mijn man terug naar mij heeft gebracht en hij knielde gisteren neer en verontschuldigde zich voor alles en zwoer nooit om te vertrekken noch vals te spelen Ik ben er ooit weer en ben zo blij dat mijn familie terug is en mijn kinderen zijn blij dat iedereen met soortgelijke relatieproblemen contact met hem moet opnemen op gethelp05@gmail.com of bel +2348147400259 Ik ben zo blij dat mijn familie terug is en ik wil dat elk stel dat begrijpt echtscheiding is nooit het antwoord
› reageer
Harun Adin
19 March 2019 08:12
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet
› reageer
Jure Toma
20 March 2019 08:03
Hé, je huilt dat je vrouw jou en de kinderen heeft achtergelaten voor een andere man, je hoeft niet meer te huilen omdat ik in dezelfde positie zat totdat ik hoorde over Dr. Isikolo hoe hij zoveel mensen in hun relatie vandaag heeft geholpen. kan Dr Isikolo aanraden aan iedereen die hulp nodig heeft. Hij liet me niet in de steek, ik geloof ook dat hij jou ook niet kan falen. hij is inderdaad een wonderwerker. Ik heb zoveel spell casters en paranormaal begaafd geprobeerd nadat mijn geliefde me verliet. Dr. Isikolo was de enige spreukgieter die me kon helpen ... Zeker, dit is echt een welvaartstempel waar je je ex-geliefde kunt terugkrijgen. Dr. Isikolo wierp een liefdesbetovering en mijn vrouw veranderde voorgoed, hij maakte van haar een betere vrouw en distantieerde al haar geheime geliefden. Hoewel ik betwijfelde of hij haar binnen 48 uur terug kon brengen, deed Dr Isikolo dat geweldig en ongelofelijk. Ik ben blij dat ik een verenigd gezin heb, het zou niet mogelijk zijn zonder de inspanningen van Dr. Isikolo. Mijn vrouw is terug met liefde en oprechtheid. Neem contact op met Dr. Isikolo voor hulp bij relaties Email hem op;
isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Alonso Aita
21 March 2019 11:37
ISIKOLO wierp een loterij betovering voor me en ik won 850.000 euro. Lees mijn recensie en neem nu contact op met hem voor uw eigen loterij winnende nummers. Het is een hele moeilijke situatie als ik de loterij speel en nooit gewonnen heb, of blijf een laag fonds winnen tot 500 euro, ik ben het slachtoffer geweest van zo'n zwaar leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350 euro, en ik heb al bijna 8 jaar de loterij spelen, veranderen de dingen plotseling van het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in elk type lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot om het te proberen , nu ben ik een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik heb 850.000 euro gewonnen en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me dat dit de enige manier is om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt Dr Isikolo contacteren via zijn Email> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Abigael Fritz
22 March 2019 08:47
Ik wil deze gelegenheid gebruiken om iedereen te vertellen dat ik deze man Dr Isikolo Spell Caster erg dankbaar ben voor het helpen van mijn man terug te krijgen nadat hij me zes maanden lang had verlaten met pijn en tranen in mijn hart. Voordat hij uiteenvalt, beledigt hij meestal en ziet niets goeds in mij en wat ik ook doe, ik voelde me alsof ik vervloekt was. mijn vrienden adviseerden me om te laten gaan, maar dat kon ik niet vanwege de liefde die ik voor hem heb, die zo sterk was en zelfs tien bergen met een snelheid van licht kon verplaatsen. Dus ik moest hulp zoeken en ik zag zoveel goede getuigenissen over deze man, dr Isikolo en ik besloot contact met hem op te nemen om mijn probleem aan hem uit te leggen en hij verzekerde me van een goed resultaat. Na twee dagen van mijn contact met Dr. Isikolo kwam mijn man terug met verontschuldigingen en liefde die hij me nooit eerder had laten zien. op dit moment beledigt hij me niet meer, maar hij vertelt me ??hoe mooi en prachtig elke ochtend wordt gemaakt. Vandaag deel ik ook mijn getuigenis en ervaring met Dr. Isikolo, wat zo geweldig is en ik zal nooit stoppen met het publiceren van zijn naam, zodat wie dat ook doormaakt, het uiteenvallen en het probleem in hun relatie, ook contact met hem moet opnemen zodat hij je ook kan helpen. Nogmaals Dr. Isikolo, ik ben je enorm dankbaar is isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Anonieme gebruiker
22 March 2019 14:01
Heb je gehoord van heer Bubuza? De grote spreukengieter die alle dingen kan doen met zijn krachtige spreuk? Ik ben een paar jaar geleden verliefd geworden op Ronny en onze relatie was prachtig in die zin dat onze vrienden jaloers op ons waren. Twee maanden geleden reisde Ronny naar Dubai voor vakantie en toen hij terugkwam, veranderde alles over hem, hij stopte me te bellen en elke keer als ik hem belde, nam hij me niet op of belde hij niet terug, dus ging ik naar zijn huis en zag hem met Sarah en de zoenden toen ik binnenkwam. Ik huilde en ging naar mijn vrienden House en zij vertelde me over Lord Bubuza dus ik nam contact op met Lord Bubuza Via WhatsApp en vertelde hem mijn verhaal en hij reageerde, ik deed alles wat hij me vertelde en een paar uur later riep Ronny me en huilde en smeekte hem hem te vergeven. hij kwam naar mijn huis en huilde neer en smeekte mij om te vergeven en hem terug te nemen. Ik deed het en vandaag leven we gelukkig getrouwd. Heer Bubuza is een man van zijn woord, hij heeft veel mensen geholpen en hij kan u ook helpen. Neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Robert van jake
22 March 2019 14:03
Ik wil Lord Bubuza bedanken voor het magische spell-caster voor het terugbrengen van mijn ex-vriendin. Robert van Jake en ik zijn nu 3 jaar aan het daten en we hielden zoveel van elkaar, maar er gebeurde iets slechts, ik bedroog Robert van Jake en toen ontdekte ze dat ze het uitmaakte, dit heeft mijn leven echt slecht beïnvloed, mijn sociale leven, mijn werk en alles, ik was verbrijzeld en mishandeld en ik leerde dat ik alles kwijt was, ik bleef Robert van Jake bellen om haar om vergeving te vragen maar ze wilde niet reageren, ik stuurde vrienden naar haar, maar ze draaide ze Ik kwam later in contact met een vriend die me introduceerde bij heer Bubuza, de toverspreukgieter die me vertelde dat Robert van Jake in de komende 12 tot 16 uur bij mij terugkomt, alleen als ik me strikt aan zijn instructies houd, wat ik deed en het was niet tot 16 uur dat Robert van Jake naar mijn huis kwam en zelfs om mijn vergeving vroeg, ik was stomverbaasd en wist niet wat ik moest zeggen, maar alle eer aan heer Bubuza voor zijn prachtige werken. Heb je gevallen slechter dan de mijne? Neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Wendy Taylor
23 March 2019 00:22
Heb je gehoord van heer Bubuza? De grote spreukengieter die alle dingen kan doen met zijn krachtige spreuk? Ik ben een paar jaar geleden verliefd geworden op Ronny en onze relatie was prachtig in die zin dat onze vrienden jaloers op ons waren. Twee maanden geleden reisde Ronny naar Dubai voor vakantie en toen hij terugkwam, veranderde alles over hem, hij stopte me te bellen en elke keer als ik hem belde, nam hij me niet op of belde hij niet terug, dus ging ik naar zijn huis en zag hem met Sarah en de zoenden toen ik binnenkwam. Ik huilde en ging naar mijn vrienden House en zij vertelde me over Lord Bubuza dus ik nam contact op met Lord Bubuza Via WhatsApp en vertelde hem mijn verhaal en hij reageerde, ik deed alles wat hij me vertelde en een paar uur later riep Ronny me en huilde en smeekte hem hem te vergeven. hij kwam naar mijn huis en huilde neer en smeekte mij om te vergeven en hem terug te nemen. Ik deed het en vandaag leven we gelukkig getrouwd. Heer Bubuza is een man van zijn woord, hij heeft veel mensen geholpen en hij kan u ook helpen. Neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via WhatsApp: +1 505 569 0396..
› reageer
Geradina Asmus
25 March 2019 08:35
Heb je echt een liefdesbetovering nodig om je ex-minnaar terug te brengen of je huwelijk te herenigen? Email Isikolo voor een snelle 48-urige oplossing. Ik had een jaar en een half jaar geleden een probleem met mijn man, dat ons uit elkaar sloeg. Toen hij uit elkaar ging, was ik in de war en wist niet wat ik moest doen om hem terug te krijgen, ik voelde me zo leeg vanbinnen. Totdat ik Dr. Isikolo tegenkwam op het internet over hoe Hij zoveel mensen heeft geholpen bij het oplossen van hun verschillende problemen. Ik heb hem gemaild en ik heb hem mijn probleem verteld en ik deed wat hij van me vroeg om hem te helpen, om het lange verhaal kort te maken, voordat ik het wist, in minder dan 48 uur belde mijn man me op en hij kwam terug naar me en vertelde me dat hij spijt had van wat er tussen ons beiden aan de hand was. Eindelijk ben ik deze getuigenis aan het schrijven om mijn dank en diepe dankbaarheid te danken aan jou, Dr Isikolo voor het houden aan je woorden en je beloften om hem terug te brengen in slechts 48 uur na je krachtige spreukgieten, en voor het gebruik van je begaafde en grote krachten om breng hem terug. Als je zijn hulp nodig hebt, kun je hem een ??e-mail sturen naar: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
mrs martina
25 March 2019 12:38
Ik ben Mark Williams, een leningverstrekker "de Managing Director van M.F Loan
Oplossing hier, ik ben bereid leningen met de rentevoet uit te lenen
van 3% en binnen het bedrag van Euros 3.000.00USD tot Euros 8.000.000.00USD als de leningaanbieding, bieden wij lening aan lage rentevoet en zonder kredietcontrole, bieden wij persoonlijke leningen, schuldenconsolidatieleningen, durfkapitaal, zakelijke leningen, onderwijsleningen, thuis leningen of "leningen voor welke reden dan ook! Echter, onze methode biedt u de mogelijkheid om de hoeveelheid benodigde lening en ook de duur die u zich kunt veroorloven, ik ben gecertificeerd, geregistreerd en legit geldschieter, als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via mrsmartinaloanfirm01@outlook.com en u kunt ook contact opnemen met ons whatsapp-nummer +919538413928...
› reageer
Amela
27 March 2019 16:35
Ik ben teruggekomen met mijn ex-vriendje met de hulp van Dr. Isikolo, de beste spell caster online, en ik beveel Dr. Isikolo ten zeerste aan voor iedereen die hulp nodig heeft. Ik wil getuigen hoe ik mijn vriend terug kreeg nadat hij uiteenviel met Ik ben drie jaar samen geweest, onlangs ontdekte ik dat mijn vriend een affaire had met een ander meisje, toen ik hem confronteerde, leidde het tot ruzies en hij maakte het uiteindelijk uit, ik probeerde alles wat ik kon om hem terug te krijgen maar alles tevergeefs tot ik een bericht op een reliefforum zag over een spreukgieter die mensen helpt hun verloren liefde terug te krijgen via de Liefdespreuk, aanvankelijk twijfelde ik eraan, maar besloot om het eens te proberen, toen ik via deze spreukcontactpersoon contact opnam zijn e-mail, en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het, daarna deed hij een liefdesbetovering voor mij. 48 uur later belde mijn vriend me echt op en vertelde me dat hij me zo erg mist, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me veroorzaakte. Vanaf die dag was onze relatie nu sterker dan hoe het was, allemaal dankzij Dr. Isikolo. hij is zo machtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat Dr Isikolo een echte en krachtige spreukgieter is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in tijden van problemen, als je hier bent en je Ex terug nodig hebt of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreuk. Hier is zijn contactpersoon: E-mail hem op: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op + 2348133261196, BEDANKT Dr. Isikolo.
› reageer
Lucas Eden
28 March 2019 08:43
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ??advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op dat uw probleem van het winnen van de loterij
› reageer
Izeta Enes
30 March 2019 07:28
Toen ik dr. Isikolo vond, had ik dringend behoefte aan het terugbrengen van mijn ex-geliefde. Hij liet me achter voor een andere vrouw. Het gebeurde zo snel en ik had helemaal geen inspraak in de situatie. Hij dumpte me gewoon na 3 jaar zonder uitleg. Ik neem contact op met Dr.Isikolo via zijn website en hij vertelde me wat ik moest doen voordat hij me kon helpen en ik deed wat hij me vertelde, nadat ik had verstrekt wat hij wilde, wierp hij een liefdesbetovering om ons te helpen weer bij elkaar te komen . Kort nadat hij zijn betovering had gedaan, begon mijn vriend me opnieuw te sms'en en voelde me vreselijk voor wat hij me net had aangedaan. Hij zei dat ik de belangrijkste persoon in zijn leven was en dat weet hij nu. We gingen samen wonen en hij stond meer open voor mij dan eerst en toen begon hij meer tijd met mij door te brengen dan voorheen. Sinds Dr. Isikolo me heeft geholpen, is mijn partner heel stabiel, trouw en dichter bij me dan ooit tevoren. Ik raad DR ISIKOLO ten zeerste aan voor iedereen die hulp nodig heeft. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Luis Marshall
31 March 2019 14:04
Hallo jongens ... Ik wil alleen maar een grote dank zeggen aan (DR ISIKOLO) voor wat hij heeft gedaan voor mij en mijn familie door me te helpen een loterij te winnen. Ik heb vierhonderdtwintigduizend EURO gewonnen. ((420.000,00)). Zijn loterij-spreuk is de beste en zo geweldig. Mijn leven is nu in balans en ik ben nu heel rijk zoals ik altijd heb gewild en ik ben uit de twijfel. Ben je op zoek naar een echte en echte spreukgieter om je te helpen groot te worden in elke soort loterij die je speelt? je kunt contact opnemen met DR ISIKOLO, vandaag zal al je plan om ooit in Lottery Big te winnen uitkomen en goed uitpakken voor jou. Zijn betovering heel echt en waarachtig Ik kan het nog steeds niet geloven En Zijn betovering werkt ook erg snel. Heel erg bedankt, dr. Peter, dat je je tijd hebt besteed om de Lottery-spreuk voor mij uit te schrijven. Ik heb mijn rekeningen betaald en mijn schuld gewist en ben nog steeds mega rijk. Als je een echte en echte spreukgieter nodig hebt om je te helpen met het winnen van een loterij, neem dan contact met hem op voor snelle en dringende hulp isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196
› reageer
Enisa Berberich
01 April 2019 09:19
Este es el sitio web que leí sobre el DR ISIKOLO y lo contacté para que me ayudara a que mi ex novio vuelva a casarse conmigo durante el mes de mayo de este año y he regresado aquí para publicar sobre él. El doctor Isikolo lo ayudará a resolver su problema sin importar por lo que esté pasando. Mi nombre es Enisa Berberich de Bosnia. Publicar sobre un lanzador de hechizos es muy extraño para mí porque nunca creí que podría decir que un lanzador de hechizos me ayudó a devolverme a mi ex novio después de 3 años sin contacto. Leí sobre el doctor Paul en otros sitios web y lo contacté para que me ayudara, y en menos de 48 horas mi ex novio me llamó y me alegré de que quisiera volver a llamarme. Nos reunimos el viernes y me propuso, ... Era el anillo más hermoso. Por favor, todos, comuníquese con DR ISIKOLO para resolver su problema y hacerle feliz con su relación que lo está lastimando. El amor es el mejor sentimiento jamás experimentado. Envíelo por correo electrónico a isikolosolutionhome@gmail.com También puede Whatsapp él en +2348133261196
› reageer
Joe Maquez
02 April 2019 17:51
Stel je voor dat je van de ene dag op de andere enorm rijk wordt. Winnaar zijn van een loterij van meerdere miljoenen dollars zal zeker een levensveranderende gebeurtenis zijn voor bijna elke loterijwinnaar. Mijn naam is Joe Maquez en ik won het bedrag van 1.800.000 euro. Ik weet dat veel mensen zich zouden afvragen hoe ik de loterij had gewonnen. Zou je me geloven als ik je vertelde dat ik het deed met spell casting? Ik ontmoette deze beroemde spreukgieter bekend als DR ISIKOLO en hij was degene die het voor mij deed. Hoe schokkend het ook voor mij was, mijn beroemde opmerking aan de pers was: "Ik ga me in mijn bed verstoppen." Nooit geloofde ik dat DR ISIKOLO me echt van de ene op de andere dag rijk maakte. Als je je kans wilt hebben om te winnen en heel rijk wilt worden, net als ik, neem dan contact op met Doctor Isikolo via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 en je zult geluk hebben. Bedankt voor het lezen en ik hoop je bovenaan te zien.
› reageer
Nathan Arnaud
04 April 2019 09:10
NEEM CONTACT OP MET DEZE GROTE SPELL CASTER VOOR ELKE HULP ISIKOLOSolutionhome@gmail.com

Ik ben erg dankbaar dat ik deze geweldige getuigenissen met u heb gedeeld over hoe ik loterij won met de hulp van Dr. Isikolo. Het beste wat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de loterij win. Ik ben een vrouw die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. Eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik e-mail dr gbojie mailde. en vertel hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb heel veel geld uitgeven aan het ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik weet nooit dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik betoverde online betekenaar bedoelde, waar zoveel mensen over gesproken hebben dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het een keer te proberen. Ik heb contact opgenomen met deze man en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik won de som van 730.000 euro. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze man kun je miljoenen geld verdienen door loterij. ik ben zo blij deze man te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Email hem isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196
› reageer
Lamija Hamza
05 April 2019 09:00
Mijn naam is Lamija Hamza, mijn man en ik zijn nu ongeveer 6 jaar getrouwd. We waren gelukkig getrouwd met twee kinderen, een jongen en een meisje. 3 maanden geleden begon ik een vreemd gedrag van hem op te merken en een paar weken later kwam ik erachter dat mijn man iemand anders ziet. Hij kwam laat thuis van zijn werk, hij geeft nauwelijks meer om mij of de kinderen, soms gaat hij naar buiten en komt hij zelfs niet 2-3 dagen thuis. Ik heb er alles aan gedaan om dit probleem recht te zetten, maar het mocht allemaal niet baten. Ik werd erg ongerust en had hulp nodig. Toen ik op een dag op internet aan het surfen was, kwam ik een website tegen die suggereerde dat Dr. Isikolo kan helpen bij het oplossen van huwelijksproblemen, het herstellen van verbroken relaties, enzovoort. Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en vertelde hem mijn problemen en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het en hij betoverde me 48 uur later, mijn man kwam naar me toe en verontschuldigde zich voor het onrecht dat hij deed en beloofde het nooit meer te doen en onze unie werd weer prachtig en gelukkiger. Sinds Dr. Isikolo de beste online spell caster is die krachtig en oprecht is. Als je problemen hebt, neem dan contact met hem op en ik garandeer je dat hij je zal helpen.
Hier zijn contactpersoon: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Adrian Bayford
09 April 2019 06:31
Goedendag

