Voortijdig opzeggen mobiel abonnement

Het opzeggen van contracten voor mobiele telefonie, nog voordat de afgesproken contracttermijn is "uitgediend", is altijd een dankbaar gespreksonderwerp. Op deze pagina vind je alle wetenswaardigheden.

Belangrijkste feit: Een wijziging van prijzen of algemene voorwaarden betekend niet automatisch dat het contract kan worden opgezegd. Dat kan alleen in specifieke gevallen.

Het contract

Eerst moet worden gedefinieerd wat een contract eigenlijk is. Een contract is niets anders dan een overeenkomst tussen jou als consument en de mobiele aanbieder van jouw voorkeur. Het mobiele aanbieder belooft je radiotelefoniediensten te leveren en jij belooft daarvoor te betalen. Essentieel hier is dat je een minimale duur van (meestal) 1 jaar afspreekt! Het staat noch jou noch de provider vrij om het contract binnen die termijn te verbreken. Het is dus simpel: jij krijgt radiotelefonie, de provider geld en beide zitten voor die minimale duur aan elkaar vast.

Een onderdeel van het contract wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden (AV). De provider kan niet met iedere klant een aparte deal maken, dus de regels voor de onderlinge samenwerking zijn voor iedere klant gelijk. Je handtekening geeft aan, dat je accepteert dat beide partijen aan de AV zijn verbonden. Staat er in die AV dat de provider de prijzen mag veranderen, dan mag dat ook, want daar heb je voor getekend. Staat er in die AV dat jij in dat geval het contract mag verbreken, dan mag jij het contract verbreken, want daar heb je voor getekend.

Nu de hamvraag: mag je bij een prijswijziging ook het contract verbreken als dat recht niet in de AV staat? Het antwoord is "Nee", want het basisakkoord was immers, dat jullie voor de overeengekomen termijn aan elkaar vast zaten!

Staat er dan niets in de wet dat hier een stokje voor steekt? Het simpele antwoord is "Nee". De Wet staat toe dat een consument en een ondernemer een contract afsluiten. De Wet staat in het algemeen niet toe, dat één van de twee partijen denkt daar wel eerder onderuit te kunnen.

De uitzonderingen

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Van gemakkelijk naar moeilijk zijn ze als volgt:

1. De provider verhoogt jouw prijzen tijdens een lopend contract. Hierover moet jij op de hoogte gebracht worden. En er moet uitgelegd worden wat jouw mogelijkheden zijn, met een redelijke termijn om jouw keuze te bepalen. Doe jij niets, dan ga je akkoord met de aanpassing en kun je niet met terugwerkende kracht verhaal halen.

2. Je kunt het contract opzeggen als de Algemene Voorwaarden dit toestaan. Dit is simpel. In het "herenakkoord" tussen jou en de provider is jou dit recht gewoon gegeven. Let wel: het moet er expliciet in staan! De redenering "er staat niet, dat ik mijn contract niet mag opzeggen bij een prijswijziging, dus ik mag het wel opzeggen" is ongeldig. Je hebt immers voor een bepaalde termijn getekend. Wil je van dit expliciete recht gebruik maken, dan volstaat een brief naar de provider. Je citeert het relevante artikel van de AV en je bent klaar. Op dit moment lijkt het erop, dat alle telecomproviders zo'n expliciete bepaling uit hun Algemene Voorwaarden hebben geschrapt.

De Algemene Voorwaarden moeten altijd op de website van de aanbieder te vinden zijn.

3. Bij koop op afstand: heb je het abonnement van een internetsite gekocht (of telefonisch), dan heb je 14 dagen de tijd om de koop te ontbinden. Dit is wettelijk geregeld.

Twee zaken zijn van belang:
- Je moet het artikel terugsturen naar de webwinkel waar je het gekocht hebt, niet naar provider. De webwinkel moet dan je contract bij het mobiele netwerk annuleren. Je hebt immers de deal gesloten met de webwinkel.
- Je moet de telefoon inleveren, als dit aan de orde is.

3. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek regelt het verbintenisrecht. Artikel 236 van dit Boek bevat de zogenaamde "zwarte lijst" van bepalingen die niet in de Algemene Voorwaarden mogen worden opgenomen, om de consument te beschermen. Een interessante bepaling hier is lid i: "Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding (...)dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden"

Geen enkele provider mag jou dus expliciet verbieden om op te stappen als er een prijswijziging plaats vindt binnen 3 maanden na aanvang van je abonnement. Dit wordt door de meeste juristen geïnterpreteerd als: als er binnen 3 maanden na aanvang van je abonnement een prijswijzing optreedt, dan mag je kosteloos opstappen.