Heeft u een lening nodig voor elk doel? Zit u in een financieel probleem? Heeft u een financiële oplossing nodig? Bridge Finance biedt liefde met een gunstige rente. Onze leningen zijn gemakkelijk, goedkoop en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. We kunnen elke lening afstemmen met een rente van slechts 2% op uw budget. Als u geïnteresseerd bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op via (adribay0008@gmail.com)
› reageer
Andrijana Miralem
09 April 2019 09:10
Mijn naam is Andrijana Miralem. Uit respect voor u en uw spreuken moet ik deze getuigenis voor iedereen laten weten. Ik ben bij andere spell casters geweest zonder enig resultaat te hebben gezien, alles wat ze wilden was naar mijn geld. Ik wou dat ik eerder naar je toe kwam, ik heb het beste van je. Mijn ex-man was een jaar weg en ik ging overal en andere spell-casters om hulp maar geen resultaat totdat mijn vriend me voorstelde aan Dr. Isikolo. Nadat de Love Spell klaar was, kreeg ik eindelijk een telefoontje van hem in minder dan 48 uur. Zijn spreuken werkten wonderen en mijn man is terug met veel liefde. Het was als een wonder! Hij kwam plotseling terug met bloemen die zeiden dat ik hem moest geven, ik was echt verbijsterd en geschokt toen mijn man neerknielde en smeekte om vergiffenis en dat ik hem terug zou accepteren. Ik heb echt een tekort aan woorden en blij, je bent een God die naar mij en mijn hele familie is gestuurd. En nu ben ik weer een blije vrouw. Heel erg bedankt, Dr Isikolo. Voor iedereen die op zoek is naar een echte betoverancier, neem dan contact op met Dr.Isikolo via isikolosolutionhome@gmail.com. Je kunt hem ook WhatsApp ontvangen op +2348133261196
› reageer
Tyron Snel
10 April 2019 06:17
Dank aan Dr. Kumola voor het helpen van mijn vrouw terug te krijgen, mijn vrouw begon heel raar te doen, alles kleins dat ze boos werd en ze vertelde me dat ze weg wilde gaan. Ze is eindelijk verhuisd en het werd moeilijk voor me dat ik niet kan liegen. Ik weet niet wat ik moet doen voordat ik een advertentie van Dr. Kumola zag en hoe hij mensen hielp. Ik nam contact op met zijn e-mail (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com) en vertelde hem alles. Hij verzekerde me dat ik haar na de betovering terug zal krijgen. Ik heb alle profeten me verteld. Mijn vrouw kwam 2 dagen later thuis, ze zei dat ze niet wist wat haar overkwam, we zijn weer samen. Dank aan Dr. Kumola voor het terugbrengen van mijn vrouw. Neem contact op met zijn e-mail (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com), hij is een geweldige speller-caster.
› reageer
merly
10 April 2019 07:58
ben hier om te getuigen naar wat deze grote spreukgieter voor mij heeft gedaan. Ik geloof nooit in spellen met betovering, totdat ik in de verleiding kwam om het te proberen. Ik en mijn man hebben veel problemen gehad met samenleven, hij zal me niet altijd gelukkig maken omdat hij verliefd is geworden op een andere dame buiten ons huwelijk. Ik heb mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat mijn man deze vrouw verlaat, maar hoe meer ik tegen hem praat. hoe meer hij me verdrietig maakt, dus mijn huwelijk viel in een scheiding omdat hij me geen aandacht schenkt. Dus met al deze pijn en angst besloot ik contact op te nemen met deze spreukgieter om te zien of dingen weer tussen mij en mijn man kunnen trainen. deze betovering DR PEACE vertelde me dat mijn man echt in een grote puinhoop zit, dat hij een charmante magie is geweest, dus hij vertelde me dat hij alles weer zoals gewoonlijk zou doen. hij ging verder en gooide de spreuk voor mij, na 3 dagen wierp hij de betovering op mijn man hij veranderde volledig hij kwam mijn excuses aanbieden en zei hoe hij me behandelde dat hij niet wist wat hij aan het doen was, ik en mijn man zijn weer bij elkaar Ik dank DR DRUI echt voor het terugbrengen van mijn man, ik wil dat iedereen contact met hem opneemt voor degenen die problemen hebben in verband met het huwelijk en relatieproblemen, hij zal het voor je oplossen. Het e-mailadres is hier: doctorpeacetemple@gmail.com
en zijn WhatsApp: +2348059073851
1) Als je je ex terug wilt.
(2) liefdesgames
(3) U wilt op kantoor gepromoveerd worden.
(4) U wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
(5) Als u een kind wilt.
(6) Je wilt rijk zijn of een loterij winnen.
(7) U wilt uw echtgenote eeuwig binden om de jouwe te zijn.
(8) Als u financiële ondersteuning nodig heeft.
(9) Als u uw partner niet kunt ontmoeten.
(10) als u uw scheiding wilt stoppen.
(11) als u uzelf wilt scheiden van uw echtgenoot.
(12) als u uw vragen wilt hebben.
(13) Zwangerschapsspeeltijden om aan de baby te denken
(14) Garantie U wint verontrustende rechtszaken en echtscheidingen ongeacht de scène
(15) Annuleer uw huwelijk of relatie van het uiteenvallen.
opnieuw is het e-mailadres doctorpeacetemple@gmail.com. neem onmiddellijk contact met hem op
WhatsApp: +2348059073851
Wat je ook wilt, je krijgt het van Dr. PEACE. Neem gewoon contact met hem op en leg hem uit wat je probleem is en wordt opgelost.
› reageer
Alonso Aita
10 April 2019 08:02
DR ISIKOLO cast a lottery spell for me and i won 850,000 Euros. Read my review and contact him now for your own lottery winning numbers. It is a very hard situation when playing the lottery and never won, or keep winning low fund not up to 500 Euros, i have been a victim of such a tough life, the biggest fund i have ever won was 350 Euros, and i have been playing the lottery for almost 8 years now, things suddenly change the moment i came across a secret online, a testimony of a voodoo doctor who help people in any type of lottery numbers, i was not easily convinced, but i decided to take try, now i am a proud lottery winner with the help of DR ISIKOLO, i won 8500,000 Euros and i am making this known to every one of you who have been trying all day to win the lottery, believe me this is the only way to win the lottery, this is the real secret we all have been searching for, you can contact Dr Isikolo on his Email> isikolosolutionhome@gmail.com or Whatsapp him on +2348133261196
› reageer
merly
10 April 2019 23:19
ben hier om te getuigen naar wat deze grote spreukgieter voor mij heeft gedaan. Ik geloof nooit in spellen met betovering, totdat ik in de verleiding kwam om het te proberen. Ik en mijn man hebben veel problemen gehad met samenleven, hij zal me niet altijd gelukkig maken omdat hij verliefd is geworden op een andere dame buiten ons huwelijk. Ik heb mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat mijn man deze vrouw verlaat, maar hoe meer ik tegen hem praat. hoe meer hij me verdrietig maakt, dus mijn huwelijk viel in een scheiding omdat hij me geen aandacht schenkt. Dus met al deze pijn en angst besloot ik contact op te nemen met deze spreukgieter om te zien of dingen weer tussen mij en mijn man kunnen trainen. deze betovering DR PEACE vertelde me dat mijn man echt in een grote puinhoop zit, dat hij een charmante magie is geweest, dus hij vertelde me dat hij alles weer zoals gewoonlijk zou doen. hij ging verder en gooide de spreuk voor mij, na 3 dagen wierp hij de betovering op mijn man hij veranderde volledig hij kwam mijn excuses aanbieden en zei hoe hij me behandelde dat hij niet wist wat hij aan het doen was, ik en mijn man zijn weer bij elkaar Ik dank DR DRUI echt voor het terugbrengen van mijn man, ik wil dat iedereen contact met hem opneemt voor degenen die problemen hebben in verband met het huwelijk en relatieproblemen, hij zal het voor je oplossen. Het e-mailadres is hier: doctorpeacetemple@gmail.com
en zijn WhatsApp: +2348059073851
1) Als je je ex terug wilt.
(2) liefdesgames
(3) U wilt op kantoor gepromoveerd worden.
(4) U wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
(5) Als u een kind wilt.
(6) Je wilt rijk zijn of een loterij winnen.
(7) U wilt uw echtgenote eeuwig binden om de jouwe te zijn.
(8) Als u financiële ondersteuning nodig heeft.
(9) Als u uw partner niet kunt ontmoeten.
(10) als u uw scheiding wilt stoppen.
(11) als u uzelf wilt scheiden van uw echtgenoot.
(12) als u uw vragen wilt hebben.
(13) Zwangerschapsspeeltijden om aan de baby te denken
(14) Garantie U wint verontrustende rechtszaken en echtscheidingen ongeacht de scène
(15) Annuleer uw huwelijk of relatie van het uiteenvallen.
opnieuw is het e-mailadres doctorpeacetemple@gmail.com. neem onmiddellijk contact met hem op
WhatsApp: +2348059073851
Wat je ook wilt, je krijgt het van Dr. PEACE. Neem gewoon contact met hem op en leg hem uit wat je probleem is en wordt opgelost.
› reageer
Tyron Snel
11 April 2019 05:27
Dank aan Dr. Kumola voor het helpen van mijn vrouw terug te krijgen, mijn vrouw begon heel raar te doen, alles kleins dat ze boos werd en ze vertelde me dat ze weg wilde gaan. Ze is eindelijk verhuisd en het werd moeilijk voor me dat ik niet kan liegen. Ik weet niet wat ik moet doen voordat ik een advertentie van Dr. Kumola zag en hoe hij mensen hielp. Ik nam contact op met zijn e-mail (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com) en vertelde hem alles. Hij verzekerde me dat ik haar na de betovering terug zal krijgen. Ik heb alle profeten me verteld. Mijn vrouw kwam 2 dagen later thuis, ze zei dat ze niet wist wat haar overkwam, we zijn weer bij elkaar. Dank aan Dr. Kumola voor het terugbrengen van mijn vrouw. Neem contact op met zijn e-mail (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com), hij is een geweldige speller-caster.
› reageer
Lialsidn
11 April 2019 08:40
Mijn naam is Bene Alexandru Valeria, mijn leven werd verwoest toen mijn man me stuurde, na 8 jaar dat we samen waren. Ik was verloren en hulpeloos na zoveel manieren geprobeerd te hebben om mijn man terug te laten nemen. Op een dag op mijn werk was ik afwezig omdat ik niet wist dat mijn baas me riep, dus hij ging zitten en vroeg me waar het allemaal over ging, vertelde ik hem en hij glimlachte en zei dat het geen probleem was. Ik snap nooit wat hij bedoelde, het was geen probleem om mijn man terug te krijgen, hij zei dat hij een spreuk gebruikte om zijn vrouw terug te krijgen toen ze hem verliet voor een andere man en nu zijn ze samen tot de dag en in eerste instantie was ik geschokt zoiets van mijn baas. Hij gaf me een e-mailadres van de grote spreukgieter die hem hielp zijn vrouw terug te krijgen, ik had nooit gedacht dat dit zou werken, maar ik had geen andere keuze dan in contact te komen met de spreukgieter die ik deed, en hij vroeg om mijn informatie en die van mijn man om hem in staat te stellen de betovering uit te spreken en ik stuurde hem de details, maar na twee dagen belde mijn moeder me dat mijn man kwam smeken dat hij me terug wilde, ik geloofde het nooit omdat het net een droom was en ik Ik moest naar mijn moeders plek rennen en tot mijn grote verbazing zat mijn man voor me neer en smeekte om vergiffenis dat hij mij en de jongen thuis wilde hebben, en toen gaf ik mijn baas een telefoontje over plotselinge verandering van mijn echtgenoot en hij maakte het duidelijk voor mij dat mijn man van me zal houden tot het einde van de wereld, dat hij nooit mijn zicht zal verlaten. Nu zijn ik en mijn man weer bij elkaar en zijn ze begonnen prettige dingen te doen die hij nog niet eerder heeft gedaan, hij maakt me gelukkig en doet wat hij moet doen als een man zonder te zeuren. Als je hulp nodig hebt, neem dan alsjeblieft contact op met GREAT MUTABA voor hulp en je kunt hem bereiken via e-mail: (greatmutaba @ yahoo. Com) or whats-app hem op (+2348054681416)
› reageer
Tereza Pavao
11 April 2019 15:21
Hallo allemaal, ik ben blij dat ik mijn getuigenis van een sterke spreukgieter, Dr Isikolo, heb kunnen verspreiden. Ik ben Tereza Pavao en ik woon in België, mijn man en ik heb een klein gevecht gehad, daarom wilde hij van me scheiden. Ik was zo bang om hem te verliezen omdat ik heel veel van hem hou dus ik zoek online naar hulp en ik zag veel van de getuigenissen van mensen over hoe Dr. Isikolo hen helpt en kwam met positieve resultaten zoals echtscheidingen, kankers, loterijen, vruchtbaarheden en anderen. Dus mailde ik hem en vertelde hem mijn probleem en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen hij instructies gaf, 48 uur later vertelde hij me dat hij klaar was met de betovering en mijn man zal niet langer van me scheiden en toen mijn man terugkwam van het werk vertelde hij me dat hij niet meer van me zou scheiden, hij zei dat hij niet wist wat hem overkwam, dat hij het jammer vond dat ik zo blij was en ik dank dr. Isikolo voor zijn hulp. Als je Dr Isikolo hulp nodig hebt, mail hem dan, isikolosolutionhome @ gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Harun Adin
12 April 2019 08:53
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet
› reageer
Ana Tomas
14 April 2019 08:53
Ik voel me weer zo gezegend in mijn huwelijk nadat dr. Isikolo mijn man terugbracht die een jaar goed was voor mij. Ana Tomas uit België. Ook al heb ik monden over mijn hele lichaam, het zal niet genoeg zijn om Dr. Isikolo te bedanken voor zijn hulp in mijn leven. Mijn man heeft een jaar met mij gescheiden en heeft zonder hem in pijn en angst gezeten. Dus ik heb overal gezocht naar hulp, maar niets werkte niet totdat ik Dr Isikolo bedoelde. Ik legde mijn situatie aan hem uit en hij beloofde dat mijn man binnen 48 uur bij mij terug zal komen, zover dat mijn hart nog steeds voor hem klopt. Ik geloofde in hem en hij maakte een spreuk voor mij en mijn man belde me precies toen Dr. Isikolo zei. Hij smeekte en zei dat hij me terug nodig heeft en nu leven we gelukkig weer voor de afgelopen 9 maanden. Iedereen die mijn artikel leest dat hulp nodig heeft, moet contact met hem opnemen ... E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Ilaidn
15 April 2019 02:08
Mijn naam is Bene Alexandru Valeria, mijn leven werd verwoest toen mijn man me stuurde, na 8 jaar dat we samen waren. Ik was verloren en hulpeloos na zoveel manieren geprobeerd te hebben om mijn man terug te laten nemen. Op een dag op mijn werk was ik afwezig omdat ik niet wist dat mijn baas me riep, dus hij ging zitten en vroeg me waar het allemaal over ging, vertelde ik hem en hij glimlachte en zei dat het geen probleem was. Ik snap nooit wat hij bedoelde, het was geen probleem om mijn man terug te krijgen, hij zei dat hij een spreuk gebruikte om zijn vrouw terug te krijgen toen ze hem verliet voor een andere man en nu zijn ze samen tot de dag en in eerste instantie was ik geschokt zoiets van mijn baas. Hij gaf me een e-mailadres van de grote spreukgieter die hem hielp zijn vrouw terug te krijgen, ik had nooit gedacht dat dit zou werken, maar ik had geen andere keuze dan in contact te komen met de spreukgieter die ik deed, en hij vroeg om mijn informatie en die van mijn man om hem in staat te stellen de betovering uit te spreken en ik stuurde hem de details, maar na twee dagen belde mijn moeder me dat mijn man kwam smeken dat hij me terug wilde, ik geloofde het nooit omdat het net een droom was en ik Ik moest naar mijn moeders plek rennen en tot mijn grote verbazing zat mijn man voor me neer en smeekte om vergiffenis dat hij mij en de jongen thuis wilde hebben, en toen gaf ik mijn baas een telefoontje over plotselinge verandering van mijn echtgenoot en hij maakte het duidelijk voor mij dat mijn man van me zal houden tot het einde van de wereld, dat hij nooit mijn zicht zal verlaten. Nu zijn ik en mijn man weer bij elkaar en zijn ze begonnen prettige dingen te doen die hij nog niet eerder heeft gedaan, hij maakt me gelukkig en doet wat hij moet doen als een man zonder te zeuren. Als je hulp nodig hebt, neem dan alsjeblieft contact op met GREAT MUTABA voor hulp en je kunt hem bereiken via e-mail: (greatmutaba @ yahoo. Com) or whats-app hem op (+2348054681416)
› reageer
Danica Mijo
16 April 2019 08:53
EEN GEWELDIGE SPELKAMER DR ISIKOLO DIE HIERVOOR MEE HEEFT GEWORDEN MIJN EX LOVER-call of voeg hem toe op whats-app +2348133261196. Mijn naam is Danica Mijo, ik woon en werk in Nederland. Mijn leven is terug !!! Na 2 jaar van gebroken huwelijk, liet mijn man me met twee kinderen achter, ik had zin om alles te beëindigen, ik pleegde zelfmoord bijna omdat hij ons niets naliet, ik was al die tijd emotioneel in de put. Dank aan een spreukgieter genaamd Dr. Isikolo van Everlasting Spell Cast die ik online heb ontmoet. Op een trouwe dag, toen ik op internet aan het surfen was, kwam ik verschillende getuigenissen tegen van deze specifieke spreukgieter DR ISIKOLO. Sommige mensen hebben verklaard dat hij hun Ex-geliefde heeft teruggebracht, sommigen hebben verklaard dat hij de baarmoeder herstelt, kanker en andere ziekten geneest. ik nam contact met hem op en legde mijn zorgen uit aan hem en tot mijn grote verrassing gaf hij me details over hoe hij voor me zou werken wat hij deed en mijn man keerde terug naar huis in 48 uur zoals hij beloofde. Het was geweldig en ik kan je ervan verzekeren dat hij jouw oplossing ook van hem krijgt. u kunt contact met hem opnemen via zijn e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com. hij is de beste caster die je kan helpen met je problemen, of hem toevoegen op whats-app +2348133261196.
› reageer
Willy Siestman
18 April 2019 00:44
Mijn man liet me achter voor een jongere vrouw en ik was er kapot van. Het was alsof ze hem onder een kwade betovering had, Paul keerde zich tegen mij vannacht zonder waarschuwing. Het gebeurde vorig jaar, ik was wanhopig, dus ik gebruikte elke website voor het casten van spellen die ik kon vinden zonder resultaat. Een vriend stuurde me de link naar de Dr. Ilekhojie-site en ik nam contact met hem op. Hij begon in juni met mij te werken. Als resultaat van al zijn prachtige werk, zijn mijn man en ik weer bij elkaar. Ik ben zo blij en bevoorrecht om zo'n groot persoon zoals jij aan mijn zijde te hebben. Dank je! Neem contact op met Todd, gethelp05@gmail.com of bel +2348147400259
› reageer
Nina Eugen
18 April 2019 12:45
Hallo, ik ben Nina Eugen. Na jarenlang in relatie te zijn geweest met mijn man, brak hij het uit met mij. Ik deed alles binnen mijn bereik om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem had, ik smeekte hem met alles, ik deed beloften maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem uit aan mijn vriend en zij stelde voor dat ik liever contact zou opnemen met een spreukgieter genaamd DR ISIKOLO die me zou kunnen helpen een spreuk uit te lokken om hem terug te brengen, ik had geen keus dan om het te proberen. Ik verstuurde de spreukgieter en hij verzekerde me dat er geen probleem was en dat alles binnen twee dagen in orde zou zijn. Hij wierp de betovering en verrassend op de tweede dag, mijn man belde me. Ik was zo verbaasd dat ik de oproep beantwoordde en het enige wat hij zei was dat hij zoveel medelijden had met alles wat er gebeurd was. Hij wilde dat ik naar hem terugkeerde. Hij zei ook dat hij zoveel van me hield. Ik was zo blij en ging naar hem, dat was hoe we weer gelukkig samen zijn gaan leven. De email van de spell casters is: isikolosolutionhome@gmail.com. Je kunt hem e-mailen als je zijn hulp nodig hebt in je relatie of in een andere zaak. 1) Love Spells 2) Lost Love Spells 3) Scheiding Spells 4) Marriage Spells 5) Binding Spell. 6) Break-up spreuken 7) Verban een overleden minnaar 8.) Je wilt gepromoot worden in je kantoor / Loterij spell 9) wil je geliefde bevredigen Neem contact op met deze geweldige man als je problemen hebt voor een duurzame oplossing via isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
Lorena Andro
19 April 2019 08:53
Dag Allemaal. Ik zal mijn getuigenis graag met u delen. Paren van maanden geleden, verliet mijn man me voor een andere dame. Ik hou zoveel van hem en alles wat ik kon bedenken was zelfmoord plegen. Ik probeerde verschillende manieren, maar geen enkele werkte. Ik besloot om het internet te lezen en las over spreuken en magie. Ik gaf het een proef, verloor veel geld, maar het was hetzelfde resultaat. Ik gaf het bijna op tot ik een spell caster tegenkwam die me verzekerde van succes en de reacties van mensen op zijn website las. Ik was sceptisch over contact met hem omdat ik veel geld verloren heb. Met twee weken spellcasting keerde mijn man terug naar mij nadat Dr. Isikolo me hielp met zijn betovering en hij deed het voor mij en mijn man kwam na 48 uur thuis. . Nu is mijn man erg onderdanig en houdt hij meer van mij. Ik ben nu 2 maanden zwanger en ik ben blij hem terug te hebben in mijn leven. Ik zal u adviseren contact op te nemen met de krachtige spreukgieter, die een spreuk voor mij heeft uitgedragen en enkele spreuken en geen mislukte. Als iemand je helpt je liefde terug te krijgen en je ook begeleidt bij het zoeken naar oplossingen voor het leven, is hij de enige. Neem rechtstreeks contact met hem op via isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196. Blijf gezegend.
› reageer
Jasmina Dino
24 April 2019 08:24
Alle dank gaat uit naar DR ISIKOLO voor het weer samenbrengen van mij en mijn man, het begon allemaal toen ik mijn moeder 10-jarig jubileum vierde, en op die noodlottige avond belde ik mijn man om te weten waar hij was en later na het feest. een beetje ver weg. ik zag mijn man binnenlopen met een dame ik keek weg en ging hem begroeten en deed alsof er niets gebeurde, later in de kamer terwijl we op het punt stonden te slapen vroeg ik mijn man wie die dame voor hem was, plotseling riep hij naar mij dat ik zou hem nooit moeten vragen hoe hij zijn leven leidde, maar ik stond erop om te weten, hij verliet onmiddellijk het bed en ging weg en sindsdien heb ik hem nooit meer gezien, hij vertelde me dat het voorbij was, maar al mijn pijn stopte toen ik hem ontmoette ISIKOLO op het net, die me vertelde dat hij een liefdesbetovering op hem zou uiten, en binnen 48 uur zal mijn man bij me terugkomen en naar mij terugkeren, en dat deed hij ook, en in 48 uur kwam mijn man smekend om mij en nu wordt geluk en harmonie terug naar mijn thuis gebracht ... neem vandaag contact met hem op via zijn e-mail; isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196
› reageer
marie
26 April 2019 08:29
Ik ben zo opgewonden omdat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk zijn ik en mijn man in de een of de andere ruzie geweest totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam een ??website tegen die suggereerde dat DR Egbo kan helpen ex snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love betovering) voor mij, na 2 dagen later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was voorheen, allemaal dankzij dregbosolutioncenter@gmail.com, hij is zo krachtig en ik heb besloten mijn verhaal op internet te delen dat deze man een echte en krachtige spell caster is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van probleem, als je hier bent en je Ex terug nodig hebt of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil dan niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukgieter. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem naar: dregbosolutioncenter@gmail.com
› reageer
alina
26 April 2019 10:22
ik ben zo blij precies wat deze krachtige man voor mij heeft gedaan, hij helpt me om mijn gebroken huwelijk opnieuw te herstellen, mijn man heeft me sinds 6 maanden geleden zonder enige reden verlaten en hij heeft bij een andere vrouw gelogeerd, maar nu heeft hij is terug naar mij en mijn kinderen met de hulp van deze krachtige man uit Afrika die mij helpt de kwaadaardige liefdeswaan te doorbreken die de andere dame voor hem gebruikt. ik ben zo blij nu elk lichaam hier te vertellen, die ook in zo'n relatie zo'n probleem heeft.
Neem contact op met vader voor hulp met dit zijn privé e-mailadres. dregbosolutioncenter@gmail.com
› reageer
Melanie Milesing
26 April 2019 13:53

Ik wil deze geweldige man, Dr Ilekhojie, heel erg bedanken voor zijn prachtige werk, voor het terugbrengen van mijn ex-geliefde die me bijna een jaar verliet. Ik ben zo blij hier te komen om deze getuigenis met mensen te delen zodat ze kunnen zien en als je je geliefde terug wilt hebben of als je een ander probleem hebt, kun je contact opnemen met Dr Ilekhojie voor hulp via zijn e-mail gethelp05@gmail.com of whatsapp-nummer +2348147400259
› reageer
ROSA
26 April 2019 14:10
Wat een geweldig en inspirerend verhaal! Ik was zeven jaar getrouwd zonder enig kind, daarom begon mijn man vreemd te doen, kwam hij de laatste tijd thuis en besteedde hij geen tijd meer aan mij en hij scheidde van me. Dus ik werd erg verdrietig en verloren in het leven omdat mijn dokter me vertelde dat er geen manier is om zwanger te worden, dit maakt het leven echt ellendig voor me. totdat ik een vriend tegenkwam die mij via het internet over DR ODION vertelde, hoe hij veel vrouwen heeft geholpen met deze soortgelijke problemen die ik doormaak, dus nam ik contact met hem op: (drodion60@yandex.com) en legde hem uit . hij vertelde me wat ik moest geven voordat hij een re-gome spreuk kon uitbrengen om mijn man terug te brengen die ik deed en hij zond een krachtig gebed dat ik halverwege de avond had gezegd terwijl hij de liefdesbetovering uitsprak. Het was een wonder, 24 uur later kwam mijn enige man terug en verontschuldigde me voor alles wat hij gedaan heeft en vertelde me dat hij volledig klaar is om me te ondersteunen in alles wat ik wil, ik noem snel DR ODION en vertelde hem wat op dat moment aan het doorgaan en hij bereidde me ook een kruidengeneesmiddel voor, waarvan hij zei dat het elke ongewenste ziekte of infectie zou genezen die me ervan weerhield me op te vatten en instrueerde me toen hoe ik het moest gebruiken voordat ik met mijn man sprak. Nadat ik deze inheemse kruiden en wortel heb gebruikt, begon ik een paar weken later zwanger te worden, echt waar. Ik was zwanger. Ik heb net op de 1e van deze maand een babyjongen gekregen. Ik beloof de hele wereld op de hoogte te stellen van DR ODION voor het redden van mijn relatie en voor het geven van kinderen die ik vandaag met trots de mijne kan noemen. Voor elke vrouw die het onmogelijk acht, is hier een gelegenheid om te glimlachen en geluk te brengen voor uw familie. Neem contact op met DR ODION via e-mail op: (drodion60@yandex.com). of WhatsApp hem via +2349060503921 Inderdaad, hij is een God gestuurd om verloren geliefden terug te brengen en je geluk te brengen ...
› reageer
ROSA
26 April 2019 14:10
Wat een geweldig en inspirerend verhaal! Ik was zeven jaar getrouwd zonder enig kind, daarom begon mijn man vreemd te doen, kwam hij de laatste tijd thuis en besteedde hij geen tijd meer aan mij en hij scheidde van me. Dus ik werd erg verdrietig en verloren in het leven omdat mijn dokter me vertelde dat er geen manier is om zwanger te worden, dit maakt het leven echt ellendig voor me. totdat ik een vriend tegenkwam die mij via het internet over DR ODION vertelde, hoe hij veel vrouwen heeft geholpen met deze soortgelijke problemen die ik doormaak, dus nam ik contact met hem op: (drodion60@yandex.com) en legde hem uit . hij vertelde me wat ik moest geven voordat hij een re-gome spreuk kon uitbrengen om mijn man terug te brengen die ik deed en hij zond een krachtig gebed dat ik halverwege de avond had gezegd terwijl hij de liefdesbetovering uitsprak. Het was een wonder, 24 uur later kwam mijn enige man terug en verontschuldigde me voor alles wat hij gedaan heeft en vertelde me dat hij volledig klaar is om me te ondersteunen in alles wat ik wil, ik noem snel DR ODION en vertelde hem wat op dat moment aan het doorgaan en hij bereidde me ook een kruidengeneesmiddel voor, waarvan hij zei dat het elke ongewenste ziekte of infectie zou genezen die me ervan weerhield me op te vatten en instrueerde me toen hoe ik het moest gebruiken voordat ik met mijn man sprak. Nadat ik deze inheemse kruiden en wortel heb gebruikt, begon ik een paar weken later zwanger te worden, echt waar. Ik was zwanger. Ik heb net op de 1e van deze maand een babyjongen gekregen. Ik beloof de hele wereld op de hoogte te stellen van DR ODION voor het redden van mijn relatie en voor het geven van kinderen die ik vandaag met trots de mijne kan noemen. Voor elke vrouw die het onmogelijk acht, is hier een gelegenheid om te glimlachen en geluk te brengen voor uw familie. Neem contact op met DR ODION via e-mail op: (drodion60@yandex.com). of WhatsApp hem via +2349060503921 Inderdaad, hij is een God gestuurd om verloren geliefden terug te brengen en je geluk te brengen ...
› reageer
Veronica
27 April 2019 15:41
Hoe ik mijn lening kreeg van Calvin Larry Lenders

Mijn naam is Michael Veronica uit Virginia Beach, VS. Ben op dit moment een getrouwde vrouw met twee kinderen en ik zat vast in een financiële situatie in februari 2018 en ik moest mijn rekeningen herfinancieren en betalen voor de rekeningen van mijn zoonsscholen. Ik heb geprobeerd leningen te zoeken bij verschillende kredietfirma's, zowel privé als zakelijk, maar nooit met succes, en de meeste banken hebben mijn krediet geweigerd. Maar zoals God het zou willen, werd ik door Calvijn Larry Lenders voorgesteld aan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door een vriend en kreeg ik een lening van $ 50.000.00USD op 7 maart 2018 en vandaag ben ik eigenaar van een bedrijf en mijn kinderen zijn goed doen ... Dus ik wil iedereen die een lening nodig heeft, aanraden om snel contact met hem op te nemen via e-mail op: calvinlarrylenders@gmail.com hij weet niet dat ik dit doe, maar ik bid dat God hem voor het goede wil zegenen dingen die hij in mijn leven heeft gedaan. Bedankt..

EMAIL VIA: calvinlarrylenders@gmail.com
› reageer
Britney
29 April 2019 14:59
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te bedanken en te getuigen over deze geweldige spell caster chubygreat@gmail.com met de hulp van zijn black power magic. Hij heeft veel levens kunnen veranderen.
Ik ben de afgelopen tien (10) jaar met mijn man getrouwd zonder kind, ik ben nooit een miskraam geweest, ik dacht dat er misschien iets mis was, en toen bezochten ik en mijn man verschillende ziekenhuizen en plaatsen in de naam van het zoeken naar hulp, omdat ons werd verteld dat er niets fout was voor ons.
En toen op een dag was ik op Google aan het zoeken en ik zag een getuigenis over deze grote spreukgieter chubygreat@gmail.com over hoe hij iemand hielp om zijn vrouw terug te krijgen toen ze werden gescheiden met de hulp van chubygreat, ik nam toen contact met hem op en hij vertelde me dingen die ik moest doen, hij gaf een aantal regels, instructies en enkele voorzieningen die ik moet maken of aanbieden. Nadat ik alles had gedaan zoals hij had opgedragen, zei hij toen dat ik mezelf drie weken moest geven dat er iets vreemds met me zou gebeuren, en in de derde week dat ik positief werd, was ik zwanger. Dank aan chubygreat@mail.com voor zijn grote krachten omdat hij mijn leven heeft veranderd.
Nu ben ik een moeder van drie kinderen, twee meisjes en een jongen, en ik beloof mezelf dat ik je de hele wereld over je grootmachten zal vertellen. Bedankt Chubygreat.
Whatsapp hem met +2348165965904 of e-mail chubygreat@gmail.com
› reageer
Simona
29 April 2019 15:01
Ik dank dr.ologhodo voor zijn geweldige hulp en alles wat hij voor me heeft gedaan sinds ik hem heb voorgesteld door een vriend die hem om hulp heeft geraadpleegd over hoe hij het kantoor van voorzitter kan krijgen in de organisatie waar hij werkt en alles heeft laten werken voor hem heel goed met de hulp van dr.ologhodospellwork@gmail.com hij neemt aan en kreeg de positie van voorzitter.
 Ik nam toen contact met hem op omdat ik mijn ex-vriendje terug nodig had en de rest van mijn leven met hem wilde doorbrengen. Hij gaf me een aantal voorwaarden en vertelde me wat vereiste en dan zou hij voor me werken en daarna kan ik betalen, ik bood hem alles wat hij nodig had met sommige items die hij me vertelde dat hij moest gaan werken. Na alles vertelde hij me dat mijn ex-vriend die ik nodig had binnen drie dagen naar me terugkeerde en bij mij zou blijven zoals mijn eigen wil. Toen vond ik op de derde dag tot mijn grote verrassing dat hij in het geld aan mijn deur stapte met veel excuses aan zijn ogen. Sindsdien zijn we tot nu toe samen met kinderen een meisje Natalie en een jongen Brown. Dank aan dr.ologhospellwork voor je geweldige werk. Neem contact op met dr.ologhodospellwork@gmail.com of u kunt whatsapp +2348156911977.
› reageer
gaby
29 April 2019 22:28
hallo kijkers, ben hier om licht / getuigenis te delen over hoe ik gered werd van barheid Ik ben al 15 jaar getrouwd zonder mijn eigen kind te hebben Ik was wanhopig weet niet wat ik moet doen Ik was in de staat van het verliezen van de liefde van mijn leven. Toen ik een vriend tegenkwam die eens dezelfde beproeving had verteld, vertelde ze me over een power spell caster genaamd GREATLAPOLA, hoe hij een groot aantal mensen hielp met verschillende kwesties zoals Barreness, Backing your lover Back, penisvergroting, jobherstel , Geestelijke aanval enzovoort. Toen ik contact met hem opnam via e-mail adres: Greatlapola67@gmail.com of je kunt hem ook bereiken op zijn privé nummer +2349034970099
› reageer
nathalie
30 April 2019 00:30
Is het mijn dank en eer om een man met waarheid hartelijk te bedanken en te doen zoals
hij belooft alsjeblieft dat iedereen op deze site zich bij mij moet voegen en dank aan Dr.OWOLO
voor de glorie en het geluk dat hij mij gaf, dr. Owolo help me mijn te herstellen
huwelijk na 6 maanden gebroken huwelijk. Ik ben hier zo dankbaar voor
Groot wonder dat me overkomt: als je door wat pijn gaat en
uitdagingen in je huwelijk Neem gewoon contact op met Dr Owolo via WhatsApp (+17196006730)
› reageer
joy
01 May 2019 17:58
Alsjeblieft, mijn lieve vriend, het spijt me dat je dit bericht zo leest, ik zie het gewoon als een manier om te helpen wie de hulp nodig heeft die ik heb. Zorg ervoor dat je dit mijn getuigenis leest. Uiteindelijk is het een levensverhaal omdat het een getuigenis is dat ik iedereen zal laten horen. Ik ben drie jaar getrouwd en in het vierde jaar van mijn huwelijk heeft een andere vrouw mijn geliefde bij me weggehaald en mijn man heeft mij en de kinderen verlaten en we hebben 2 jaar geleden geleden tot ik een post ontmoette waar een man hogepriester Dr Chamberc heette heb iemand geholpen en ik besloot hem een ??poging te doen mij te helpen mijn geliefde mee naar huis te nemen en geloof me dat ik gewoon mijn foto en mijn gegevens naar hem en die van mijn man stuurde en na 2 dagen zoals hij mij heeft verteld, zag ik een auto reed het huis in en zie, het was mijn man en hij is naar mij en de kinderen gekomen en daarom ben ik blij om jullie allemaal op elkaar te laten lijken om deze man te ontmoeten, want ik kan met mijn leven zweren dat de man een man is zeer sterke spreukgieter en zijn betovering werken heel goed zonder enige bijwerking y als je meer wilt weten over priester Dr Chamberc Heb je nu echt last van je relatie? wil je dat hogepriester dr. Chamberc ingrijpen in je relatie je helpt je relatie te herstellen? neem dan vandaag nog contact met hem op via zijn e-mail: chamberc564@yahoo.com
Dokter whatapp-nummer +2348088777194
als je een probleem hebt in dit volgende nummer
(1) Als u uw ex terug wilt
(2) als je altijd slechte dromen hebt.
(3) U wilt worden gepromoot in uw kantoor.
(4) Als u een kind wilt.
(5) Kruidenverzorging
(6) Je wilt rijk zijn.
(7) U wilt uw man / vrouw eeuwig binden om de uwe te zijn.
(8) Als u financiële hulp nodig heeft.
(9) Laat mensen je woorden gehoorzamen en je wens doen
(10) Case-resolutie E.T.C
Neem contact met hen op in je e-mail tempel chamberc564@yahoo.com
Dokter whatapp-nummer +2348088777194
en krijg al je problemen opgelost
› reageer
Ruud
06 May 2019 16:45
Hallo Telecomvergelijker.

Blijkbaar heb je een hoop troep tussen de reacties. Maar dat terzijde.

In het artikel staat enkele keren: " Je hebt er immers voor getekend".
Wat nu als je telefonisch sim only hebt gekocht en ze vinden dat je aan 2 jaar contractduur vast zit? Ik heb niks getekend, noch heb ik een bevestiging terug gestuurd per mail.

Ik kom er niet uit. De ene zegt dat je binnen 2 weken zelf moet zeggen dat je niet akkoord faat met de tijdsduur van het abonnement, wat blijkbaar in een welkomsmail van de provider wordt vermeld, de ander zegt dat ze geen poot hebben om op te staan zolang je niets schriftelijk hebt bevestigd.

Hoor graag van jullie.
Groet,
Ruud.
roworuud@gmail.com
› reageer
Elena
07 May 2019 07:06
Beste Lening zoekers

Heb je financiële problemen? Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Deze leningmaatschappij richtte mensenrechtenorganisaties over de hele wereld op met als enig doel de armen en mensen met financiële problemen in het leven te helpen. Als je een lening wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via onderstaande e-mail: elenanino0007@gmail.com

Naam:
Leningbedrag vereist:
Leentijd:
Mobiel nummer:

Dank u en God zegene u
VERTROUWEN
Elena
› reageer
kayla
07 May 2019 15:01
Beste spell caster 2019 is Dr. Akhere, de grote tovenaar van de Afrikaanse Ik wil dit medium gebruiken om hem te bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-minnaar die hij me alleen vertelde om de items te leveren die nodig waren voor de betovering en die ik deed en hij vertelde me dat nadat hij de items binnen 24 uur heeft gekregen, ik het resultaat zal zien en echt een man van zijn woorden vandaag contact met hem opneemt en je probleem oplost
  (1) als je altijd slechte dromen hebt.
  (2) U wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
  (3) Als u een kind wilt.
  (4) U wilt uw man / vrouw eeuwig binden om de uwe te zijn.
  (5) Kanker of enige vorm van ziekte
E-mail: Akheretemple@yahoo.com
  Whatasapp +2348129175848 Dr. Akhere
› reageer
Adrian Bayford
08 May 2019 06:50
Goedendag

Heeft u een lening nodig voor elk doel? Zit u in een financieel probleem? Heeft u een financiële oplossing nodig? Bridge Finance biedt liefde met een gunstige rente. Onze leningen zijn gemakkelijk, goedkoop en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. We kunnen elke lening afstemmen met een rente van slechts 2% op uw budget. Als u geïnteresseerd bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op via (adrianbay0008@gmail.com)
› reageer
Lialsin
08 May 2019 16:28
Hallo, ik ben hier om de goede werken van Great Mutaba te delen, ik en mijn man zijn getrouwd in 2009 en alles was goed tot een dame in zijn leven kwam en hij met de dame uitging, ik wist het nooit totdat ik hem op heterdaad betrapte met haar, ik was diepbedroefd en hij besloot om te parkeren en bij haar te blijven en ik hou echt van mijn man en ik wil hem echt terug, ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hij terugkomt naar mij, maar alles werd de ergste keer erg, dus Ik kwam een liefdesbetovergieter tegen (greatmutaba@gmail.c om) hij helpt me een liefdesbetovering uit te voeren die mijn ex-geliefde terugbrengt naar mij en deed het ook voor hem om lief te hebben en me te respecteren vandaag ben zo blij, dank je geweldige mutaba, als je wilt dat zijn hulp hem toevoegt op whatsapp +234 805 468 1416
› reageer
Harun Adin
09 May 2019 08:42
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp / viber hem op +2348133261196 Regards
› reageer
a.j.keen
09 May 2019 13:03
Aandacht,
Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om rekeningen te betalen, om hypothecaire leningen, leningconsolidatie en een nieuwe onderneming op te zetten of om uw projecten opnieuw te financieren tegen een gunstige rente van 3%. Contacteer ons vandaag @ :( a.j.keenloafirm@gmail.com) met leningen vereist bedrag. Wij zijn gecertificeerd, geregistreerd en legitieme geldschieter. Hoe u vandaag contact met ons opneemt als u geïnteresseerd bent in deze lening, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over het leenproces, gaat u te werk zoals de voorwaarden en voorwaarden van de lening en hoe de lening aan u wordt overgedragen. We hebben uw dringende reactie nodig, als u geïnteresseerd bent. Informatie van u krijgen:

Voor-en achternaam: ............
Bedrag van een lening vereist: ......... ..
Telefoon: ............
Looptijd: ............
Land: .............
Staat / Provincie: ...............
Maandinkomen: ..........
Burgerlijke staat: ......... ..
Leeftijd geslacht: ............ ..
Doel van de lening: ............ ..

OPMERKING: Alle antwoorden moeten worden verzonden naar:
a.j.keenloafirm@gmail.com
voor snelle verwerking.
Dank je.
› reageer
Adrian Bayford
10 May 2019 06:25
Goedendag

Heeft u een lening nodig voor elk doel? Zit u in een financieel probleem? Heeft u een financiële oplossing nodig? Bridge Finance biedt liefde met een gunstige rente. Onze leningen zijn gemakkelijk, goedkoop en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. We kunnen elke lening afstemmen met een rente van slechts 2% op uw budget. Als u geïnteresseerd bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op via (adrianbay0008@gmail.com)
› reageer
Anke van der Pierre
10 May 2019 07:28
Ik wil Lord Bubuza bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-vriendje, mijn vriend en ik hield zo veel van elkaar, onze relatie was echt geweldig en ik leerde dat we nooit zonder elkaar zouden kunnen doen, hoewel ik zoveel van hem hield dat ik het nooit wist hij was de relatie zat en hij was geïnteresseerd in mijn beste vriend. Hij maakte het uit met mij en ik was er kapot van, ik huilde voordat ik elke nacht naar bed ging, mijn leven en dromen werden verbrijzeld, ik was gefrustreerd totdat ik in contact kwam met een oude vriend van mij die me toen aan heer Bubuza de magische betovering voorstelde caster ... Heer Bubuza gaf me instructies over wat ik moest doen en ik hield me er strikt aan en hij vertelde me dat mijn vriend binnen 12 tot 16 uur bij me zal komen smeken, nadat hij alles heeft gedaan wat hij me vroeg te doen, mijn vriend kwam voor mij bedelend en huilend op zijn knieën. Alle dank aan heer Bubuza voor zijn prachtige werken. Neem contact op met heer Bubuza voor een permanente oplossing als je dit probleem hebt of erger dan dit. Je zult er nooit spijt van krijgen. Neem contact op met Lord Bubuza Via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website:: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Wendy Taylor
10 May 2019 23:22
Heb je gehoord van heer Bubuza? De grote spreukengieter die alle dingen kan doen met zijn krachtige spreuk? Ik ben een paar jaar geleden verliefd geworden op Ronny en onze relatie was prachtig in die zin dat onze vrienden jaloers op ons waren. Twee maanden geleden reisde Ronny naar Dubai voor vakantie en toen hij terugkwam, veranderde alles over hem, hij stopte me te bellen en elke keer dat ik hem belde, pakte hij niet op, dus ging ik naar zijn huis en zag hem een ??meisje zoenen. Ik huilde en ging naar mijn vrienden House en zij vertelde me over Lord Bubuza dus ik nam contact op met Lord Bubuza Via WhatsApp en vertelde hem mijn verhaal en hij antwoordde, ik deed alles wat hij me vertelde en een paar uur later belde Ronny me en huilde en smeekte ik vergeef hem. hij kwam naar mijn huis en huilde neer en smeekte mij om te vergeven en hem terug te nemen. Ik deed het en vandaag leven we gelukkig getrouwd. Heer Bubuza is een man van zijn woord, hij heeft veel mensen geholpen en hij kan u ook helpen. Neem contact op met Lord Bubuza Via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Anke van der Pierre
11 May 2019 01:35
Ik wil Lord Bubuza bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-vriendje, mijn vriend en ik hield zo veel van elkaar, onze relatie was echt geweldig en ik leerde dat we nooit zonder elkaar zouden kunnen doen, hoewel ik zoveel van hem hield dat ik het nooit wist hij was de relatie zat en hij was geïnteresseerd in mijn beste vriend. Hij maakte het uit met mij en ik was er kapot van, ik huilde voordat ik elke nacht naar bed ging, mijn leven en dromen werden verbrijzeld, ik was gefrustreerd totdat ik in contact kwam met een oude vriend van mij die me toen aan heer Bubuza de magische betovering voorstelde caster ... Heer Bubuza gaf me instructies over wat ik moest doen en ik hield me er strikt aan en hij vertelde me dat mijn vriend binnen 12 tot 16 uur bij me zal komen smeken, nadat hij alles heeft gedaan wat hij me vroeg te doen, mijn vriend kwam voor mij bedelend en huilend op zijn knieën. Alle dank aan heer Bubuza voor zijn prachtige werken. Neem contact op met heer Bubuza voor een permanente oplossing als je dit probleem hebt of erger dan dit. Je zult er nooit spijt van krijgen. Neem contact op met Lord Bubuza Via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website:: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Lola Daniel
13 May 2019 21:48
Heeft u een snelle en gemakkelijke lening nodig? We verstrekken leningen tegen een rentepercentage van 2%. We bieden zowel persoonlijke als zakelijke leningen aan geïnteresseerde personen of bedrijven. Onze lening is Max, Betrouwbaar, Efficiënt, Snel en Dynamisch met 100% Gegarandeerd, we verstrekken ook een lening van € 3000 en € 60.000.000. als u interesse heeft, neem dan vandaag nog contact met ons