4. Artikel 2 van Boek 6 bevat de eis, dat beide partijen op grond van redelijkheid en billijkheid met elkaar moeten omgaan. Gebeurt dit niet, dan kan je het contract ook nietig laten verklaren. Deze twee termen behoeven echter enige uitleg. Ze zijn niet wat we in het dagelijks taalgebruik onder redelijkheid en billijkheid verstaan. De wetten in ons land worden opgesteld door de Wetgevende Macht, ze worden beoordeeld door de Rechterlijke Macht en de handhaving en uitvoering vindt plaats door de Uitvoerende Macht. De enige taak van de Rechter is dus om bij een klacht zijn wetboeken erbij te nemen en te kijken wat er over deze specifieke klacht aan wetten is geproduceerd. In het geval van consumenten versus mobiele providers laat hem dit vrij weinig ruimte. Je hebt immers getekend, dat de provider de prijzen mag verhogen.

Wat valt er dan nog te beoordelen? Gelukkig heeft de Rechter altijd nog een uitvlucht, namelijk artikel 2. Hij kan oordelen, dat de provider niet redelijk en billijk met je is omgegaan en hij kan dan het contract ontbinden. Zo kan je alsnog van het contract af, zonder dat er iets specifieks over in de wet staat. Besef echter wel, dat de Rechter op dat moment op de stoel van de Wetgever is gaan zitten en dat zal hij van nature nooit doen! De termen "redelijkheid en "billijkheid" zijn slechts een aller-allerlaatste uitvluchtmogelijkheid! In de praktijk betekent dit, dat een provider er een enorme puinhoop van moet maken voordat het de wettelijke redelijkheid en billijkheid overschrijdt. Het is onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren en daarom is een beroep op deze termen een zeer gevaarlijke manier van procederen! Tegelijkertijd is artikel 2 wel de beste garantie op het voorkomen van al te grof gestunt van providers. Prijsverhoging van een dubbeltje naar een euro per minuut mogen dus niet.

De procedure bij klachten

Indien je beroep meent te kunnen doen op een van deze punten, dan is het van belang de Algemene Voorwaarden te raadplegen. Die schrijven de exacte klachtenprocedure voor.

Over het algemeen werkt die als volgt:

  1. Stel als eerste de klantenservice (telefonisch) op de hoogte van de klacht. De klantenservice heeft over het algemeen geen enkele macht of beslissingsbevoegdheid.
  2. Schrijf vervolgens een brief (en/of e-mail) aan de klachtenafdeling van de provider. De adresgegevens zijn bij de klantenservice verkrijgbaar. Het is raadzaam dit soort brieven aangetekend te verzenden. Probeer juridisch jargon te vermijden en citeer de wetsartikelen eventueel in een bijlage. Houd het kort en simpel. Je wilt immers onder je contract uit.
  3. De klachtenafdeling van de provider heeft een bepaalde maximale tijd om te reageren. Dit staat in de AV beschreven. Als die tijd is verstreken of als het antwoord onvoldoende is, dan kun je naar de Geschillencommissie Telecommunicatie stappen. Dit MOET binnen 30 dagen na de ontvangst van de reactie of na het verstrijken van de termijn, anders heb je de zaak al bij voorbaat verloren. De provider kan dan namelijk aan de commissie vragen om je zaak niet-ontvankelijk te verklaren.
  4. De geschillencommissie Telecommunicatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Volg de instructies op die website. Je betaalt klachtengeld (tussen de 25 en 152,50). Dit krijg je terug als je gelijk krijgt. De commissie stelt de provider op de hoogte van de klacht. Uiteindelijk zal er een zitting volgen.
  5. Een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatie is bindend. Dit wil zeggen, dat de kantonrechter zo'n uitspraak slechts marginaal kan toetsen. Hij kan slechts op procedurefouten oordelen, niet op de inhoud van de zaak.

Kan ik mijn abonnement opzeggen als ik naar het buitenland verhuis?

Het korte antwoord op deze vraag is: nee. Vertrek je naar het buitenland? En wil je geen gebruik meer maken van het lopende mobiele abonnement? Dan heb je drie opties:

  1. Zeg je abonnement op per einde contract en laat je abonnement doorlopen totdat je contract is afgelopen.
  2. Draag je abonnement over aan iemand anders. Misschien heb je een familielid, vriend of kennis voor de rest van de contractduur het abonnement wilt overnemen? Deze persoon wordt dan de nieuwe contractant en betaalt tot het einde van het contract de abonnementskosten. Let op, zo'n contractovername kost geld. De providers brengen administratiekosten in rekening bij de nieuwe contractant.
  3. Koop je abonnement af: je kunt je provider verzoeken het abonnement per direct op te zeggen en het resterende abonnementsgeld in één keer te voldoen in de vorm van een afkoopsom. Stel dat je abonnement nog 4 maanden loopt en 10 euro per maand kost, dan is de afkoopsom 40 euro. Providers rekenen vaak nog administratiekosten. Niet elke provider accepteert zo'n beëindiging van het contract. Neem in dat geval contact op met de klantenservice om jouw probleem voor te leggen.