E-mail: (eaglehomemortgage001@gmail.com)
Whatsapp: +1 (512) 399-6036
› reageer
Anke van der Pierre
16 May 2019 23:56
Mijn vriend en ik hielden zoveel van elkaar, onze relatie was echt geweldig en ik leerde dat we elkaar nooit zouden kunnen missen, hoewel ik zoveel van hem hield dat ik nooit wist dat hij de relatie zat was en dat hij geïnteresseerd was in mijn best.. vriend. Hij maakte het uit met mij en ik was er kapot van, ik huilde mijn ogen uit voordat ik elke avond naar bed ging, mijn leven en dromen werden verbrijzeld, ik was gefrustreerd tot ik in contact kwam met een oude vriend van mij die me toen aan lord Bubuza voorstelde de Magic spell caster.. Heer Bubuza gaf me instructies over wat ik moest doen en ik hield me er strikt aan en hij vertelde me dat mijn vriend binnen 12 tot 16 uur bij mij zal komen smeken, nadat hij alles heeft gedaan wat hij me vroeg te doen, kwam mijn vriend naar me toe bedelen en huilen op zijn knieën. Alle dank aan heer Bubuza voor zijn prachtige werken. Als je zo'n probleem hebt of het ergste vindt, neem dan contact op met heer Bubuza voor een permanente oplossing en je zult er nooit spijt van krijgen hem te ontmoeten. Neem contact op met Lord Bubuza Via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Anke van der Pierre
17 May 2019 00:09
Mijn vriend en ik hielden zoveel van elkaar, onze relatie was echt geweldig en ik leerde dat we elkaar nooit zouden kunnen missen, hoewel ik zoveel van hem hield dat ik nooit wist dat hij de relatie zat was en dat hij geïnteresseerd was in mijn best.. vriend. Hij maakte het uit met mij en ik was er kapot van, ik huilde mijn ogen uit voordat ik elke avond naar bed ging, mijn leven en dromen werden verbrijzeld, ik was gefrustreerd tot ik in contact kwam met een oude vriend van mij die me toen aan lord Bubuza voorstelde de Magic spell caster.. Heer Bubuza gaf me instructies over wat ik moest doen en ik hield me er strikt aan en hij vertelde me dat mijn vriend binnen 12 tot 16 uur bij mij zal komen smeken, nadat hij alles heeft gedaan wat hij me vroeg te doen, kwam mijn vriend naar me toe bedelen en huilen op zijn knieën. Alle dank aan heer Bubuza voor zijn prachtige werken. Als je zo'n probleem hebt of het ergste vindt, neem dan contact op met heer Bubuza voor een permanente oplossing en je zult er nooit spijt van krijgen hem te ontmoeten. Neem contact op met Lord Bubuza Via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via of via WhatsApp: +1 505 569 0396...!!!
› reageer
Laura
17 May 2019 03:50
Goede vrienden, mijn naam is Antonio Laura uit Lund-Zweden, ik ben een arts met beroep, 45 jaar oud. Lees alsjeblieft mijn ware levensgetuigenis, ik heb de positieve intentie dat deze informatie iemand zal helpen dit artikel nu te lezen om het gebroken huwelijk te herstellen en verloren liefde binnen 2 dagen te herstellen. Na een aantal jaren in contact te zijn geweest met Abeg Erickson, brak hij met mij, ik deed alles om hem terug te krijgen om van me te houden, maar alles wat ik deed was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik heb heb voor hem, ik heb hem alles gevraagd, ik heb beloften gedaan maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem uit aan mijn collega op de werkvriend en zij stelde voor dat ik liever contact zou opnemen met een liefdesbetovering die me zou kunnen helpen om het terug te spellen, maar ik ben het soort persoon dat nooit dacht dat het gedeelte over het liefdesspel was of werkte, omdat ik geen andere keuze had dan om het te proberen, mailde ik het spellingkanaal en hij vertelde me dat het geen probleem was dat alles goed zou komen vóór drie dagen, dat mijn ex terugkwam voordat ik drie dagen lang het spellingsfeest in de lucht gooide en verrassend genoeg was de tweede dag om 6:00. Mijn ex-liefdespartner belde me op mijn mobiele telefoon, ik was zo verbaasd dat ik het telefoongesprek beantwoordde en het enige wat hij zei was dat hij zoveel medelijden had met alles wat er gebeurde dat hij wilde dat ik bij hem terugkwam, dat hij zoveel van me hield. Ik was zo blij en ging naar hem toe, dat was hoe we samen gelukkig begonnen te leven. (dr.oduduwaspellcaster@gmail. com) WhatsApp mobiel .: +79268011965
› reageer
Garry
19 May 2019 10:49
Hallo allemaal! Ik schrijf dit artikel om het goede werk van DR OGALA te waarderen dat me recent heeft geholpen mijn vrouw terug te brengen die me de afgelopen 6 maanden verliet voor een andere man. Na het zien van een reactie van een vrouw op het internet getuigen van hoe zij werd geholpen door DR OGALA. Ik besloot ook om contact met hem op te nemen voor hulp omdat ik alleen wilde dat ik mijn vrouw zou krijgen, geluk en om ervoor te zorgen dat mijn kind opgroeit met zijn moeder. Ben blij vandaag dat hij me heeft geholpen en ik kan met trots zeggen dat mijn vrouw nu weer bij mij is en dat ze nu verliefd op me is als nooit tevoren. Heb je hulp nodig in je relatie, zoals het terughalen van je man, vrouw, vriend, vriendin? Kijkers die mijn bericht lezen dat de hulp van DR OGALA nodig heeft, moeten contact met hem opnemen via e-mail: ogalasolutiontemple(at)gmail.c om. U kunt ook contact opnemen met hi via whatsapp+233508353241
› reageer
Garry
19 May 2019 10:50
Hallo allemaal! Ik schrijf dit artikel om het goede werk van DR OGALA te waarderen dat me recent heeft geholpen mijn vrouw terug te brengen die me de afgelopen 6 maanden verliet voor een andere man. Na het zien van een reactie van een vrouw op het internet getuigen van hoe zij werd geholpen door DR OGALA. Ik besloot ook om contact met hem op te nemen voor hulp omdat ik alleen wilde dat ik mijn vrouw zou krijgen, geluk en om ervoor te zorgen dat mijn kind opgroeit met zijn moeder. Ben blij vandaag dat hij me heeft geholpen en ik kan met trots zeggen dat mijn vrouw nu weer bij mij is en dat ze nu verliefd op me is als nooit tevoren. Heb je hulp nodig in je relatie, zoals het terughalen van je man, vrouw, vriend, vriendin? Kijkers die mijn bericht lezen dat de hulp van DR OGALA nodig heeft, moeten contact met hem opnemen via e-mail: (ogalasolutiontemple@gmail.com). U kunt ook contact opnemen met hi via whatsapp +233508353241
› reageer
Deborah,
20 May 2019 00:07
Hallo, mijn naam is Deborah, ik kom uit Georgia, VS Ik wil getuigen van een geweldig en krachtig spell caster. Mijn man verliet mij en de kinderen voor 8 maanden toen ik hem belde, hij antwoordde niet, toen hij de derde week thuiskwam, vertelde hij me dat hij een echtscheiding wilde. Ik was zo verdrietig dat ik de hele nacht huilde dat hij weer vertrok. Alleen de volgende dag zocht ik naar iets online toen ik een spreukgieter vond met de naam DR. UZE, de buitengewone spreukgieter die veel mensen heeft geholpen met hun problemen, dus ik nam contact met hem op met mijn problemen, hij vertelde me dat het minder dan 48 uur zou duren en mijn man zal terugkomen met mij. Dus deed ik alles wat hij me zei te doen en de volgende dag keerde mijn man terug om om vergeving te vragen, hij annuleerde de scheiding en nu is alles perfect voor ons. Allemaal dankzij de echte Afrikaanse spreider, DR. UZE.
Neem nu contact op met hem om al je problemen met je leven en relatie op te lossen.
E-mail: uzealospellhome01@gmail.com
WhatsApp: +2348072971407

* HIV AIDS
*Nierinsufficiëntie
*Artritis
* Diabetes
* Hypertensie
*Carrière
* Obesitas
* Onvruchtbaarheid / impotentie
*Kanker
* Probleem van de ogen
* Huidprobleem
* Win Lotto
› reageer
Anke van der Pierre
20 May 2019 01:11
Ik wil Lord Bubuza bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-vriendje, mijn vriend en ik hield zo veel van elkaar, onze relatie was echt geweldig en ik leerde dat we nooit zonder elkaar zouden kunnen doen, hoewel ik zoveel van hem hield dat ik het nooit wist hij was de relatie zat en hij was geïnteresseerd in mijn beste vriend. Hij maakte het uit met mij en ik was er kapot van, ik huilde mijn ogen uit voordat ik elke avond naar bed ging, mijn leven en dromen werden verbrijzeld, ik was gefrustreerd tot ik in contact kwam met een oude vriend van mij die me toen aan lord Bubuza voorstelde de magische spreukgieter ... Heer Bubuza gaf me instructies over wat ik moest doen en ik hield me er strikt aan en hij vertelde me dat mijn vriend binnen 12 tot 16 uur bij me terug zal komen, nadat hij alles heeft gedaan wat hij me vroeg te doen, mijn vriend kwam naar me toe smeken en huilen op zijn knieën. Alle dank aan heer Bubuza voor zijn prachtige werken. Neem contact op met heer Bubuza voor een permanente oplossing als je een probleem hebt als dit of het ergste dan dit. Je zult er nooit spijt van krijgen hem te ontmoeten. Neem contact op met Lord Bubuza Via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Garry
20 May 2019 02:05
Hallo allemaal! Ik schrijf dit artikel om het goede werk van DR OGALA te waarderen dat me recent heeft geholpen mijn vrouw terug te brengen die me de afgelopen 6 maanden verliet voor een andere man. Na het zien van een reactie van een vrouw op het internet getuigen van hoe zij werd geholpen door DR OGALA. Ik besloot ook om contact met hem op te nemen voor hulp omdat ik alleen wilde dat ik mijn vrouw zou krijgen, geluk en om ervoor te zorgen dat mijn kind opgroeit met zijn moeder. Ben blij vandaag dat hij me heeft geholpen en ik kan met trots zeggen dat mijn vrouw nu weer bij mij is en dat ze nu verliefd op me is als nooit tevoren. Heb je hulp nodig in je relatie, zoals het terughalen van je man, vrouw, vriend, vriendin? Kijkers die mijn bericht lezen dat de hulp van DR OGALA nodig heeft, moeten contact met hem opnemen via e-mail: (ogalasolutiontemple@gmail.com). U kunt ook contact opnemen met hi via whatsapp +233508353241
› reageer
URGENT LOAN OFFER +918929509036
20 May 2019 09:22
Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius, call/whats-App Contact Number +918929509036 via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
› reageer
Mrs Sharon Sim
20 May 2019 09:26
Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius, call/whats-App Contact Number +918929509036 via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
› reageer
Mr Morgan
21 May 2019 20:13
Hallo
Op zoek naar een schuldconsolidatielening, ongedekte lening, zakelijke lening,
hypothecaire lening, autolening, studielening, persoonlijke lening, risicokapitaal
Ik ben een particuliere geldschieter, ik verleen leningen aan bedrijven en
Mensen tegen een laag tarief en een betaalbare rente van 2%. Email voor:
morganpatrick517@gmail.com

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw naam:
Telefoonnummer:
Jouw stad .:
Jouw land:
Vereiste hoeveelheid lening:
Duur van de lening:
Maandinkomen:
Seks:
› reageer
Melina Penkova
22 May 2019 07:31
JE MOET LEZEN:

Mijn naam is Melina Penkova, ik kom uit Bulgarije, ik wil de wereld vertellen hoe ik de hulp heb gekregen van deze geweldige man, die me smeekte mijn man terug te halen en mijn man van me te laten houden en me te respecteren. mijn man en mijn leven zijn vol liefde, mijn man heeft me acht jaar verlaten omdat ik hem geen baby kon geven en hij was bij een andere vrouw terwijl ik leed aan eenzaamheid en pijn. Vandaag heb ik mijn eigen baby, voor de hulp van Dr. Odia, ontving ik zijn contactgegevens op het internet van een ander stel dat ook zijn goede daden deelde, dus nam ik onmiddellijk contact met hem op voor hulp om mijn man terug te brengen en ons te laten hebben ons eigen kind. Dr. Odia heeft mijn man binnen 24 uur teruggebracht en na de terugkeer van mijn man kreeg Dr. Odia me zwanger van mijn man, ik was zo blij. Ik vertelde hem dat ik zijn goede werk op het internet zou delen om de wereld te vertellen, dus ik doe het nu. Hij liet mijn man terugkomen en gaf me kruiden om zwanger te worden voor mijn man, hij is echt een krachtig persoon, dus als iemand van jullie hulp nodig heeft, weet ik dat Dr. Odia je 100% snel kan helpen. Voor WhatsApp en Viber Chat: +27638836445. e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com. Neem contact op met hem en wees weer gelukkig.
› reageer
Louisa
24 May 2019 15:35
 Mijn man liet me achter voor een jongere vrouw en ik was er kapot van. Het was alsof zij hem onder een kwade betovering had, Paul keerde zich tegen mij vannacht zonder enige waarschuwing. Het gebeurde vorig jaar, ik was wanhopig, dus ik gebruikte elke website voor het casten van spellen die ik kon vinden zonder resultaat. Een vriend stuurde me de link naar de Dr. Ilekhojie-site en ik nam contact met hem op. Hij begon in juni met mij te werken. Als resultaat van al zijn prachtige werk, zijn mijn man en ik weer bij elkaar. Ik ben zo blij en bevoorrecht om zo'n groot persoon zoals jij aan mijn zijde te hebben. Dank je! Neem contact op met Todd, gethelp05@gmail.com of bel +2348147400259
› reageer
jennifer
26 May 2019 01:33
Ik geloof nooit in spreuken in liefde totdat ik een vriend van me ontmoette die me alles vertelde over DR.OTUTU die de ex-vriend terugbracht, zelfs toen hij me vertelde dat ik het niet geloofde omdat ik dacht dat ze dezelfde slechte Heksen wilde hebben mijn geld. Hoewel ik haar de kans gaf om alles te vertellen wat ze me over DR.OTUTU vertelde, heb ik haar verteld dat er veel oplichters zijn die ons geld willen nemen en ik zal nooit een slachtoffer zijn, zelfs als mijn verloofde die verondersteld wordt met me te trouwen in een enkele maanden liet ik wachten op een andere vrouw, hoewel ik zoveel van hem hield. Ze vertelde me dat DR OTUTU geen nep is die echt is en veel mensen heeft geholpen om hun geliefden terug te krijgen, en dan vraag ik me af hoe deze spreuk werkt en wat zijn de vereisten die ik moet doen voordat ik de liefdespreuken kan laten klaren? Ze vertelde me dat ik drotutuhealinghome@hotmail.com moest e-mailen en ik zou haar moeten vertellen wat ik wil. Ik stuurde hem een ??e-mail en vertelde hem dat ik mijn vorige man nodig had. Ik vertelde hem dat hij mijn vriend was die over hem vertelde, waarom twijfel ik aan zijn werk? Hij zei dat zijn werk voor 100% garandeert dat niemand ooit naar zijn tempel is gekomen en ook nog steeds dezelfde is. Ik werd boos op de woorden die hij me vertelde en ik dacht in mijn gedachten, omdat deze DR alle dingen toont die we eerder hebben besproken. Hij zei voordat ik kan beginnen in mijn situatie dat ik hem moet vertrouwen en andere heksen moet achterlaten en zijn instructies moet volgen dat ik mijn geliefde binnen 72 uur terug zal krijgen. Ik zei goed en ik beloof alleen met je te werken, gaf me een formulier om te vullen wat ik deed en stuurde het naar hem met mijn foto's en ook foto's van mijn ex-vriendje. Hij antwoordde me 30 minuten later en vertelde me dat zijn goden wat dingen nodig hadden om mijn betovering uit te brengen, en mijn probleem is heel gemakkelijk als ik deze dingen kan aanbieden. Als ik hem vraag, hoe kan ik deze items krijgen en hoe kan ik ze naar hem sturen voor het uitspreken van de spreuk, hij vertelde me dat ik hier niet bang voor hoef te zijn, dat er hier een itemverkoper in zijn eigen land is die kan de items voor mij. Dan vraag ik hem hoeveel het me gaat kosten om al deze items te kopen? Hij vertelde me wat ik hem met alle vertrouwen stuurde, een uur later belde hij me en vertelde me dat mijn probleem was opgelost, dus ik zou 72 uur wachten op mijn liefde om me te bellen nadat ik het naar zijn woorden had gemaakt. Het was ongeveer 1800 in de volgende drie dagen, mijn ex belde me als ik thuis ben, dat hij me dringend wil zien. Ik zei hem dat alles goed was en hij zei ja, toen vertelde ik hem dat hij kon komen, mijn ex kwam en vroeg om vergeving dat hij niet wist wat hem overkwam. Nu ben ik zo blij want omdat mijn vriend terug is en we onze bruiloft binnenkort hebben gepland, heb ik de DR gebeld en hem heel erg bedankt en hem gevraagd wat ik als waardering voor hem moest doen. Hij zei me dat je moet vergeten en houden mijn geld dat het niet voor geld is, maar om mensen te helpen die daar hulp nodig hebben, alles wat ik moet doen is meer getuigenis over hem geven, zodat mensen daar die zijn hulp nodig hebben, ook contact met hem kunnen opnemen. dat is terwijl ik hier vandaag ben om mijn getuigenis te geven. Moge God hem blijven zegenen en hem meer levens voorspoed en wijsheid geven. Dit is het DR-e-mailadres drotutuhealinghome@hotmail.com. U kunt ook contact met hem opnemen via zijn whatsapp-nummer +2349051417394
› reageer
michele
26 May 2019 11:47
Ik ben zo opgewonden omdat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk zijn ik en mijn man in de een of de andere ruzie geweest totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Swizerland verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en kwam een ??website tegen die suggereerde dat KABA kan helpen ex snel terug te krijgen. Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen, en ik deed alles wat hij opdracht gaf om zijn instructies op te volgen, en hij deed ook een liefdesbetovering om me te verzoenen met mijn man, na 2 dagen later belde mijn man me en vertelde me dat hij mist me en de kinderen zo ontzettend, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij binnen de 4 dagen terugkeerde, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was manieren ervoor, Allemaal dankzij Kaba. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal te delen op de blog dat deze man een echte en krachtige spreukgieter is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je Ex nodig hebt terug of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreuk. Hier is zijn contact: E-mail hem op: kabirarush123@gmail.com ik hou zo veel van je vader.
› reageer
Lola Daniel
29 May 2019 08:54
Heeft u financiële hulp nodig? Bent u in een financiële crisis of heeft u geld nodig om uw eigen bedrijf op te starten? Heeft u geld nodig om uw schuld te betalen of uw rekeningen af te betalen of een goed bedrijf te starten? Heeft u een lage credit score en vindt u het moeilijk om kapitaaldiensten te krijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Hier is uw kans om financiële diensten te krijgen van ons bedrijf. We bieden de volgende financiering aan particulieren-
* Commerciële financiën
*Persoonlijke financiën
*Zakelijke financiën
* Bouwfinanciering
* Zakelijke financiën en nog veel meer:
en nog veel meer tegen een rentepercentage van 3%;
Neem contact met ons op via
  E-mail: eaglehomemortgage001@gmail.com
  E-mail: eaglehomemortgage001@gmail.com
  E-mail: eaglehomemortgage001@gmail.com

Whatsapp: +1 (512) 399-6036
› reageer
STAR FINANCE
31 May 2019 06:59
Hallo

Heeft u financiële problemen? Als Gij! Neem contact op met Star Finance Voor kleine en grote leningen. We bieden allerlei soorten leendiensten om aan uw financiële behoeften te voldoen, zoals:

  Persoonlijke lening,
Schuldconsolidatielening,
Venture capital,
Bedrijfslening,
Onderwijs lening,
Woninglening tegen een lage rente van 2%.

Neem vandaag nog contact met ons op via e-mail: starfinancials101@gmail.com

  Uw tevredenheid en financieel succes is ons doel en uw samenwerking zal een goede ervaring zijn.

De jouwe
Samuel David
› reageer
kencopland1968@gmail.com
12 June 2019 22:27
Hallo aan al mijn Terizer van wiscounsin USA Ik wil deze gelegenheid gebruiken om dr. Clement te bedanken die me helpt om een ??som van $ 66 miljoen dollar voor lotto te winnen. bedankt Dr clement voor het helpen van mij om de lotto te winnen. Ik speel nu al vijf jaar op de lotto en ik kan niet winnen. Sindsdien heb ik niet kunnen winnen en ik was zo van streek en ik heb hulp nodig om de lotto te winnen, dus ik besloot om online te gaan en hulp te zoeken, daar zag ik zoveel goede getuigenissen over deze man, genaamd Great Dr Clement, hoe hij heb lotto gelukt voor mensen om de lotto te winnen. Ik neem ook contact met hem op en vertel hem dat ik een loterij wil winnen, hij betovert me voor wie ik gebruik en speel en won $ 1 miljoen dollar. Ik ben deze man zo dankbaar, voor het geval je hem ook nodig hebt om je te helpen winnen, je kunt contact met hem opnemen via zijn allmightbazulartemple@gmail.com of whatsapp 2347051758952. en hij zal je zeker helpenContact opnemen met hem vandaag en hij zal een getuigenis hebben ... Succes!
Dr.CLEMENT geneest ook alle soorten ziekten
1. HIV / AIDS
2. HERPES 1/2
3. KANKER
4. ALS (ziekte van Lou Gehrig)
5. Hepatitis B
6. chronische pancreas
7. emfyseem
8. COPD (chronische obstructieve longziekte)
9 BRENG je ex terug
Send feedback
History
Saved
Community
› reageer
Harun Adin
13 June 2019 14:14
LOTTO, lottery, jackpot. Hello, all my viewers! I am very happy for sharing these great testimonies, The best thing that has ever happened in my life is how I win the lottery euro million mega jackpot. I am a man who believes that one day I will win the lottery. finally, my dreams came through when I email DR ISIKOLO. and told him I need the lottery numbers. I have spent so much money on a ticket just to make sure I win. But I never knew that winning was so easy until the day I met the spell caster online which so many people have talked about that he is very great in casting lottery spell, so I decide to give it a try. I contacted this great Doctor and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws were out I was among winners. I won 3,000,000 Euros. DR ISIKOLO truly you are the best, with these great Dr you can win millions of money through the lottery. I am so very happy to meet this great man now, I will forever be grateful to you dr. Email him for your own winning lottery numbers via isikolosolutionhome@gmail.com or Whatsapp him on +2348133261196 Regards
› reageer
tereza
13 June 2019 19:24
Hello to all my viewers am Terezas from wiscounsin USA I want to use this opportunity to thank Dr clement who help me to won sum of $66 eroumillion powerball. thanks Dr clement for helping me to win the lotto.I have been playing the lotto for the past 5 years now and i have not be able to wining. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i need help to win the lotto so i decided to go online and search for help,there i saw so many good testimony about this man called Great Dr clement how he have cast lucky spell lotto for people to win the lotto.I contact him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won $1 million dollars. I am so grateful to this man,just in-case you also need him to help you win,you can contact him through his allmightbazulartemple@gmail.com or whatsapp +2347051758952.and he will surely help youContact him today and he will have a testimony ... Good luck!
Dr, clement also cures all kind of disease like
1. HIV / AIDS
2. HERPES simplex
3. CANCER
4. monky pox disease)
5. Hepatitis B
6. chronic pancreatic
7. getting your papar
8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
9 getting your ex back
10 penise elargment
any problem you may have
› reageer
tereza
13 June 2019 19:29
Hello to all my viewers am Terezas from wiscounsin USA I want to use this opportunity to thank Dr clement who help me to won sum of $66 eroumillion powerball. thanks Dr clement for helping me to win the lotto.I have been playing the lotto for the past 5 years now and i have not be able to wining. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i need help to win the lotto so i decided to go online and search for help,there i saw so many good testimony about this man called Great Dr clement how he have cast lucky spell lotto for people to win the lotto.I contact him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won $1 million dollars. I am so grateful to this man,just in-case you also need him to help you win,you can contact him through his allmightbazulartemple@gmail.com or whatsapp +2347051758952.and he will surely help youContact him today and he will have a testimony ... Good luck!
Dr, clement also cures all kind of disease like
1. HIV / AIDS
2. HERPES simplex
3. CANCER
4. monky pox disease)
5. Hepatitis B
6. chronic pancreatic
7. getting your papar
8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
9 getting your ex back
10 penise elargment
any problem you may have
› reageer
cedric
15 June 2019 22:42
Hallo

We bieden financieel advies aan onze klanten, bedrijven die werkkapitaal zoeken om een nieuw bedrijf te starten door hun huidige activiteiten uit te breiden. Neem contact op met meer Cedric FINANCE voor meer informatie

e-mail: cedricfinance2016@outlook.com
› reageer
Luis Andre
19 June 2019 18:58
DR ISIKOLO wierp een loterij betovering voor me en ik won 850.000 euro. Lees mijn bespreking en neem nu contact met hem op voor je eigen loterijwinnende nummers. Het is een hele moeilijke situatie om de loterij te spelen en nooit gewonnen te hebben, of blijven winnen met een laag fonds tot 500, ik ben het slachtoffer geworden van zo'n moeilijk leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350, en ik heb gespeeld de loterij al bijna 8 jaar, dingen veranderen plotseling van het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in elk type lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot om het te proberen, nu ik ben een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik won 8500.000 euro en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me dat dit de enige manier is om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt Dr Isikolo contacteren via zijn Email> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Robert Smith
21 June 2019 21:19
Hallo,

Hebt u een lening van uw bank of een ander financieel bedrijf geweigerd? Op zoek naar betrouwbare middelen om financiering te krijgen? We hebben meer dan 1 miljard zakelijke kredieten verstrekt aan meer dan 15.000 bedrijfseigenaars, net als jij. Wij zijn in staat om u de juiste zakelijke lening te verstrekken. Onze services zijn snel en betrouwbaar, binnen 24 uur na een succesvolle aanvraag. We bieden een minimum van 5.000 tot een maximum van 300 miljoen. Dit is eindelijk een gouden kans voor de deur om zonder gedoe en stress een lening te krijgen, omdat u gegarandeerd van onze betrouwbare financiële diensten kunt genieten. U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres: fastloanaccess@gmail.com

Oprecht,
Mr. Robert Smith.

Betrouwbare leningaanbieding.
› reageer
Susan Benson
22 June 2019 04:26
Hallo dames en heren, hebt u dringend een zakelijke lening, een persoonlijke lening of een hypothecaire lening nodig? Zo ja, dan zal ik u adviseren om contact op te nemen met Sunshine Financial Group via dit e-mailadres (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) om uw lening te krijgen

Sunshine Financial Group is een veelomvattende financiële dienstverlener die zich inzet om u te helpen uw financieel succes op lange termijn te verbeteren. Onze op maat gemaakte programma's zijn ontworpen om uw vermogen te helpen groeien, beschermen en behouden door persoonlijke service en expertise te leveren.

Als u het zo moeilijk vindt om een ??aandelenlening te krijgen van uw lokale banken of andere financiële instellingen, maak u dan niet meer ongerust, omdat we een groot aantal personen en organisaties hebben geholpen die over de hele wereld met financiële problemen werden geconfronteerd. Wanneer u zich aanmeldt, solliciteert u bij een vertrouwd bedrijf dat waarde hecht aan uw financieringsbehoeften. Je wordt door het hele proces verzorgd.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN;

- Altijd en overal toepassen.
- Ontvang contant geld in minder dan 24 uur
- Leen van € 2000 tot € 20 miljoen
- Geen verborgen kosten.
- lage rente van 3%
- U krijgt de kans om de terugbetalingsdatum te selecteren, hetzij wekelijks, maandelijks of jaarlijks gedurende een periode van 1-30 jaar.
- We bieden zowel beveiligde als ongedekte leningen

Als u binnen 24 uur een dringende lening nodig hebt, schrijft u dan voor meer informatie dit e-mailadres hieronder
E-mailcontact: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
WhatsApp Contact: +447903159998

We kijken ernaar uit om van u te horen
› reageer
Analisia Dias
23 June 2019 10:35
Weet je dat Heer Bubuza als een God op aarde is? Het was als een droom voor mij toen mijn man me vertelde dat het over was tussen ons en een scheiding nodig had, Richard was de liefde van mijn leven en we houden van elkaar voor zover we niet lang van elkaar weg kunnen blijven, we alles samen doen en ons huwelijksleven mooi en mooi was totdat Richard een echtverstand begreep en vocht toen hij echtscheiding wilde en me vertelde dat het voorbij was, ik heb mijn best gedaan hem te stoppen, maar hij weigert. Ik was depressief, huilde en vertelde mijn vriend de beslissing die Richard nam toen mijn vriend me vertelde hoe Lord Bubuza haar huwelijk verenigde, dus nam ik onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp: +1 505 569 0396 en vertelde hem mijn situatie en hij reageerde en zei dat hij zal me helpen met zijn betovering en ik zal het resultaat zien binnen 12 tot 16 uur. Ik deed precies wat hij me vertelde en ik was zo verrast toen mijn man me belde en zei dat het hem speet en de echtscheiding ophief. Heer Bubuza is een God op aarde Neem contact met hem op via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via WhatsApp: +1 505 569 0396...!!!
› reageer
Mr Morgan
25 June 2019 19:10
Heb je een lening nodig? Heb je interesse in een lening te krijgen? Of maak je je financieel zorgen? Moet je een schuld betalen? We geven leningen aan een deel van de wereld. Onze leningrente is 2% per vernietig met een verwandelbare duur, ongeacht de locatie van kredietstatus. Ontvang een bericht Neem contact met ons op via het e-mailadres voor het bedrijf: Morganpatrick517@gmail.com

LET OP: Wij geven van minimaal $ 500,00 / euro tot een maximum van 50.000.000,00 US DOLLAR / EURO, ETC Een aanvraag voor een lening moet worden vermeld in Amerikaanse dollars van euro's en elke andere valuta die worden gebruikt.
Geadresseerde leningzoekers staan ??onderaan het aanvraagformulier voor de lening ter goedkeuring in the fill.

JURIDISCHE NAAM VAN VERZOEKER
Titel: Mr./Mrs./Miss
Achternaam:
voornaam:
Geboortedatum:
seks:
Burgerlijke staat:
Aanbied familielid:
Mobiel nummer en e-mail van Next of Kin:
Huidige adres:
land:
Provincie van de staat:
Postcode:
Thuistelefoon nummer:
Niet mobiel:
Alternatieve e-mail:

Aantal voertuigen:
B. LENINGSGEGEVENS
Datum aanvraag (dag / maand / jaar):
Vereiste leenbedrag:
Doel van de lening:
Maandinkomen:
Duur van de lening:
› reageer
Theodore Ginsburg
26 June 2019 00:54
Hallo, ik ben Theodore Ginsburg en ik woon in Singapore. Ik ben hier om mijn eigen kijk op de wereld te delen over hoe ik werd geholpen door Lord Zakuza met zijn krachtige spreuken voor het terugbrengen van mijn vriend die de afgelopen tweeënhalf jaar verwaarloosde en het met mij uitmaakte. Ik kan niet veel zeggen omdat ik echt niet weet hoe ik mezelf nu moet uitdrukken, want ik ben overweldigd, maar ik wil Lord Zakuza heel erg waarderen en danken voor zijn eerlijkheid en gracieuze werk in mijn leven. Bedankt xoxo veel. Iedereen die dit leest en zijn service nodig heeft, kan contact met hem opnemen via zijn WhatsApp-nummer op +17405739483 of via e-mail op: ( doctorzakuzaspelltemple@hotmail.com ).
› reageer
jennifer
27 June 2019 02:02
neem contact op met hem ik beloof dat hij je zal helpen
› reageer
jennifer
27 June 2019 02:03
Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk hersteld is en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen had verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk zijn ik en mijn man in de een of de andere ruzie geweest totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam een ??website tegen die suggereerde dat dr. Ehijiator kan helpen ex snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love betovering) voor mij. 48 uur later belde mijn man me echt op en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen heeft aangedaan. Toen vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was, allemaal dankzij dr. Ehijiator. hij is zo machtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Ehijiator een echte en krachtige tovenaar is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je Ex nodig hebt terug of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukenmaker. Hier is zijn contact: E-mail hem naar: drehijiatorsolutioncenters@gmail.com
› reageer
Cynthia
29 June 2019 00:24
Mijn naam is cynthia. Ik wil dr ogiso bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-man. Niemand had me ooit kunnen doen geloven dat de brief die ik ga schrijven ooit op een dag zal worden geschreven. Ik was 's werelds grootste scepticus. Ik heb nooit geloofd in magische spreuken of iets dergelijks, maar ik kreeg te horen van een betrouwbare bron (een hele goede medewerker) dat Trust een zeer toegewijde, begaafde en getalenteerde persoon is. Het was een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan gedaan. Mijn liefdesleven was in puinhoop; Ik had twee echtscheidingen achter de rug en stond op de rand van een derde. Ik kon gewoon niet tegen een andere scheiding, en ik wilde harder proberen om onze relatie te laten werken, maar mijn man leek er niets om te geven. en hij remt weer met me. Ik was in de war en niet meer wat te doen, eerder om in contact te komen met dr ogiso. Hij deed een liefdesbetovering waardoor mijn man bij mij terugkwam. we zijn nu erg blij met ons zelf. dr ogiso laat hem beseffen hoeveel we van elkaar houden en elkaar nodig hebben. Deze man is voor ECHT en voorgoed. Hij kan je ook helpen om je verbroken relatie te herstellen. Ik had mijn man terug! Het was als een wonder! Hij wilde plotseling naar huwelijkscounseling gaan, en we doen het heel, heel goed, in ons liefdesleven. Contact email: drogisoherbalcenter94@gmail.com
 of whatsApp op: +2348146283974
› reageer
davis wilfred
29 June 2019 04:10
St James place wealth management biedt veel mogelijkheden om een lening van te krijgen
4% per jaar.
- Persoonlijke leningen
- Mutaties en leningen voor onroerend goed
- Zakelijke leningen
- Investeringskrediet.
Neem voor meer informatie contact op met:
E-mail: daviswilfred18@gmail.com
webadres: https: //www.sjp.co.uk/
› reageer
Charlotte Müller
30 June 2019 07:46
Hallo, mijn naam is Charlotte Müller, ik ben een Duits en ik ben de algemene manager van Moon Light Loan Firm. Heeft u een korte, lange of korte termijn lening nodig met een relatief lage rente van slechts 3%? Heeft de moeilijkheid van de economie dit jaar invloed op u? Wij bieden veilige en beveiligde leningen per e-mail aan (moonlightloanfirm@gmail.com)

* Zoekt u geld om kredieten en schulden af ??te betalen?
* Zoekt u financiering om een ??eigen bedrijf op te zetten?
* Heeft u behoefte aan particuliere of zakelijke leningen voor verschillende doeleinden?
* Zoekt u leningen om grote projecten uit te voeren?

Als uw antwoord ja is, kan ik u van dienst zijn.

* Ik kan u tot € 10.000.000 euro aanbieden.
* U kunt kiezen tussen 1 tot 30 jaar om terug te betalen.
* U kunt kiezen tussen maandelijks en jaarlijks terugbetalingsplan.
* Flexibele leningvoorwaarden.

Alsjeblieft als je geïnteresseerd bent, kom dan terug met mij via dit e-mailadres: (moonlightloanfirm@gmail.com)

U hebt 100% garantie dat u uw lening zult ontvangen aan het einde van deze leningstransactie.

Waren gepassioneerd door financiële inclusie mee te tellen.
Onze leningen en beleggingsproducten zijn ontworpen om u gemak en waarde te bieden.

Hartelijke groeten
Mevrouw Charlotte Müller
› reageer
Nora
02 July 2019 00:35
Ik heb mijn uiterste best gedaan om mijn man mijn goede smaak te laten voelen en ik heb hem echt bijgehouden om te laten zien hoeveel ik van hem heb gehouden en sterk genoeg om te wachten tot hij een andere houding ten opzichte van mij heeft.
in het begin was er liefde en zorg in mijn huwelijk. Dus plotseling veranderde mijn echtgenoot zijn gevoelens jegens mij
ik merkte dit toen hij een nieuwe baan kreeg van zijn ex-vriendin terug op school. Ik begon te zoeken hoe ik dingen goed kon maken met mijn huwelijk en tegelijkertijd kreeg ik antwoorden op al dit misverstand tussen ons als ik in staat zal zijn om stop de problemen tussen ons. Ik werd gedwongen om het beest in mij los te laten op mijn man toen werd hij boos en verhuisde naar buiten en verbleef in een motel waar hij zijn ex heeft kunnen ontmoeten en begrijp niet waarom hij haspushing mylove away
Onze huwelijksgeloften moesten voor altijd samen zijn, ik wist dat er iets ergers zou gaan, dus ik moest verder waar ik hulp kon krijgen.
Nooit in mijn leven heb ik geloofd in zo'n zogenaamde magie of voodoo, maar ik was ervan overtuigd om met DOCTOR OGBOLUOSPELLWORK te werken van drogboluospellwork1@gmail.com of +2348051536355 en hij gaf me de mogelijkheden dat mijn man weer thuis zal komen, maar ik wilde hem nog steeds tolereren zijn ex en automatisch stopt hij met zijn baan.
Ik ben trots en opgewonden om te zeggen dat mijn man weer zichzelf is en hij werkt samen met een ander bedrijf waar hij beter verdient verdient en we gelukkig samenleven.
› reageer
Jan
02 July 2019 00:38
Hallo, kijkers Ik voel me zo goed om mijn getuigenis hier op internet te delen en ik schrijf om je te laten weten hoe wanhopig ik was.Ik heb een gezin met twee kinderen. Mijn relatie is al 16 jaar gelukkig.Voor twee jaar is alles verkeerd gaan. Mijn vriend Daniela heeft zich van mij afgescheiden en wil nu met de kinderen verhuizen. Ze heeft twee jaar een andere vrouw ontmoet, sindsdien gaat alles mis met ons! De tijd liep ten einde. Ik hou van haar over alles, en ik wil haar niet verliezen. Ik had geen andere keuze dan te verhinderen dat ze zou vertrekken en haar liefde zou terugkeren naar mij! Dus ik ging online en zocht hulp. Toen kwam ik Greatlapola67 tegen. Een krachtige heksenmeester die geluk heeft gebracht in veel huizen rond de wereld dus nam ik contact met hem op en hij vertelde me dat ik wat noodzakelijke dingen moest doen om voor mij te werken wat ik deed. Ik ben blij om te zeggen dat nadat ik mijn rol heb gespeeld zoals geïnstrueerd door greatlapola, alles om mij heen voorgoed verandert. Mijn huis is terug samen meer dan hoe het vroeger was, dankzij jou greatl apola67 en ik beloof dat de wereld zal weten hoe krachtig jij bent. Je kunt hem als volgt contacteren: (Greatlapola67@gmail.com) laat hem weten op whatsap (+2349034970099)
› reageer
Robin Garret
07 July 2019 19:53
Hallo,

   Bent u op zoek naar een lening? zo ja, contact opnemen met: rgarret2244@gmail.com of
WhatsApp + 60-16-248-3018 voor meer info als je geïnteresseerd bent, reageer dan terug
zsm..

Dank je...
Van Robin Garret
› reageer
Analisia Dias
11 July 2019 02:00
Weet je dat Lord Bubuza als een God op aarde is?? Het was als een droom voor mij toen mijn man me vertelde dat het over was tussen ons en een scheiding nodig had, Richard was de liefde van mijn leven en we houden van elkaar in zoverre kunnen we niet te lang bij elkaar wegblijven, doen we alles samen en ons huwelijksleven was mooi en mooi totdat we een misverstand hoorden en vochten en Richard vulde de scheiding en vertelde me dat het voorbij was, ik probeerde mijn best om hem te stoppen maar hij weigert. Ik was depressief, huilde en vertelde mijn vriend de beslissing die Richard nam toen mijn vriend me vertelde hoe Lord Bubuza haar huwelijk verenigde, dus nam ik onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp: +1 505 569 0396 en vertelde hem mijn situatie en hij reageerde en zei dat hij help me met zijn betovering en ik zal het resultaat binnen 12 tot 16 uur zien. Ik deed precies wat hij me vertelde en ik was zo verrast toen mijn man me belde en zei dat het hem speet en de echtscheiding ophief... Heer Bubuza is een God op aarde Neem contact met hem op via e-mail:: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via WhatsApp: +1 505 569 0396
› reageer
Belinga
11 July 2019 08:35
Ik ben zo opgewonden omdat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk zijn ik en mijn man in de een of de andere ruzie geweest totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam een ??website tegen die suggereerde dat DR Egbo kan helpen ex snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het, daarna deed hij een (Love spell) voor mij, na 2 dagen later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij mij en de kinderen zo erg mist, dus Verbazingwekkend!! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen heeft aangedaan. vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was, allemaal dankzij DR Egbo. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal te delen op de blog dat deze man een echte en krachtige spreukgieter is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je Ex nodig hebt terug of je man is verhuisd naar een andere vrouw, of je hebt problemen met je werk, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreuk. dit is zijn privécontactmail: dregbosolutioncenter@gmail.com
› reageer
williams james
11 July 2019 21:52
Hallo allemaal. Ik zag reacties van mensen die al een lening hadden gekregen van een wereldwijd leningbedrijf en vervolgens besloot ik om hun aanbevelingen toe te passen en slechts een paar uur geleden bevestigde ik op mijn eigen bankrekening een totaalbedrag van $ 50.000 waarvoor ik had gevraagd. Dit is echt een geweldig nieuws en ik adviseer iedereen die een lening wil aanvragen via hun e-mail: worldwideloanfirm0@gmail.com of whatsapp +12133426359 Ik ben blij dat ik de lening heb gekregen waar ik om vroeg.
› reageer
Doreen
14 July 2019 10:20
Ik ben Ldia Ann uit de VS. Mijn man liet me zonder reden achter op 13 juni 2010. Hij ging bij een andere vrouw wonen, ik had zin om mezelf te doden en ik heb zoveel spellers geprobeerd, maar het mocht allemaal niet baten. Mijn leven was erg bitter en bedroefd. Op een dag vertelde een vriend van me over deze spreukgieter, Great Mutaba genaamd, die haar hielp in haar eigen situatie toen haar man haar verliet. Maar in eerste instantie geloofde ik het niet omdat ik er zoveel had getest en het werkte niet. ze smeekte me verder, dus besloot ik om deze spreukgieter Great Mutaba te proberen. Ik nam contact met hem op en ik vertelde hem mijn problemen en gaf hem alle nodige informatie die hij nodig had. Hij lachte gewoon en zei me dat ik me nooit zorgen hoef te maken dat mijn man me binnen twee dagen terugbelt en ik geloofde, en nadat hij klaar was met het uitschelden belde mijn man me en begon te bedelen. Hij verontschuldigde zich en kwam terug naar me om te huilen voor een tweede kans. Vandaag leven ik en mijn man gelukkig als nooit tevoren. Ik kan echt zeggen dat deze spreukgieter krachtig is vanwege zijn werk, mijn man is weer thuis. Ik ben nu een heel gelukkige vrouw en sinds hij me liefde heeft getoond zoals nooit tevoren. Bedankt Great Mutaba. Ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Je kunt hem bereiken via zijn e-mail: greatmutaba @ yahoo . com of greatmutaba @ gmail . com) hij zal elk probleem oplossen waarmee je nu geconfronteerd wordt. Neem contact op of voeg hem toe op whatsapp (+234 805 468 1416) en zie zijn werk. nogmaals bedankt Great Mutaba.
› reageer
Anne jan
15 July 2019 02:53
Hallo voor het hele publiek,
Ik kwam naar deze site om de goede werken te delen
van de Native Doctor (drogboluospellwork1). Ik heb er nooit in geloofd
liefde, Money spreuken of magie totdat ik deze krachtige spreuk bedoelde
caster toen ik in mei van dit jaar naar Afrika ging op a
zakenreis. Hij is echt krachtig en hij kan je helpen met casten
spreuken om liefde terug te brengen die verloren is gegaan, zich misdraagt, geliefde
op zoek naar iemand om van je te houden, geld rijkdom, winnende lotto
nummer, brengen terug verloren je geliefde, terug te brengen verloren geld
en magisch geld spellen voor een goede baan, ik ben nu gelukkig en
een levend getuigenis omdat de man met wie ik had willen trouwen, naar links vertrok
Ik 2 weken voor onze trouwdag en mijn leven was opwaarts
want onze relatie is al jaren aan de gang. Echt waar
hield van hem, maar zijn moeder was tegen ons en hij had geen
goed betaalde baan. Dus toen ik deze spreukgieter bedoelde, vertelde ik hem dat
wat is er gebeurd en heeft de situatie van de dingen uitgelegd
hem..Ten eerste was ik besluiteloos, sceptisch en twijfelachtig, maar ik
probeerde het gewoon. En in de tijd van drie dagen toen ik naar huis terugkeerde
mijn vriend (nu mijn man) belde mij
zelf en verontschuldigde zich dat alles geregeld was
zijn moeder en familie en hij kreeg een nieuw sollicitatiegesprek, dus wij
zou moeten trouwen en ik kreeg een tweeling als ik genezen was
van hiv..ik geloofde het niet want de betoverancier vroeg mij alleen maar
voor mijn naam en mijn vriendjes naam en alles wat ik hem wilde
om te doen, deed hij het voor mij ... We zijn nu gelukkig getrouwd en wij
verwachten onze kleine jongen, en mijn man heeft ook de nieuwe
werk en ons leven werden veel beter en we werden erg
rijk. Als iemand de spreukgieter nodig heeft voor wat hulp,
E-mail hem op dit e-mailadres: (drogboluospellwork1@gmail.com)
... hoop dat hij je helpt. Haast je nu en neem nu contact met hem op
via e-mail (drogboluospellwork1@gmail.com) .. Geloof in jezelf niet wat anders, BOB WINT ALLES IN HET LEVEN ... Heel erg bedankt
veel en ik ben erg blij nu ..
DOOR HEM VERSTREKTE INLICHTINGEN:
Voor-en achternaam_________
Contact nummer_________
Land en staat_________
Geboortedatum__________
Picture_________
Telefoonnummer_________
Neem opnieuw contact met hem op via zijn e-mail op (drogboluospellwork1@gmail.com) of stuur hem een ??e-mail (+2348051536355)
› reageer
Julia david
15 July 2019 02:59
Net zoals mijn instinct me had verteld, maar te verblind door de liefde was ... mijn man slaapt met mijn beste vriend. God, hij is zelfs verliefd op haar. Ik werd hierover zelfs ingelicht door een begeleider van een van de supermarkten die ik betuttelen, maar berispte haar grof en boos omdat ik leerde dat ze een oog op mijn man had .Times ging door en dagen gingen voorbij ... Ik leefde een leven van '' verblind door liefde ''. Mijn man en ik hebben was nu 3 jaar getrouwd en ik was verrast toen ik ontdekte dat hij een '' gelukkig getrouwd leven '' van aanwezigheid en bedrog met me had alleen vanwege mijn financiële flamboyantie. Dit is hoe ik erachter kwam (mijn man en mijn beste vriend) ... Er zou een diner zijn voor koppels die in het landgoed verbleven, omdat het de feestdag was. Maar ik had een onbekende ziekte, dus ik zei tegen mijn man dat we niet zouden zijn in staat om het te maken naar het diner vanwege mijn toestand en hij overeengekomen (dit was op een maandagochtend en het diner was voor vrijdag gedateerd) .De volgende dag, ik calle d mijn vader en klaagde hem over mijn ziekte die de dokter had onderzocht en vertelde me dat er niets mis met me was, waarvan ik wist dat het niet waar was omdat ik door de hel ging in mijn lichaam. Mijn vader vertelde me maak je geen zorgen en vroeg me om contact op te nemen met onze oude bekende kruidenarts (greatlapola67) (die God is gestuurd naar mijn familie in termen van spirituele hulp; hij heeft geholpen mijn vader te genezen van kanker, mijn moeder van vleesboom, mijn broer kreeg een contract met de wereldbank, alleen door zijn spreuken) op zijn e-mail (greatlapola67@gmail.com) die ik deed. Ik kreeg geen antwoord van hem tot donderdagochtend, die hij uitlegde en beschuldigde van zijn drukke schema's met andere van zijn klanten dat gezochte spirituele hulp. We slingerden in acties met de procedures om me te laten genezen van deze onbekende moordenaarssie die erop uit was om mijn leven kwijt te raken. Ik deed alles wat mij werd opgedragen door de dokter (kruiden). Op vrijdagochtend werd mijn man wakker en vertelde me dat hij ongeveer 3 dagen weg zou zijn op een zakelijke conferentie Toen hij vertrok, nam ik contact op met de dokter voor de laatste vragen. Toen alles klaar was, om 13:45 uur, precies zoals de dokter had beloofd, was ik weer beter. Ik belde mijn vader en informeerde hem over dit wonder. Ik ging naar Myparent's huis dat ik al lange tijd niet heb kunnen doen vanwege de ziekte ... iedereen was gelukkig. Ik was tot de avond bij mijn ouders en na het eten met hen ging ik naar bed. Precies zoals ik ging slapen Ik kreeg een telefoontje van een buurman in mijn nalatenschap die me vertelde dat ze mijn man gewoon kon zien met een andere dame op het diner van het landgoed voor koppels. Ik kon niet geloven wat ze me vertelde. Onmiddellijk reed ik naar de locatie en mijn ogen zag mijn oren ... mijn man vertrok gewoon in zijn auto met mijn beste vriend. Ik kon mijn ogen niet geloven dus ik hield ze ongeveer 15 minuten achterna en ze reden een hotel binnen ... hmmm. Ik ging terug naar mijn appartement en zonder aarzeling Ik belde greatlapola en vertelde hem wat ik net ontdekte. Ik zei hem dat ik een urgente spreuk nodig had om mijn man su dden haat voor mijn beste vriend en kwam meteen weer bij me terug. De dokter vertelde me wat ik moest doen, laat in de nacht heb ik alles gedaan. Op zaterdagochtend om ongeveer 3.18 uur opende mijn deur. Wie is dit? mijn huis in deze tijd? ... Mijn man? In tranen belijdt hij alles wat hij met mijn beste vriend heeft gedaan en vraagt ??mij om hem te vergeven en hem te accepteren als de man die hij was ... Ik weende mijn ogen uit. Ik heb hem meteen vergeven, want ik hou van hem met heel mijn hart. Nu leven mijn man en ik trouw aan elkaar en mijn ziekte, voor altijd verdwenen. Aryou die behoefte heeft aan enige vorm van spirituele, medische, financiële hulp? Neem dan contact op met greatlapola67on de boven het e-mailadres voor uw snelle oplossingen. (greatlapola67@gmail.com of whatsap hem is privé-nummer +2349034970099)
› reageer
Laura jesse
15 July 2019 03:01
Dit is mijn getuigenis van het goede werk van Drogboluospellwork1 die me in moeilijke tijden heeft geholpen. Ik ben Emilia Brick. Ben blij mijn ontmoeting met jou te delen.op hoe mijn man die me de afgelopen 5 jaar verliet, naar me terugkwam.igotto weet over Drogboluospellwork1 op een blog.so Ik nam contact met hem op en ik vertelde hem hoeveel ik mijn man mis op dat punt Dr. ogboluos werd mijn kracht en supporter, hij vertelde me over de betovering die op mijn man werd gelegd, in eerste instantie betwijfelde ik omdat ik daar niet in geloof, dus ik vroeg hem om verder uit te leggen wat hij deed, ik geloofde hem omdat ik hem leerde kennen als een man die ik kan vertrouwen, dus volgde ik mijn lef en deed ik de dingen die ik kreeg om hem te dobberen .In slechts 2 dagen kwam mijn man terug. Ik wil u bedanken voor deze oprechte en eerlijke betovering, mijnheer, alles wat u zei, tot een einde kwam en dank u meneer. Ik zou iedereen willen zeggen die op zoek is naar een oplossing voor het probleem, adviseer ik u om vriendelijk te informeren naar deze magie, hij is echt, hij is krachtig en wat de magie ook zegt, ik s wat er zal gebeuren, want al die magie heeft gezegd echt te zijn, je kunt hem vriendelijk benaderen op: zijn e-mailadres is drogboluospellwork1@gmail.com Je kunt ook WhatsApp op +234 805 153 6355
› reageer
Fleur daniel
15 July 2019 03:03
Hallo, iedereen is hier om te vertellen hoe greatlapola67 me heeft geholpen. Ik ben vier jaar geleden met Patrick getrouwd en sindsdien was het één drama en de ander. Ik ben een ondernemer, ik bezit en beheer mijn bedrijf 'en dat was een probleem tussen mij en mijn man hij houdt van me, maar ondersteunt mijn bedrijf niet alles wat hij wil is voor mij een full house vrouw en daar ben ik niet blij mee dus we hebben altijd problemen en ik was bang omdat ik geen gebroken wil Thuis. Dus ik deelde mijn probleem met een vriend en zij vertelde me haar ervaring hoe greatlapola67 haar hielp om een ??einde te maken aan een probleem, dus nam ik contact met hem op via zijn e-mailadres en vertelde hem mijn problemen en hij zei dat het goed zal komen dat mijn huis wil niet worden verbroken dat mijn bedrijf succesvol zal zijn, maar eerst moet ik Hacken instructies gegeven door het orakel, dus ik gehoorzaamde en deed wat nodig was.
En sinds mijn ontmoeting met de heksenmeester. Ik ben blij om te zeggen dat mijn bedrijf was gegroeid van hoe het vroeger was, en mijn man is in volledige ondersteuning van mijn bedrijf en op dit moment zijn we een groot en gelukkig gezin dankzij je greatlapola. Als u weet dat u dergelijke problemen ondervindt, kunt u contact met hem opnemen via: (greatlapola67@gmail.com) of hem chatten op zijn whatsap-nummer (+2349034970099)
› reageer
Larry Fox
19 July 2019 15:02
Hebt u geprobeerd leningen van banken te verkrijgen zonder succes? Dringend geld nodig om uit de schulden te raken? Geld nodig voor uitbreiding of vestiging van uw eigen bedrijf? Ontvang een lening van een van de toonaangevende kredietbedrijven in het VK. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: larryfox2017@gmail.com
› reageer
lendup.credit
19 July 2019 23:48
URGENTE ECHTE LENINGSAANBIEDING IS NU VAN TOEPASSING 2019.
                              e ... mail: lendup.credit@gmail.com
Whatsapp-nummer: +17068533834
                                                             

Een lening met een lage rente van 2% (alleen serieuze aanvragers) Als u geïnteresseerd bent, moet u ons de volgende informatie-e-mail sturen: lendup.credit@gmail.com
Naam:
land:
Leeftijd:
Status:
Telefoon:
whahs app nummer:
Het bedrag van de lening:
Looptijd:
Alle reactie en antwoord moet worden doorgestuurd naar het bedrijf e-mail: lendup.credit@gmail.com Whatsapp nummer: +17068533834
› reageer
Luis Andre
21 July 2019 09:56
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet
› reageer
Lieke Thijs
23 July 2019 08:04
Goede dag vrienden, mijn naam is Lieke Thijs, ik kom uit de stad Den Haag. Ik verhuis met mijn man naar Australië. 2 jaar geleden werd ik gescheiden van mijn man. Er was geen communicatie tussen ons. Ik werd door families en vrienden geadviseerd om los te laten, het huwelijk te vergeten en verder te gaan met mijn leven. Ik wilde niet met iemand anders trouwen, want diep van binnen hou ik nog steeds van mijn man. Ik had zoveel pijn en verward, totdat ik online een getuigenis las over hoe Drigbinovia een gebroken huwelijk herenigde met behulp van zijn liefdesbetoverende krachten. Ik bleef zoveel getuigenissen lezen over hoe hij hielp de echtscheiding te stoppen en ex-geliefden van mensen terug te brengen, en mijn geloof werd vernieuwd. Ik moet onmiddellijk contact opnemen met Drigbinovia, een paar minuten later antwoordde hij mij en gaf ik instructies over wat ik moest doen, nadat ik aan de vereiste vereiste had voldaan, twee dagen later nadat hij de betovering had uitgesproken, werd de communicatie tussen mij en mijn man hersteld. Hij knielt me ??eigenlijk om hem te vergeten en te vergeven. Mijn relatie is nu in balans en mijn man bleef elke dag van me houden. Zijn spreuken deden wonderen en onze relatie is nu sterker dan voorheen, en niets kan ons weer scheiden. Ik bezocht zoveel websites op zoek naar hulp, het leek hopeloos, totdat ik in contact kwam met Drigbinovia, de echte man, die me hielp mijn gebroken huwelijk te herstellen. Als je een soortgelijk probleem hebt in je huwelijk, je wilt dat je man of vrouw weer van je houdt, je hebt iemand van wie je houdt en je wilt dat hij of zij in ruil daarvoor van je houdt, je hebt een uitdaging in je relatie. Drigbinovia spell tempel is de oplossing en antwoord op uw probleem, neem vandaag contact met hem op via e-mail. doctorigbinovia93@gmail.com, je kunt hem ook bellen of toevoegen op Whats-app: +2348144480786 en een prachtige getuigenis delen net als ik
› reageer
Michal
24 July 2019 11:44
Spolehlivá a rychlá finan?ní p?j?ka od 50.000 K? až do 4.500.000 K? s nízkou úrokovou sazbou po celou dobu splácení od soukromého poskytovatele. P?ehledná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky poskytnutí bez nesmyslných poplatk?. Jedná se o p?ímé poskytování, nikoli o placené zprost?edkování. Zaru?uji vám kompletní informovanost o podmínkách poskytnutí. Víc informací vám poskytnu na emailu: sopuchmichal2@gmail.com
› reageer
Alexander Lynge
24 July 2019 19:19
Hallo,

Heeft u een lening nodig om uw project te financieren? Heeft u een dringende lening nodig om uw schulden af te lossen? Heeft u een lening nodig om uw eigen onderneming uit te breiden of op te zetten? Heeft u een persoonlijke lening nodig? Als u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op via
e-mail: avantcworld@gmail.com,
WhatsApp: +13219993670
https://avantinc.webnode.com
Alexander
Dringend leningaanbod
› reageer
Antonela Matko
28 July 2019 11:21
LOTTERIJWINNEN. Hallo jongens. Ik wil gewoon (DR ISIKOLO) heel erg bedanken voor wat hij voor mij en mijn gezin heeft gedaan door me te helpen met het winnen van de loterij. Ik won vierhonderdtwintigduizend euro. ((420.000,00)). Zijn loterij spell is de beste en zo geweldig. Mijn leven is nu in balans en ik ben nu erg rijk. Zoals ik altijd heb gewild en ik twijfel er niet aan. Ben je op zoek naar een echte en echte spreukspeler om je te helpen veel te winnen in elke vorm van loterij die je speelt? u kunt contact opnemen met DR ISIKOLO, vandaag zal al uw plannen om ooit Big in Lottery te winnen uitkomen en goed voor u werken. Zijn betovering heel echt en echt, ik kan het nog steeds niet geloven En zijn betovering werkt ook erg snel. Heel erg bedankt Dr. Peter voor het besteden van uw tijd om de loterij voor mij uit te spreken. Ik heb mijn rekeningen betaald en mijn schuld kwijtgescholden en ben nog steeds mega rijk. Als je een echte en echte spell-caster nodig hebt om je te helpen Loterij te winnen, neem dan zo vriendelijk contact met hem op voor snelle en dringende hulp isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Alexandra
28 July 2019 16:40
Ik had een probleem met mijn man 4 jaar geleden, wat leidde tot ons uiteenvallen. toen hij het uitging, was ik niet langer mijn zelf, ik voelde me zo leeg in mezelf. totdat een van mijn vrienden me vertelt over een caster die haar ook heeft geholpen soortgelijke problemen op te lossen. Ik mailde de profeet Douglas, de caster, en legde hem zijn problemen uit en deed wat hij me vroeg te doen. Voordat ik wist wat er aan de hand was, belde mijn man me en vertelde me dat het hem speet dat hij hem moest vergeven dat hij over drie dagen terug zou komen en dat ik zo blij was hem te ontvangen. dankzij de profeet Jacob Douglas, voor het redden van mijn bijna ingestorte relatie, ga zo door met het goede werk. Het geweldige e-mailadres van de caster is ultimatesolutionspellcaster@gmail.com je kunt ook / WhatsApp bellen: hem op + 2348050676586.› reageer
Hailey Klaus
29 July 2019 06:56
Mijn vriend maakte het uit met me 2 maanden geleden, omdat hij het gevoel had dat ik hem bedroog met een vriend van mij, ik probeerde alles om hem uit te leggen, maar hij werd doof, ik was emotioneel verwoest omdat ik er echt van hield totdat ik een artikel op internet zag over de profeet Jacob Douglas, dat mensen helpt hun verloren liefde terug te vinden. Eerst vroeg ik me af of het waar was, omdat ik dergelijke dingen nooit had geloofd, maar ik besloot het te proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het dus hij maakte me een liefdesbetovering, hij herstelde mijn relatie in minder dan 48 uur en mijn vriend belde en bad tot kom terug als je hulp nodig hebt bij het repareren van je relatie of je huwelijksproblemen. Je kunt / WhatsApp hem bellen op: +2348050676586, e-mail hem ultimatesolutionspellcaster@gmail.com
› reageer
Luis Andre
01 August 2019 08:38
LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben erg blij met het delen van deze geweldige getuigenissen. Het beste wat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de mega jackpot van een miljoen euro win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen uit toen ik DR ISIKOLO mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig had. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik online de spell caster ontmoette waar zoveel mensen over hebben gepraat dat hij heel goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij betoverde en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen bekend waren, behoorde ik tot de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO je bent echt de beste, met deze geweldige Dr. kun je miljoenen geld winnen via de loterij. Ik ben zo blij om deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet
› reageer
Alonso Aita
04 August 2019 08:48
DR ISIKOLO heeft voor mij een loterij spreuk uitgesproken en ik heb 850.000,00 euro gewonnen. Lees mijn recensie en neem nu contact met hem op voor uw eigen loterij winnende nummers. Het is een zeer moeilijke situatie bij het spelen van de loterij en nooit gewonnen, of blijf laag fonds winnen tot 500 euro, ik ben het slachtoffer geweest van zo'n zwaar leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350 euro, en ik heb speel nu al bijna 8 jaar in de loterij, dingen veranderen plotseling op het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in allerlei lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot het te proberen , nu ben ik een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik heb 850.000,00 euro gewonnen en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me, dit is de enige manier om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt contact opnemen met Dr. Isikolo via zijn e-mail> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Jessica bonalume
04 August 2019 13:36
Heeft u een lening nodig om een factuur te betalen? Of u hebt geld nodig om een eigen bedrijf te starten. Neem contact met ons op. Wij verstrekken een lening van slechts 2%. Voor meer informatie geven wij ook een langlopende lening. Neem contact met ons op via e-mail: jessibona396@gmail.com of ons whatsapp-nummer: +393924698291
› reageer
Elena Vedran
06 August 2019 07:58
Ben Elena Vedran bij naam. Ik ben erg blij dat ik mijn geweldige en geweldige getuigenis met iedereen op deze site kan delen. Ik was 4 jaar getrouwd met mijn man en plotseling kwam er een andere vrouw op het toneel dat hij me begon te haten en hij was beledigend. maar ik hield nog steeds van hem met heel mijn hart en wilde hem koste wat het kost. Hij vroeg een scheiding aan en mijn hele leven keerde uiteen en ik wist niet wat ik moest doen, hij verliet het huis en liet mij en de kinderen in de steek. mijn zeer goede vriend vertelde me over het proberen van spirituele middelen om mijn man terug te krijgen en stelde me voor aan een spell speller genaamd Dr. Isikolo, dus besloot ik het te proberen. hoewel ik niet in al die dingen geloofde toen hij de speciale gebeden en spreuk deed, kwam mijn man na 2 dagen terug en smeekte hij dat hij zich zijn fouten had gerealiseerd. Ik kon het gewoon niet geloven, we krijgen de juiste antwoorden totdat we iets nieuws proberen. we zijn nu weer samen en we zijn blij voor het geval iemand hier hulp nodig heeft, is zijn e-mailadres: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp / Viber op +2348133261196
› reageer
Anonieme gebruiker
06 August 2019 15:06
Halló allir að lesa þennan stutta vitnisburð minn. Ég heiti Bar. Shantel, ég er frá Brasilíu, ég var kvæntur en seinna yfirgaf eiginmaðurinn mig og tvö börnin mín fyrir vinkonu mína, ég var mjög áhyggjufull og veik, ég þurfti hjálp, ég var mjög landamæri, til að skera langa söguna stutt mína mjög góðu vinur ráðlagði mér að halda áfram en ég gat ekki þá kynnti hún mig fyrir IBHAGBOSORIA LOVE HEIM sem hún sagði að hafi sameinað margar fjölskyldur og eflt margar í viðskiptum sínum og vinnustað, ég sagði mér að þetta væri raunverulegt eða falsa.
Mér hefur verið svikið verulega og ég missti næstum vonina eftir mikinn þrýsting frá vini mínum og ég ákvað að láta reyna á mig og mér til mikillar undrunar elskhugi IBHAGBOSORIA hjálpaði mér og maðurinn minn hringdi heim tveimur (2) dögum eftir að óska ??mér til hamingju með afmælið og baðst afsökunar . (Ég gleymdi næstum því að það var afmælisdagurinn minn) ef þú ert að fara í gegnum hvers konar vandamál vera veikindi, brjóta upp, bilun, stilltu aftur e.t.c. sendu hann í tölvupósti á IBHAGBOSORIALOVEHOME@GMAIL.COM eða hafðu samband við hann í síma 2348165965904 núna og láttu ekki blekkjast af neinum það eru fullt af svindlum þarna úti
› reageer
laura perry
06 August 2019 19:56
Ég hafði næstum misst manninn minn þar til vinur minn gaf mér númerið sem Guð sendi, hann heitir dr.ologhodo, hann sagði mér að maðurinn minn muni koma aftur til mín ef ég get gert allt sem dr.ologhodo spurði en ég var að efast um en seinna ákvað ég að prófa og ég hringdi í hann og útskýrði allt fyrir honum og hann sagði mér að hann við sjáum hvað hann gæti gert. Í gær hringdi ég í símann og skoðaði hver það væri, sjá, það var elsku maðurinn minn sem hringdi í mig til að sækja hann af flugvellinum.
Ég er svo ánægð núna og svo þakklát. Vinsamlegast hafðu samband við hann í tölvupósti hans á dr.ologhodospellwork@gmail.com eða whatsapp honum í 2348156911977 ef þú veist að þú ert að fara í gegnum sama vandamál
› reageer
Edna
06 August 2019 19:58
Vá !!! - Þetta er það mesta sem hefur gerst í lífi mínu. Chubygreat er gjöf frá Guði. Hann er mjög góður í að sameina heimili, upphefja fyrirtæki, hjálpa fólki að vinna kosningar með hjálp töfrandi krafta hans o.s.frv.
Hann hjálpaði mér að fá konu mína til baka sem ég missti næstum fyrir illu augu manna. Hann sameinaði fjölskyldu mína á ný og lét mig komast áfram í viðskiptum mínum. Er þessi maður engill frá Guði? Hann er ósvikinn… .svo þú mátt ekki vanmeta hann. Hafðu einfaldlega samband við chubygreat í síma 2348165965904 eða sendu honum tölvupóst á chubygreat@gmail.com. Ef þú ert í sama ástandi og ég var fyrir tveimur mánuðum.
Þetta er svo raunverulegt og það eru engar tvær leiðir við því að hann hefur gert mitt og hann mun líka gera þitt.
Chubygreat ég verð að segja aftur takk !!!!!!!
› reageer
Anonieme gebruiker
08 August 2019 04:46
Ik ben Dr. Okhiria genas alle soorten virussen, ziekten, infecties ...
Herpes-virus
H pylori
Kanker
Artritis
Anemie
Gastritis
Stapel
HIV
Hepatitis B en C
Voor uw bestelling Email: doctorokhiria@gmail.com
WhatsApp +2347083518875
Website: https://doctorokhiria.wixsite.com/
› reageer
Joe Maquez
08 August 2019 08:48
U KUNT OOK GROOT IN LOTTERIJ WINNEN MET DE HULP VAN DOCTOR ISIKOLO
Stel je voor dat je 's nachts enorm rijk wordt. Winnaar zijn van een loterij van meerdere miljoenen euro's zal zeker een levensveranderende gebeurtenis zijn voor bijna elke loterijwinnaar. Mijn naam is Joe Maquez en ik heb de som van 1.800.000 euro gewonnen. Ik weet dat veel mensen zich zouden afvragen hoe ik de loterij had gewonnen. Zou je me geloven als ik je vertelde dat ik het met spreuken deed? Ik ontmoette deze beroemde spell castler bekend als DR ISIKOLO en hij was degene die het voor mij deed. Hoe schokkend het ook voor mij was, mijn beroemde opmerking aan de pers was: "Ik ga me in mijn bed verstoppen." Nooit geloofde ik dat DR ISIKOLO me 's nachts rijk maakte. Als je je kans wilt maken om te winnen en net zo rijk te worden als ik, neem dan contact op met Doctor Isikolo via isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196 en je zult geluk hebben. Bedankt voor het lezen en ik hoop je aan de top te zien.
› reageer
LANCE
09 August 2019 09:15
Heeft u dringend een lening nodig ??

Wij bieden leningen;

* Vaste rentevoeten van 2,50% persoonlijke / zakelijke leningen.
* Vaste voorwaarden van 1 - 20 jaar.
* Bedrag variërend van $ 1.000. 00. USD TOT- $ 250.000.000,00 .USD

Wij bieden een breed scala aan financiële diensten, waaronder: bedrijfsplanning, commerciële en ontwikkelingsfinanciering, onroerend goed en hypotheken, schuldenconsolidatieleningen, zakelijke leningen, privéleningen, vrachtwagenleningen, woningherfinancieringsleningen hotelsleningen, boerderijleningen met een lage rente op 2,50 % per annulering voor particulieren, bedrijven en rechtspersonen. Haal het beste voor uw gezin en bezit ook uw droomhuis met onze Algemene Leningregeling. WhatsApp-oproepnummer (+ 1 321-5220-819)

We zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiënt, snel en dynamisch. En een samenwerkingsfinancier voor onroerend goed en alle soorten bedrijfsfinanciering Meld u vandaag aan en u krijgt een lening van ons .. Geïnteresseerde aanvragers moeten contact met ons opnemen voor meer info via e-mail: lance07@financier.com

Meld je nu aan en krijg die droom die je altijd voor jezelf wilt hebben.

Getekend
Beheer.
Lance W
› reageer
Sherrie
10 August 2019 21:02
Ik wil mijn getuigenis en mijn geluk met jullie allemaal op deze site delen, vorig jaar verliet mijn man me voor een andere vrouw op zijn werkplek en hij verliet mij en mijn 2kids, alles was zo moeilijk voor mij omdat ik zoveel van hem hou, dus ik zag de getuigenissen van Great Mutaba, hij heeft dames geholpen om hun man terug te krijgen, dus ik nam contact met hem op en hij hielp me om een betovering voor mijn man uit te spreken en binnen 2 dagen verliet mijn man de andere vrouw en kwam hij terug naar mij met zoveel liefde en zorgzaamheid. ik zal deze hulp die Grote Mutaba mij en mijn kinderen gaf nooit vergeten. als je hier bent, heb je hulp nodig om je geliefde terug te krijgen, kun je contact met hem opnemen via deze e-mail
greatmutaba @ yahoo. com of greatmutaba @ gmail. com) of voeg hem toe op whatsapp +234 805 468 1416 ik ben trots op zijn getuigenis
› reageer
Leo Antonio
11 August 2019 08:10
Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 1.000.000 euro in mijn speelloterij, ik nam een ??advies aan van iemand die sprak over deze geweldige spell caster genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en zei hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer te sturen i was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, totdat ik contact opnam met deze spell-caster om zelf te weten hoe dit werk, want ik heb veel uitgegeven aan het kopen van tickets en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me het nodige dat gedaan moest worden en ik deed het en hij vertelde me om 3 dagen te wachten en hij gaf me echt de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam was de eerste onder de winnaars. Hij vertelde me (mijn zoon, ik hoef alleen maar voor mij te zorgen dat je deze getuigenissen met anderen deelt, zodat zij ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om te spellen op internet) daarom ben ik deze getuigenis met u delen dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, contact met hem opnemen via zijn isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196 het enige antwoord is op uw probleem met het winnen van de loterij .
› reageer
Maria Denis
15 August 2019 12:17
Hallo mijn naam is Maria Denis. ik had een breuk met mijn verloofde ergens vier maanden geleden nadat ik in een enorme ruzie met haar raakte over een man waarvan ze beweert dat ze ze nooit eerder had gezien, ik vertelde haar dat de relatie uit woede voorbij is en ze verliet mijn huis die nacht. ik had gedacht dat ze me zou bellen, maar ze deed nooit alles wat ik kon, maar ze weigerde mijn beroep te accepteren omdat ik zoveel van haar houd, ik verloor bijna de hoop totdat ik dr. Isikolo kruiste en hem vertelde wat er aan de hand was, ik betwijfelde hem in het begin, maar het verbaasde me hoe hij me hielp mijn verloofde terug te krijgen. Daarom heb ik altijd een probleem met dr. Isikolo om me te helpen, zo heeft dr. Isikolo me altijd geholpen. ik ben blij dat ik in mijn leven contact heb met dr. Isikolo. maak nu huwelijksplannen, het is een wonder hoe hij me heeft geholpen haar terug te krijgen, want ik ben nu een gelukkige persoon. ook u kunt contact opnemen met Dr. Isikolo als u een probleem hebt. Dr. Isikolo is een krachtige arts, hij kan uw problemen voor u oplossen, zodat u ook een gelukkig persoon zoals ik kunt worden en hij doet goede dingen in mijn leven sinds ik hem ken. neem contact op met Dr Isikolo via isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Charles Williams
16 August 2019 03:04
Hallo, heeft u een dringende lening nodig? zo ja, antwoord zo snel mogelijk. Neem contact op met uloanfirm@gmail.com voor meer info over alle soorten leningen.
› reageer
Renatha Lukas
16 August 2019 13:58
Ik wil een onbeperkte dank geven aan deze geweldige man genaamd Dr. Isikolo. Ik ben vandaag gelukkig omdat mijn man nu vol liefde terug is. Mijn man heeft me verlaten voor een andere vrouw, alleen omdat we een klein misverstand hadden. hij verliet me en beloofde dat hij nooit meer bij me terug zal komen. ik huil de hele dag op zoek naar een oplossing om me te helpen hem terug te brengen. Toen zag ik een getuigenisaandeel op internet van Luck. ik e-mail hem en vertel hem mijn problemen met mijn ex-man en hij belooft hem binnen 2 dagen weer thuis te brengen. hij is inderdaad geweldig, hij helpt me mijn man terug te krijgen binnen 2 dagen die hij belooft en mijn man keert terug naar mij en belooft voor altijd van me te houden en me te smeken om de pijn die hij me heeft veroorzaakt. Ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. en ik zal niet stoppen om je naam op internet te publiceren zodat mensen kunnen zien hoe waarheidsgetrouw je bent. En ik wil iedereen op deze site zeggen dat ik deze man Dr. Isikolo altijd dankbaar zal blijven voor alles wat hij voor mij heeft gedaan, mijn man is terug met liefde, zorgzaam, waarheidsgetrouw en hij belooft voor altijd van me te houden. Ik heb een belofte gedaan dat elk lichaam dat ik ken nooit een relatieprobleem zal hebben, via e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.
› reageer
Hailey Zoran
19 August 2019 11:35
Ik wil Dr. Isikolo bedanken, een zeer krachtige spreukspeler die me helpt mijn man terug te brengen, enkele maanden geleden heb ik een ernstig probleem met mijn man, voor zover hij het huis verliet, en hij begon met een andere vrouw te daten en hij bleef bij de vrouw, ik probeerde alles wat ik kon om hem terug te brengen, maar al mijn inspanningen waren nutteloos tot de dag dat mijn vriend naar mijn huis kwam en ik haar alles vertelde wat er tussen mij en mijn man was gebeurd, toen vertelde ze ik van een krachtige spreukspeler die haar helpt wanneer ze hetzelfde probleem had. Ik nam toen contact op met Dr. Isikolo en vertelde hem elke gedachte en hij zei me dat ik mezelf geen zorgen meer hoef te maken dat mijn man naar me terugkomt nadat hij een spreuk heeft uitgesproken over hem, ik dacht dat het een grap was, nadat hij de spreuk had uitgesproken, vertelde hij me dat hij net klaar was met het spellen van de spreuk, tot mijn grootste verrassing binnen die 2 dagen, kwam mijn man echt terug en smeekte me om hem te vergeven, als je zijn hulp nodig hebt, kun je contact met hem opnemen via zijn e-mailadres isikolosolutionhome @ gmail.com Je kunt Whatsapp of VIBER hem ook op +2348133261196
› reageer
Rose Aleksandar
20 August 2019 09:06
Neem contact op met Dr. Isikolo via isikolosolutionhome@gmail.com als u uw man, vrouw, vriend en vriendin nu terug wilt krijgen en uw geluk terug wilt.

Mijn naam is Rose Aleksandar. Ik ben echt blij met deze service die Dr. Isikolo me biedt. Ik ben een van die mensen die zei: "Ik zal nooit een helderziende of een goochelaar of wat dan ook noemen" om me te helpen met mijn problemen - het minst van al mijn liefdesproblemen, maar ik bereikte het punt waarop ik wist dat ik wat begeleiding nodig had, en ik ben zo blij dat ik deze man genaamd Dr. Isikolo heb gevonden die ik nooit in een miljoen jaar had gedacht dat ik een brief als deze zou schrijven, maar toen ik Andrew bijna verloor in een van onze stomme gevechten (hij brak met mij), ik dacht dat ik alles kwijt was. ik huil de hele dag en denk dat hij nooit meer bij me terug zal komen. Ik lees een getuigenis van een man genaamd Taylor Borg over hem, die zegt dat Dr. Isikolo hem helpt terug te komen binnen 48 uur. Ik e-mail hem snel. Hij heeft een (Lover spell) voor mij gedaan. 48 uur later kwam mijn (ex-vriendje) naar me toe en verontschuldigde zich voor de fouten die hij deed en beloofde het nooit meer te doen. Sindsdien is alles weer normaal geworden en onze liefde is nu sterker dan hij kan doen zonder bij mij te zijn. Ik en mijn vriendje leven weer gelukkig samen. Dr. Isikolo is de beste online spell caster die krachtig en oprecht is. En toen ik het meest wanhopig was, profiteerde hij niet van mij. Je hebt een zeer goede service geleverd aan iemand die echt in nood is. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan, of hoe deze magie werkt, maar het enige dat ik weet is, HET WERKT !! Andrew en ik zijn gelukkig weer samen en ik zal Dr. Isikolo altijd dankbaar zijn dat hij alle soorten hulp zeer capabel en betrouwbaar voor hulp is.
E-mail hem: isikolosolutionhome@gmail.com
{WhatsApp / Call: +2348133261196}
(Viber: +2348133261196)
› reageer
Anonieme gebruiker
21 August 2019 09:24
Na zeven jaar in relatie met hem te zijn geweest, heeft hij het uitgemaakt, ik heb al het mogelijke gedaan om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem heb, ik smeekte hem met alles , Ik heb beloften gedaan maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem aan iemand online uit en zij stelde voor dat ik liever contact op zou nemen met een spell cast die me zou kunnen helpen een spell te spellen om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat nooit in spell geloofde, ik had geen andere keuze dan het te proberen, ik mailde de spell caster, en hij vertelde me dat er geen probleem was dat alles binnen drie dagen in orde zou zijn, dat mijn ex voor twee dagen bij me terug zou komen, hij betoverde en verrassend op de tweede dag, het was rond 16.00 uur. Mijn ex belde me, ik was zo verrast, ik beantwoordde de oproep en alles wat hij zei was dat hij zo medelijden had met alles wat er gebeurde, dat hij wilde dat ik naar hem terugkeerde, dat hij zoveel van me houdt. Ik was zo blij en ging naar hem toe, zo begonnen we weer gelukkig samen te leven. Sindsdien heb ik beloofd dat iedereen die ik ken die een relatieprobleem heeft, deze persoon zou helpen door hem of haar te verwijzen naar de enige echte en krachtige spreukspeler die me hielp met mijn eigen probleem en die anders is dan alle neppers die er zijn. Iedereen kan de hulp nodig hebben van de spell caster, zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. je kunt hem e-mailen als je hulp nodig hebt in je relatie of zo. KAN NOOIT STOPPEN MET PRATEN OVER JE SIR ZIJN E-MAILADRES IS: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196. NEEM NU CONTACT MET HEM VOOR OPLOSSING VOOR AL UW PROBLEEM
› reageer
Alonso Aita
22 August 2019 10:20
DR ISIKOLO heeft voor mij een loterij spreuk uitgesproken en ik heb 850.000 euro gewonnen. Lees mijn recensie en neem nu contact met hem op voor uw eigen loterij winnende nummers. Het is een heel moeilijke situatie bij het spelen van de loterij en nooit gewonnen, of laag fonds niet tot 500 euro blijven winnen, ik ben het slachtoffer geweest van zo'n zwaar leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350 euro, en ik heb speel nu al bijna 8 jaar in de loterij, dingen veranderen plotseling op het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in allerlei lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot het te proberen , nu ben ik een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik heb 850.000 euro gewonnen en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me, dit is de enige manier om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt contact opnemen met Dr. Isikolo via zijn e-mail> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Vanessa Adam
24 August 2019 09:27
Dr. ISIKOLO bracht mijn verloofde onlangs terug in mijn leven, nadat we 4 jaar zijn gecomponeerd. We zijn gunstig gebleven zonder enige ruzie. Ik praat altijd over het huwelijk met hem, maar hij antwoordt me met, en belooft me dat we binnenkort zullen trouwen. Ik was geschokt op een trouwe dag toen hij me belde en me vertelde dat hij niet langer geïnteresseerd was in de relatie, omdat hij een ander meisje ontmoette en ze bijna gingen trouwen. Ik was wegspoelen en duizelig nadat ik dat van hem had gehoord. Ik was zo uitgeput en probeerde hem terug te krijgen voor mezelf, want zonder hem in mijn leven weet ik niet wat geluk zou kunnen zijn in zijn afwezigheid, om me van hem te beroven was het vreselijk omdat ik echt van hem hou met heel mijn tederheid , Totdat ik was hersteld naar DR ISIKOLO wiens e-mailadres is-- isikolosolutionhome@gmail.com --- Ik communiceerde met hem en hij garandeerde me dat mijn wens na 48 uur aan mij zou worden voldaan, en hij zei dat ik moest tellen op zijn woorden en hij gaf me alle reden waarom ik me geen zorgen meer hoef te maken. Dus zo kwam DR ISIKOLO in mijn relatieleven en haalde mijn vriend na 48 uur bij me terug, zoals DR ISIKOLO me garandeerde, en nu bevestig ik zijn virtuoze werken. En hij heeft ook voor mij een spreuk uitgesproken die echt goed voor me is. Dus ik zal je aanraden om contact met hem op te nemen zodra je een toverspreuk nodig hebt. hij is oprecht en echt om je te helpen isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.
› reageer
Dino Antonio
26 August 2019 09:20
Hé, je huilt dat je vrouw jou en de kinderen heeft verlaten voor een andere man, je hoeft niet meer te huilen omdat ik in dezelfde positie zat tot ik hoorde over DR ISIKOLO hoe hij zoveel mensen in hun relatie vandaag heeft geholpen ik kan DR ISIKOLO moedig aanbevelen aan iedereen die hulp nodig heeft. Gedurende 7 maanden vertrok mijn vrouw naar een onbekende bestemming en ik woonde in agnoy totdat Dr. Isikolo tussenbeide kwam en ik mijn vrouw binnen 48 uur terug kreeg. Hij heeft me niet in de steek gelaten, ik geloof ook dat hij jou ook niet kan falen. hij is inderdaad een wonderdoener. Ik heb zoveel spell casters en helderzienden geprobeerd nadat mijn geliefde me verliet. DR ISIKOLO was de enige spreukspeler die me kon helpen. Dit is echt een welvaartstempel waar je je ex-geliefde kunt terugkrijgen. Dr. ISIKOLO heeft een liefdesbetovering uitgesproken en mijn vrouw is voorgoed veranderd, hij heeft haar een betere vrouw gemaakt en heeft afstand gedaan van al haar geheime geliefden. Ik ben blij dat ik een verenigd gezin heb, het zou niet mogelijk zijn zonder de inspanningen van DR ISIKOLO. Mijn vrouw is terug met veel liefde en oprechtheid. Neem contact op met DR ISIKOLO voor hulp bij de relatie E-mail hem op;
isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196. en deel een prachtig getuigenis net als ik.
› reageer
Dora Leon
27 August 2019 09:54
Dr. Isikolo is een echte spreukspeler, hij is zo krachtig, uniek en geweldig. Dr. Isikolo herstelde het geluk in mijn leven opnieuw door mijn man terug te brengen met zijn krachten. Ik nam contact met hem op en hij gaf me volledige details over de procedures over hoe hij mij en mijn man weer zal herenigen en ik voldeed en hij herenigde ons binnen 48 uur weer samen en mijn man annuleerde het scheidingsproces dat hij al was begonnen. Dr. Isikolo is een begaafd en een zeer krachtige goede man en als het niet voor hem zou zijn, waar zou mijn leven dan toe leiden? Dr. Isikolo moge uw goede goden u blijven zegenen voor uw goede daden. De woorden van Dr. Isikolo kunnen niet uitdrukken hoeveel goed je voor mij hebt gedaan en ik geloof dat zelfs duizend woorden niet genoeg zullen zijn om je goede goede werken te beschrijven. Als u met een spiritueel probleem wordt geconfronteerd, raad ik u aan niet te huilen, neem contact op met Dr. Isikolo via zijn e-mail of zijn website en hij zal al uw problemen oplossen. Neem contact met hem op via zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196 contacteren en krijg nu je oplossing. Bedankt Dr. Isikolo, want je bent inderdaad wonderbaarlijk.
› reageer
Ivana Martins
28 August 2019 10:23
Ik kan dit niet geloven. MIJN EX ECHTGENOOT IS TERUG NAAR MIJ !!!
Mijn naam is Ivana Martins. Dit is een verhaal van dr. Isikolo die mijn ex-man bij me terugbracht in 3 dagen na contact. Hij vertelde me dat hij het zou doen, maar ik geloofde hem niet, maar besloot hem te proberen en tot mijn grootste verrassing kwam mijn ex-man thuis en begon met de kinderen te spelen en gaf me een kus op mijn wang, knielde neer op zijn knieën en smeekte me om zonder afscheid te vertrekken. Ik hoorde dat hij een vrouw had die hij zag voordat hij me verliet en ik was er kapot van, waardoor ik hulp zocht in een spell speller zoals Dr. Isikolo. Ik ontmoette deze man ook via een getuigenis over hem en ik nam contact op met zijn e-mail op isikolosolutionhome@gmail.com en toen ik hem dingen uitlegde, zei hij dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Ik ben erg blij vandaag dat mijn man die me meer dan 2 jaar heeft verlaten, terug naar huis is gekomen. Ik vroeg hem hoe zit het met de andere vrouw en hij zei dat dat zijn verleden was en niets zal hem ooit weer doen vertrekken. Ik ben Dr. Isikolo dankbaar. Neem contact met hem op om je nu te helpen op isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Gabriela Dario
29 August 2019 08:54
HOE IK MIJN ECHTGENOOT TERUG NAAR HUIS KREEG MET DE HULP VAN EEN ECHTE EN KRACHTIGE SPELL CASTER Dr. Isikolo CALL / WHATSAPP +2348133261196. Mijn naam is Gabriela Dario, ik nam bijna mijn leven vanwege mijn man die me verliet en stopte met het kiezen van mijn oproepen om mijn mails en berichten te beantwoorden. Hij zei dat hij me niet meer vertrouwde, ik probeerde hem te overtuigen en te smeken, maar hij zal me niet geloven of antwoorden totdat we ruzie hadden en het zes maanden uit elkaar hadden, daarna realiseer ik me dat ik niet zonder hem kan leven vanwege de liefde Ik heb voor hem. Ik probeerde al het mogelijke om hem terug te krijgen, maar werkte niet voor mij, sommige nep spell casters opgelicht me en gingen weg met mijn geld totdat ik deze man genaamd Dr Isikolo tegenkwam, hij hielp me een spreuk voor me uit te spreken en zie mijn man kwam terug na 48 uur, smeekte me om vergeving, was ik zo verrast dat spell caster zoals Dr. Isikolo nog steeds bestaat. Als iemand hier met alle oprechtheid hulp nodig heeft, neem dan vandaag contact op met Dr. Isikolo op isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Zara Noel
30 August 2019 08:59
Ik ben echt blij dat ik ben genezen van HERPES SIMPLEX VIRUS met het kruidengeneesmiddel van DR ISIKOLO Ik heb de afgelopen 2 jaar aan deze ziekte en zonder mond 7 geleden zonder oplossing totdat ik de e-mail van deze arts tegenkwam die zo genezen is veel mensen met zijn kruidengeneesmiddel, ik kies er ook voor hem een ??kans te geven om mij en mijn man te helpen, hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het vriendelijk, en hij gaf ons zijn kruidengeneesmiddel en gaf me instructies over hoe het te gebruiken, ik volg ook zijn instructies voor gebruik en hij vraagt ??ons om na 1 week en 4 dagen een controle uit te voeren, wat ik deed, tot mijn grootste verrassing kwam ons resultaat negatief uit, we zijn echt blij dat er iemand zoals deze arts is die altijd en overal klaar om te helpen. Aan alle lezers en kijkers die aan dit getuigenis twijfelen, stop met twijfelen en neem contact op met deze arts als je er echt een hebt en kijk of hij je niet echt zal helpen. ik ben geen domme vrouw die naar buiten zal komen en beginnen te zeggen wat iemand niet voor mij heeft gedaan en ik weet dat er sommige mensen zijn die echt lijden en hun familie pijn doen alleen vanwege deze ziekten. Hij vertelde me ook dat hij de onderstaande ziekten geneest: DIABETES, KANKER, HEPATITIS, HIV / AIDS SIPHILIS, Humaan papillomavirus (HPV), cerebrospinale meningitis, Chagasziekte, de ziekte van Alzheimer, Schizofrenie, of welke vorm van ziekte dan ook. dus je kunt hem mailen op isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Leo Antonio
01 September 2019 08:37
NEEM CONTACT OP MET DEZE GROTE SPELL CASTER VOOR HULP OM LOTTERIJ TE WINNEN. isikolosolutionhome@gmail.com
Ik ben erg dankbaar dat ik deze geweldige getuigenissen met je deel. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de loterij win. Ik ben een vrouw die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen uit toen ik Dr. gbojie mailde. en vertel hem dat ik de lotnummers nodig heb. ik heb een lange weg afgelegd om geld aan een kaartje uit te geven om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik online de spell caster bedoelde waar zoveel mensen over hebben gesproken dat hij erg goed is in het uitspreken van loterij, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze man en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen bekend waren, behoorde ik tot de winnaars. ik win 1.900.000 euro. DR ISIKOLO je bent echt de beste, met deze man kun je miljoenen geld verdienen via loterij. ik ben zo blij om deze man te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn. E-mail hem isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Lawrenta Brown
01 September 2019 15:16
Getuigenis van een serieuze lening die is verstrekt, heel erg bedankt LAPO MICRO FINANCE voor uw lening van 45.000 euro die u mij hebt verstrekt. Ik zal over uw diensten praten met mensen om me heen die een lening of financiële hulp nodig hebben, omdat ik blij ben met de lening die u mij heeft verstrekt. Als u een lening nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een echte juridische geldschieter, neem nu contact met hem op en ontvang uw bruikleen via: E-mail: lapofunding960@gmail.com .. Bedankt
› reageer
Anonieme gebruiker
02 September 2019 08:57
GEWELDIGE MANNEN ZOALS DR ISIKOLO IS BESCHIKBAAR OM UW GEBROKEN RELATIES TE HERSTELLEN.
Hallo mijn naam is Filip Bruno. ik had een breuk met mijn verloofde ergens vier maanden geleden nadat ik in een enorme ruzie met haar raakte over een man waarvan ze beweert dat ze ze nooit eerder had gezien, ik vertelde haar dat de relatie uit woede voorbij is en ze verliet mijn huis die nacht. ik had gedacht dat ze me zou bellen, maar ze deed nooit alles wat ik kon, maar ze weigerde mijn beroep te accepteren omdat ik zoveel van haar houd, ik verloor bijna de hoop totdat ik dr. Isikolo kruiste en hem vertelde wat er aan de hand was, ik betwijfelde hem in het begin, maar het verbaasde me hoe hij me hielp mijn verloofde terug te krijgen. Daarom heb ik altijd een probleem met dr. Isikolo om me te helpen, zo heeft dr. Isikolo me altijd geholpen. ik ben blij dat ik in mijn leven contact heb met dr. Isikolo. maak nu huwelijksplannen, het is een wonder hoe hij me heeft geholpen haar terug te krijgen, want ik ben nu een gelukkige persoon. ook u kunt contact opnemen met Dr. Isikolo als u een probleem hebt. Dr. Isikolo is een krachtige arts, hij kan uw problemen voor u oplossen, zodat u ook een gelukkig persoon zoals ik kunt worden en hij doet goede dingen in mijn leven sinds ik hem ken. neem contact op met Dr Isikolo via isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Anonieme gebruiker
02 September 2019 11:36
k wil mijn prachtige getuigenis delen over hoe ik mijn man van mijn leven terug heb gekregen, ik wil de mensen in de wereld vertellen dat er online een echte spell caster is en krachtig en oprecht is, zijn naam is Baba Wale Wiseman, hij hielp Ik heb onlangs mijn relatie herenigd met mijn man die me gedumpt heeft. Toen ik contact opnam met Wiseman, heeft hij een liefdesbetovering voor me uitgesproken en mijn man die zei dat hij niets meer met me te maken had, belde me en begon me te smeken. Voor iedereen die dit artikel leest en hulp nodig heeft, kan Wiseman ook alle soorten hulp bieden, zoals hereniging van huwelijk en relatie, genezing van alle soorten ziekten, rechtszaken, zwangerschapsspreuk, we zijn nu erg blij met onszelf. Wiseman laat hem beseffen hoeveel we van elkaar houden en elkaar nodig hebben. Deze man is echt en goed. Hij kan je ook helpen je gebroken relatie op te lossen. Ik had mijn man terug! Het was als een wonder! Geen huwelijkstherapie en we doen het heel goed in ons liefdesleven. Neem contact op met deze geweldige man als je een probleem hebt met een duurzame oplossing
via e-mail: babaidadawiseman01@gmail.com
WhatsApp: +2348136951551
› reageer
rosa oman
02 September 2019 11:37
k wil mijn prachtige getuigenis delen over hoe ik mijn man van mijn leven terug heb gekregen, ik wil de mensen in de wereld vertellen dat er online een echte spell caster is en krachtig en oprecht is, zijn naam is Baba Wale Wiseman, hij hielp Ik heb onlangs mijn relatie herenigd met mijn man die me gedumpt heeft. Toen ik contact opnam met Wiseman, heeft hij een liefdesbetovering voor me uitgesproken en mijn man die zei dat hij niets meer met me te maken had, belde me en begon me te smeken. Voor iedereen die dit artikel leest en hulp nodig heeft, kan Wiseman ook alle soorten hulp bieden, zoals hereniging van huwelijk en relatie, genezing van alle soorten ziekten, rechtszaken, zwangerschapsspreuk, we zijn nu erg blij met onszelf. Wiseman laat hem beseffen hoeveel we van elkaar houden en elkaar nodig hebben. Deze man is echt en goed. Hij kan je ook helpen je gebroken relatie op te lossen. Ik had mijn man terug! Het was als een wonder! Geen huwelijkstherapie en we doen het heel goed in ons liefdesleven. Neem contact op met deze geweldige man als je een probleem hebt met een duurzame oplossing
via e-mail: babaidadawiseman01@gmail.com
WhatsApp: +2348136951551
› reageer
Veronika Adriano
03 September 2019 11:24
MET DR ISIKOLO ZIJN UW RELATIEPROBLEMEN OVERAL. NEEM NU CONTACT MET HEM.
Ik word elke dag wakker met een glimlach op mijn gezicht en zing lof voor deze krachtige spreukspeler DR ISIKOLO die me een groot plezier heeft gedaan door mijn relatie te redden van het uiteenvallen. Vroeger dacht ik dat ik een perfecte relatie had tot toen mijn geliefde laat thuiskwam en hij me elke dag andere excuses gaf dan besloot ik hem goed in de gaten te houden, toen ontdekte ik dat hij een affaire had met een ander meisje. Ik was hartverscheurend omdat ik hem zo vertrouwde en wetende dat hij een geheime relatie heeft, doet me veel pijn. Maar ik dank iedereen die de contactgegevens van DR ISIKOLO op internet heeft geplaatst, omdat ik daardoor contact heb kunnen opnemen DR ISIKOLO en vandaag is mijn relatie hersteld met liefde en meer romantiek dan ooit tevoren. Als je een relatie of huwelijkstress hebt, zal ik je een plezier doen door de contactinformatie van DR ISIKOLO te laten vallen via e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.
› reageer
Laura Patrik
04 September 2019 16:24
Iedereen hier die ervaring heeft met emotioneel liefdesverdriet zal begrijpen hoe ik me voel en zal begrijpen hoe ik tot het uiterste ben gegaan om de liefde van mijn leven terug te krijgen totdat ik de geweldige profeet ontmoette, het voelde allemaal onmogelijk en ik begon hoop te verliezen op het krijgen van Francisco omdat hij wegging en me vertelde dat hij me nooit meer wilde zien in zijn leven en ik ben de heks geweest achter zijn gebrek aan vooruitgang en hij kan geen vooruitgang boeken in het leven. maar na een ontmoeting met de grote profeetprins voor slechts 250 usd gaf hij me mijn geliefde terug iets waarvan ik nooit voelde dat het meer mogelijk was en ik ben een lachertje geworden voor iedereen thuis en op het werk, zelfs zijn zakenpartner lachte me uit en noemde me namen. nu lach ik terwijl mijn huwelijksuitnodiging aan hen wordt gegeven om ook hulp te krijgen van deze goede e-mail op isikolosolutionhome@gmail.com en hem te vertellen dat magret je zal linken en ik geloof dat het een einde zal maken aan al je relatie probleem of Whatsapp hem op +2348133261196
› reageer
Barbara Vanja
05 September 2019 10:57
Mijn naam is Barbara Vanja Mijn man en ik zijn nu ongeveer 6 jaar getrouwd. We waren gelukkig getrouwd met twee kinderen, een jongen en een meisje. Drie maanden geleden begon ik wat vreemd gedrag van hem op te merken en een paar weken later kwam ik erachter dat mijn man iemand anders ziet. Hij begon laat thuis te komen van zijn werk, hij geeft nauwelijks meer om mij of de kinderen, soms gaat hij uit en komt hij zelfs 2-3 dagen niet thuis. Ik heb er alles aan gedaan om dit probleem te verhelpen, maar het mocht niet baten. Ik werd erg bezorgd en had hulp nodig. Toen ik op een dag op internet aan het surfen was, kwam ik een website tegen die suggereerde dat dr. Isikolo kon helpen huwelijksproblemen op te lossen, verbroken relaties te herstellen, enzovoort. Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en vertelde hem mijn problemen en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het en hij betoverde me 48 uur later, mijn man kwam naar me toe en verontschuldigde zich voor de fouten die hij deed en beloofde het nooit meer te doen. Sindsdien is Dr. Isikolo de beste online spell caster die krachtig en oprecht is. Als je een probleem hebt neem dan contact met hem op en ik garandeer je dat hij je zal helpen.
Hier is zijn contactpersoon: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.
› reageer
Zara Rodena
06 September 2019 14:51
Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk hebben mijn man en ik de ene of andere ruzie gehad totdat hij me eindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn niet beheersen die mijn hart kwelt, mijn hart was vervuld van zorgen en pijnen omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en ik wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam op een website die suggereerde dat Dr. Isikolo kan helpen om ex snel terug te krijgen . Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love spell) voor mij. 48 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg mist, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij mij en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij dr. Isikolo. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat Dr. Isikolo echte en krachtige spell caster die ik altijd zal blijven bidden om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je hebt je ex terug nodig of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Charlotte Oliver
07 September 2019 10:00
CURE VOOR HERPES EENVOUDIG VIRUS EN ANDERE DODELIJKE ZIEKTEN.
hallo allemaal, ik wil de wereld laten weten over Dr. Isikolo, ik had nooit gedacht dat ik op aarde zou leven voordat het jaar voorbij is. Ik heb geleden aan HERPES VIRUS GENIAL, Leven met HERPES VIRUS is als leven in de hel en ik heb nooit geweten dat ik uit deze hel kon komen totdat ik getuigenissen tegenkwam van mensen die lijden voor HERPES VIRUS en op internet iets zeggen over hoe deze geweldige Dr. Isikolo, traditionele Afrikaanse arts, genas hun HERPES SIMPLEX VIRUS. Sommige andere mensen zeiden dat hij ook HIV CURE, terwijl anderen die zijn genezen van (Longkanker) In eerste instantie dacht ik dat die getuigenissen waar een van die troep afval geplaatst door oplichting op internet. Maar omdat ik wanhopig was en alles en nog wat wilde proberen gewoon om beter te worden, heeft deze ziekte geprobeerd over mijn hele lichaam te circuleren en ik heb behandeling van mijn arts gehad, maar niet goed, dus schreef ik aan Dr. Isikolo om hem te vertellen over mijn HERPES VIRUS GENIAAL hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat hij me zou helpen te genezen, hmm ik heb het nooit geloofd, goed na alle procedures en kruidengeneesmiddelen die deze Dr. Isikolo me enkele weken later had gegeven, begon ik overal veranderingen te ervaren , en plotseling na een tijdje was ik eindelijk genezen, vrienden, ik zal je adviseren als je ziek bent of ziek bent, je kunt hem e-mailen op isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196 en je bent een herpes simplex-patiënt alsjeblieft vrienden, ik zal je adviseren om nu contact met hem op te nemen, zodat je op tijd kunt genezen.
› reageer
Anonieme gebruiker
09 September 2019 01:59
Goede dag, mijn naam is Sandra Lopez en ik woon in het Verenigd Koninkrijk. Ik wil graag praten over de goedheid van God in mijn leven na zoveel maanden proberen een lening op internet te krijgen en werd opgelicht, dus werd ik wanhopig in het krijgen van een lening van een legitieme geldschieter online toen ik de opmerking van een vriend, Walter genaamd, zag Tsjaad en hij hadden het over dit legale kredietbedrijf waar hij zijn lening snel en gemakkelijk kreeg zonder enige stress, dus stelde hij me voor aan een meneer Joshua Benjamin die eigenaar is van een bedrijf genaamd Joshua Ben. Dus vroeg ik een lening aan van ($ 300.000) 00 USD) met een lage rente van 2%, dus de lening werd goedgekeurd en op mijn bankrekening gestort. Ik was bijvoorbeeld in staat om mijn lening te krijgen om mijn gebroken zaken te doen en ook om mijn rekeningen te betalen, dus ik adviseer iedereen die geïnteresseerd is om snel en gemakkelijk een lening te krijgen, via e-mail contact op te nemen met het kredietverlenende bedrijf: (joshuabenloancompany@gmail.com) om krijg elke lening die je vandaag nodig hebt, bedankt voor het lezen van de grootste getuigenis van mijn leven.
› reageer
Monika Šimun
09 September 2019 08:16
IK HEB MIJN ex-geliefde TERUG
Veel mensen hebben artikelen geschreven over hoe ze werden geholpen door een spell spellster, maar ik ben deze geweldige spellcaster zeer dankbaar die mijn ex-man bij me terugbracht. Deze getuigenis is een waargebeurd verhaal en mijn naam is Monika Šimun. Toen ik in contact kwam met deze man, werd ook een getuigenis over hem geschreven en ik ben ook veel getuigenissen tegengekomen over hoe hij anderen met hun leven heeft geholpen. Teruggaan met een ex is een van de meest innerlijke gevoelens die veel mensen graag zouden willen ervaren, vooral omdat die herinneringen met onze ex altijd onze geest vertroebelen wanneer iemand anders sommige dingen doet die onze ex vroeger deed. Ik was bijna 6 jaar een alleenstaande ouder en hoewel mijn ex-man ver weg was van mijn kinderen, wens ik nog steeds dat hij op een dag naar mij terugkeert. Deze spell arts die ik tegenkwam, bekend als DR ISIKOLO, heeft me geholpen met mijn wensen en ik ben blij te kunnen zeggen dat ik terug ben met mijn ex-man en ik ben erg blij om de getuigenis met iedereen te delen, zodat ook zij deze geweldige arts kunnen ontmoeten en hun problemen. Ik weet niet wat anderen misschien denken over het terugkrijgen van hun ex in hun leven, maar ik weet altijd dat er een verhulde zegen is met slechts een enkele re-connectie met een ex. Als je terug wilt komen met je ex, neem dan contact op met deze geweldige spell caster op zijn Whatsapp +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com en deel ook een geweldige getuigenis net als ik.
› reageer
Ariana Dalen
10 September 2019 08:52
Mijn ex en ik zijn uit elkaar gegaan 1 jaar en 2 maanden geleden en ik was zes maanden zwanger. We houden allebei van elkaar en het was een schok voor mij en het brak echt mijn hart. Ik probeerde hem te bellen en beide lijnen waren verbroken. Ik probeerde hem te bereiken op sociale netwerken, maar hij heeft me van hen verwijderd. Ik probeerde zijn ouders te bereiken en ze vertelden me dat hun zoon zei dat hij niet van me houdt en me niet wil zien en dat ze niet weten wat er mis is. Ik huilde en huilde elke dag omdat ik heel veel van hem hield. Totdat ik beviel en de baby één jaar oud was, kon ik mijn liefde niet terugkrijgen. Nogmaals, ik was in de war. Ik weet niet wat ik moet doen en ik ben ook mijn baan kwijtgeraakt en ik heb geen geld om voor de baby te zorgen. Ik voelde me ellendig in het leven, dus ik huilde tegen mijn zus en vertelde haar mijn probleem en zei dat ze op de hoogte was van een krachtige spreukspeler die haar hielp als ze niet zwanger kon worden. Ik nam contact met hem op via e-mail en hij zei dat hij me zou helpen en vertelde me dat een vrouw mijn man betoverde en zei dat hij me zou helpen de betovering te verbreken zodat mijn man voor altijd naar me terug zal komen en de mijne zal zijn. Het was een grote verrassing voor mij dat alles wat hij zei gebeurde. Mijn man kwam onmiddellijk bij me terug en zei dat ik hem moest vergeven. Ik bedank deze krachtige en echte spellcaster heel erg bedankt. Ik bid dat hij lang zal leven en meer van zijn prachtige werk zal doen. Als je een probleem hebt dat je stoort in het leven, moet je contact opnemen met deze krachtige spreukspeler! Hij kan je helpen. Hij zal je niet teleurstellen, ik geef je 100% garantie dat hij je zal helpen, hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Ivanka Fabijan
11 September 2019 11:02
Ik ben Ivanka Fabijan uit Nederland, ik wil iedereen een getuigenis van mijn leven geven. ik was getrouwd met mijn man Amos Fabijan, ik hou zoveel van hem dat we de afgelopen 8 jaar nu met twee kinderen zijn getrouwd. toen hij op vakantie ging naar Frankrijk bedoelde hij een dame genaamd Mary, hij vertelde me dat hij niet langer geïnteresseerd is in het huwelijk. ik was zo in de war en op zoek naar hulp, ik weet niet wat ik moet doen totdat ik mijn vriendin Miss Pasha ontmoette en haar over mijn probleem vertelde. ze vertelde me dat ik me er geen zorgen over moest maken dat ze eerder een soortgelijk probleem had en me introduceerde aan een man genaamd Dr. Isikolo liefdesbetovering die zijn ex betoverde en hem na 2 dagen weer bij haar terugbracht. Miss Pasha vraagt ??me om contact op te nemen met Dr. Isikolo liefdesspreuk voor hulp. Ik nam contact met hem op om me te helpen mijn man terug te brengen en hij vroeg me geen zorgen te maken dat de goden van zijn vier vaders voor mij zullen vechten. Hij zei tegen twee dagen dat hij mij en mijn man weer bij elkaar zou brengen. Na twee dagen belde mijn man en vertelde me dat hij terug zou komen om dingen met me op te zoeken, ik was verrast toen ik hem zag en hij begon te huilen om vergeving. Op dit moment ben ik de gelukkigste vrouw op aarde voor wat deze geweldige spreukgieter voor mij en mijn man heeft gedaan, je kunt contact opnemen met Dr. Isikolo e-mail; isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196
› reageer
Doreen
11 September 2019 22:12
Als je je ex-geliefde terug wilt, voeg dan deze geweldige liefdes spreukgieter toe op whatsapp (+234 805 468 1416) zijn naam is geweldig mutaba hij is een geweldige spreukzoeker, hij helpt me een liefdesbetovering uit te brengen die mijn ex-man terug naar mij terugbracht 24 uur, bedankt grote mutaba voor je hulp
› reageer
Milena Carlos
12 September 2019 12:41
Echte spell caster genaamd DR ISIKOLO
ik was zo depressief toen mijn geliefde me verliet voor een andere man nadat we 5 jaar hadden gedate, ik probeerde haar te smeken om bij me terug te komen, ze weigerde en zei dat ze geen gevoelens meer voor me had. ik werd een trieste man na alles wat we zijn geweest door elkaar, na alle liefde die we in het verleden hebben gedeeld, kon ik me mijn leven niet voorstellen zonder haar omdat mijn liefde voor haar onbetaalbaar was om een ??of andere reden te ruilen op een dag toen ik via internet ging zag ik een opmerking over dat hij heeft de macht om ex-minnaar terug te brengen en ik besloot om het zelf te proberen te proberen door contact met hem op te nemen en onmiddellijk heb ik gereageerd en ik legde uit wat er aan de hand was en hij vertelde dat de andere man voodoo-spreuk op haar gebruikte, daarom was ze vertrokken ik voor hem ondanks mijn zorg voor haar en beloof me te helpen mijn geliefde terug te krijgen en zal me ook helpen een dode betovering op hem af te leggen zodat hij me in de toekomst niet meer kan bestrijden, in minder dan drie dagen werd de man neergeschoten door onbekend mannen in Florida en binnen vijf dagen was mijn vriendin bij mijn huis wachtte tot ik terugkwam van mijn werk en toen ik dat deed begon ze te smeken dat ze spijt had dat ze nooit wist wat haar overkwam. bedankt DR ISIKOLO ben nu blij met mijn vriendin en alles gaat nu soepel. neem contact op met Peter voor elke wraak spell en ex-back spell via isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.
› reageer
Doris Arsen
13 September 2019 16:12
Verbazingwekkende liefdespreuk om terug te keren met je partner en je verbroken relatie op te lossen.
Mijn man heeft het 3 maanden geleden met me uitgemaakt en me gedwongen de scheidingspapieren te ondertekenen, en ik was helemaal kapot van. En ik kon emotioneel niet meer in vorm komen. Ik dank God voor deze verbazingwekkende en briljante spreukspeler die me te hulp kwam. Wauw! Deze spell cast heeft me zoveel geholpen. Dr. Isikolo garandeerde me een dringende 24 uur spell casting, waarvan ik het accepteerde. Schokkend! deze maand op 5 september 2019 belde mijn man me na 48 uur met veel excuses terug, wat hij me verzekerde, en hij deed al het mogelijke om de scheidingspapieren in te trekken die eerder aan de gang was met de kracht van deze wonderwerkende spell spell caster. Sommige mensen getuigden dat hij hun ex-minnaar terugbracht, sommigen getuigden dat hij de baarmoeder herstelt, kanker geneest, het herpes simplex-virus en andere ziekte. Heel erg bedankt Heer voor je krachtige spreuken. uitdrukkingen zijn niet voldoende om dank je wel te zeggen. E-mail Dr. Isikolo Nu voor dringende liefde Spellen isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.
› reageer

Ook iets te zeggen? Reageer!

Je naam (*optioneel)
Vul ter controle de uitkomst van de volgende rekensom in (*verplicht)
9 min 1
=